Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa ulgi w podatku od nieruchomości od osób prawnych
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.1540 ze zm.), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781 ze zm.)
Miejsce Wydział Podatków i Opłat Referat Wymiaru Podatków
Informacja Tel: (32) 295 67 51, (032)295-68-57
fax: (32) 295 69 43
e-mail: dmaczynska@dabrowa-gornicza.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 18:00,
piątek  7:30 - 13:00.
Wymagane dokumenty W zależności od rodzaju ulgi podatnik składa:
1. Wniosek-podanie o odroczenie terminu płatności podatku,
2. Wniosek-podanie o umorzenie zaległości podatkowej,
3. Wniosek-podanie o rozłożenie na raty zapłaty podatku.

oraz:
4. Sprawozdanie finansowe
5. Bilans,
6. Specyfikacja zobowiązań i należności,
7. Kopia planu finansowego,
8. Kopia deklaracji podatkowych opatrzonych datownikiem Urzędu Skarbowego
9. Kopie ew. decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych (US, ZUS)
10. Kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego,
11. Inne: na żądanie org. podatkowego w trakcie prow. postępow. podatkowego
Załączniki brak
Opłaty nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki , do 30 dni - dokument finalny zostaje wysłany na adres domowy podatnika, względnie jest do odbioru w BOI - stanowisko nr 8.
(organ podatkowy w miarę możliwości załatwi sprawę w krótszym terminie)
Tryb odwoławczy Przysługuje: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Uwagi Do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 140 § 1 ustawy -Ordynacja podatkowa:  "O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy." 

Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl, tel. (32)295 67 34.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu uzyskania ulgi w podatku od nieruchomości od osób prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji      w tym profilowaniu
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-08-31 15:19:30
Data utworzenia 2003-08-27
Data udostępnienia 2003-08-27 10:52:54
Osoba odpowiedzialna Agnieszka Stanuch
Udostępnił Krzysztof Nowicki