Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego UE
Opis -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz.U.UE.L.2016.200.1)
-Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2019.860)
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Tel: (032) 295 67 16
Fax: (032) 295 69 41
e - mail: obywatelski@dabrowa-gornicza.pl

GODZINY PRACY:
poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek   od 7.30 do 13.00
Wymagane dokumenty -wypełniony formularz wniosku ( formularz nr 10),
-dowód wniesienia opłaty,
-dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
-dokument, do którego wielojęzyczny formularz standardowy UE będzie stanowił załącznik (formularz nr 10)
Załączniki -Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego UE
Opłata Opłatę w wysokości 17,00 zł należy wpłacać na konto urzędu przelewem  bankowym.
Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej:
Getin Noble Bank S.A. 20 1560 1010 0000 9480 0000 1082.
 
Płatności można również  realizować:
* kartą płatniczą na stanowisku 16 i 18 w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku)   w godzinach:
   poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:00,
   czwartek 7:30 - 17:30,
   piątek  7:30 - 12:30.
* gotówką w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego.
Tryb załatwienia sprawy Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później jednak niż w terminie 7 dni
Tryb odwoławczy -nie występuje
Uwagi 1. Wielojęzyczny formularz wydaje się na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania:
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy,
2. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:
- jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;
- po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.
3. Formularz nie jest samodzielnym dokumentem, musi on być przedkładany jako załącznik do odpisu krajowego / zaświadczenia.
4. Organ, któremu dokument (formularz) jest przedłożony może w toku postępowania zażądać tłumaczenia przysięgłego.
5. Formularz wydawany jest w jednym z wybranych języków (angielskim, bułgarskim, czeskim, chorwackim, duńskim, estońskim, francuskim, fińskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim, niderlandzkim, portugalski, rumuńskim, słoweńskim, szwedzkim, słowackim, włoskim bądź węgierskim).
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu wydania wielojęzycznego formularza standardowego UE na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2019.860)
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-30 11:18:48
Data utworzenia 2019-06-10
Data udostępnienia 2019-06-10 12:51:53
Osoba odpowiedzialna Paweł Gradzik
Udostępnił Karol Chruściel