Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa anulowanie czynności materialno- technicznej polegającej na zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy ponad 3 msc.
Opis Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U.2021.510)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2020.1546 ze zm.)

Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja GODZINY PRACY:
poniedziałek, wtorek, środa  od 7.30 do 15.30
czwartek     od 7.30 do 18.00
piątek        od 7.30 do 13.00

TEL. 295-67-87;     FAX: 295- 69-41
E-MAIL :  obywatelski@dabrowa-gornicza.pl
 
Wymagane dokumenty -  tytuł prawny do lokalu ( kserokopia wypisu z księgi wieczystej na  budynek /  mieszkanie , przydział  lokalu lub  umowa najmu, w przypadku lokali komunalnych - decyzja z Wydziału Lokalowego   i umowa zawarta z MZBM )
Załączniki -  -  wniosek pisany przez stronę. Wzór wniosku  do pobrania w Urzędzie Miejskim - I piętro, pokój nr 127  /formularz nr 18/ - lub na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
Opłaty Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł należy wpłacać na konto urzędu przelewem  bankowym.
Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej:
Getin Noble Bank S.A. 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112.
 
Płatności można również  realizować:
* kartą płatniczą na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku)   w godzinach:
   poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:00,
   czwartek 7:30 - 17:30,
   piątek  7:30 - 12:30.
* gotówką w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego.
Termin załatwienia sprawy -  określone w Kodeksie Postępowania Administracyjnego - 1 miesiąc, a w szczególnie skomplikowanych  - nie później niż w ciągu  2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy - odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej        
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza   z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu prowadzonego postępowania o anulowanie czynności materialno - technicznej polegającej zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy ponad 3 m-ce na podstawie art. 6 ust.1 lit.  c i art. 9 ust. 2 lit. g - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( t.j.Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-04-01 16:13:49
Data utworzenia 2004-06-01
Data udostępnienia 2004-06-01 11:45:52
Osoba odpowiedzialna Paweł Gradzik
Udostępnił Anastazja Wypych