Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydanie dowodu osobistego od 5 do 12 roku życia
Opis Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 06.08.2010 r. o dowodach osobistych - tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 671.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27.12.2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu Dz.U z 2023r, poz. 2798

Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich- Referat Dowodów Osobistych
Informacja WSO - REFERAT  DOWODÓW  OSOBISTYCH

GODZINY PRACY:W
poniedziałek, wtorek, środa  od 7.30 do 15.30
czwartek     od 7.30 do 18.00
piątek        od 7.30 do 13.00

TEL. (32) 295-96-56;     295-69-64 ;     FAX: (32) 295- 69-33
E-MAIL :  dowody@dabrowa-gornicza.pl
Wymagane dokumenty dotychczasowy ważny dowód osobisty - przy jego braku  ważny paszport - jeśli taki się posiada, inny dokument ze zdjęciem w przypadku braku ważnego dowodu osobistego i paszportu - jeśli taki się posiada.
Załączniki Jedna kolorowa fotografia /taka sama jak do paszportu/ o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu  ostatnich 6 miesięcy powinna przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, fotografia musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny  kolor skóry obejmującą  wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą  wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i patrząca na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Zdjęcie musi posiadać symetrię głowy w pionie, głowa nie może być przekrzywiona, brwi całkowicie widoczne. Niedopuszczalne są odbicia światła. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalnym wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami, przedstawiającą osobę z ciemnymi szkłami i nakryciem głowy.    
Opłaty - czynność nie wymaga opłaty skarbowej.  
Termin załatwienia sprawy do 30 dni - odbioru dowodu osobistego dokonuje osobiście jeden z rodziców lub opiekun prawny w siedzibie referatu  - pokój 018
Tryb odwoławczy Na decyzje o odmowie wydania dowodu służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowy  Górniczej do Wojewody Śląskiego w Katowicach  w terminie 14 dni od dnia otrzymania  decyzji.                          
Uwagi Wniosek składa jeden z rodziców posiadający ważny dowód lub ważny paszport. Obecność małoletniego od 5 do 12 roku życia przy składaniu wniosku  jest obowiązkowa. Wniosek można złożyć również w postaci elektronicznej z załączonym plikiem zawierającym fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB. Dokument elektroniczny można złożyć za pomocą strony:  gov.pl.  Wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub certyfikatem podpisu osobistego. Za osoby do 12 roku życia dowód osobisty odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny. Obecność małoletniego przy odbiorze dowodu osobistego złożonego w formie elektronicznej jest obowiązkowa.
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z  siedzibą w Urzędzie Miejskim
w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Pana Rafała Stańko, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 67 00.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu wydania dowodu osobistego od 5 do 13 roku życia na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 ze zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-02-22 15:19:25
Data utworzenia 2003-09-23
Data udostępnienia 2003-09-23 14:53:23
Osoba odpowiedzialna Jacek Saltarski
Udostępnił Anastazja Wypych