Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Adres ul. Swobodna 59
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/Fax 
(032) 261 22 45
(032) 261 80 03
e-mail
sosw@dabrowa-gornicza.pl
Strona internetowa
www.osw.dabrowa.pl
Dyrektor VIOLETTA TRZCINA
Przyjmowanie skarg i wniosków - środa, godz. 14.00 - 15.00
Wicedyrektorzy ośrodka Wicedyrektor ds. organizacyjnych  - Marta Pronobis-Żak

Przedszkole Specjalne nr 2 –              Elżbieta Konieczna

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 – Anna Caputa,

                                                              Agnieszka Warchala

                                                              Małgorzata Dolińska-Stanek

                                                              Monika Dziopa

                                                              Danuta Krzystanek-Żak

IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1 -

                                                              Elżbieta Chycka

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy –

                                                              Danuta Krzystanek-Żak

Wczesne wspomaganie rozwoju, GRW, rehabilitacja ruchu -

                                                              Magdalena Podsiadło
Kierownik internatu Jarosław Caputa
Kierownik świetlicy Edyta Musiał
Kierownik ds. organizacji dowozu Renata Mazurkiewicz
Koordynator programu "Za życiem" - Ośrodek  koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy Tomasz Judek   - tel. 32 261 80 03 (wew. 2120)
Sekretariat ośrodka Sekretariat obsługiwany przez sekretarza ośrodka  Monikę Mech.
Wszelkich informacji dotyczących sposobów i procedur przyjmowania oraz załatwiania spraw udziela sekretariat ośrodka czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Referat ds. uczniowskich Krystyna Skrzypek - sprawy uczniowskie, opłaty za wyżywienie - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
Patrycja Niemczycka - sprawy uczniowskie, wydawanie legitymacji - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Biblioteka szkolna Ewa Jagodzińska, Monika Lorenz, Urszula Pacha
Godziny pracy - 7.30-16.30.
Społeczny Inspektor Pracy Sylwester Łydka
Inspektor BHP Jarosław Pogodziński
Pedagodzy  i psycholodzy szkolni Pedagodzy szkolni :
Beata Kapusta ,  Agata Pajkert-Skadłubowicz,  Beata Walnik,  Renata Oskędra, Justyna Tobiasz-Żelazny.
Psycholodzy szkolni :  
Beata Pakuła,  Katarzyna Kowalska,  Magdalena Morchat,  Beata Kozioł, Agata Sołtysik,
Urszula Czerwińska.
Prowadzone rejestry i ewidencje Obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla Ośrodka zapewnia Centrum Usług Wspólnych - CUW
Zasady udostępniania danych Sekretarz  przyjmuje interesantów w sprawach:
zapisania dziecka do szkoły, przeniesienia ucznia do innej szkoły, wydawania   legitymacji szkolnych, zaświadczeń, wydawania duplikatów świadectw szkolnych.
W placówce  prowadzone są  rejestry, ewidencje i  archiwa. Opracowano zasady udostępniania danych w nich zawartych, a osoba zainteresowana wglądem do dokumentów
i zawartych w nich danych powinna złożyć wniosek w sekretariacie szkoły. Dyrektor udziela informacji z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postepowania administracyjnego. Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę   o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy
o Ochronie Danych Osobowych.
W placówce  prowadzone  są i archiwizowane dokumenty przebiegu nauczania, dokumenty finansowo-księgowe oraz  inne dokumenty związane z organizacją i pracą szkoły.
Opis Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie Górniczej zajmuje się kształceniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  
z województwa śląskiego. Oferuje wszechstronną edukację, wychowanie, rewalidację, terapię      
i opiekę, starając się zapewnić równe szanse życiowe swoim przyszłym absolwentom. Placówka stwarza optymalne warunki do edukacji, wypoczynku, rehabilitacji oraz rozwoju niepełnosprawnych uczniów, zapewniając przygotowanie ogólne, zawodowe i społeczne, aby absolwenci byli zdolni do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie  i społeczeństwie.
Misja placówki Kreujemy szkołę nowoczesną, bezpieczną i skuteczną. W naszym Ośrodku stworzyliśmy optymalne warunki do edukacji, wypoczynku, rehabilitacji oraz rozwoju niepełnosprawnych uczniów, co w przyszłości przyczyni się do podejmowania przez nich właściwych życiowych decyzji. Zapewniamy taki poziom przygotowania ogólnego, zawodowego i społecznego, aby absolwenci naszej placówki byli zdolni do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.
Wspomagamy rodzinę w procesie wychowania i kształtowania właściwych postaw.   Gwarantujemy nauczanie dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów niepełnosprawnych. Zapewniamy wychowankom indywidualne podejście i interdyscyplinarny rozwój.
Struktura organizacyjna W skład Ośrodka wchodzą:
" Przedszkole Specjalne nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.
" Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 imienia Zofii Książek - Bregułowej w Dąbrowie Górniczej   w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.
" IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Słabowidzących i Niewidomych, Słabosłyszących i Niesłyszących, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi imienia Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.
" Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy imienia Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.
" Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 1 imienia Zofii Książek - Bregułowej
w Dąbrowie Górniczej jest jednostką w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej  o kierunkach:
       - ogrodnik
       - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
       - cukiernik.
" Grupy Rewalidacyjno-Wychowawcze.
" Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka.
" Ośrodek  koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy.
Jednostki pomocnicze •  Świetlica szkolna
•  Internat
Rekrutacja Nabór do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej odbywa się przez cały rok. Uczniami mogą być dzieci    i młodzież posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.  Uczniowie mieszkający poza Dąbrową Górniczą powinni posiadać skierowania z Urzędu Miasta.
Placówka zapewnia dowóz dzieci z terenu Dąbrowy Górniczej.
Baza placówki Realizację podstawy programowej zapewniają dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne
i tablice multimedialne pracownie oraz klasopracownie.
Kompleks sportowy to: sale rehabilitacyjne, gimnastyczne, siłownie, basen dostosowany do zajęć koloroterapii oraz wyposażony w sprzęt dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie i gabinety terapii indywidualnej: nauki pisma Braille'a, terapii metodą Tomatisa, Warnkego, Kinesjoteipingu, ortezy dynamicznej, fizykoterapii, kinezyterapii, orientacji przestrzennej, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, usprawniania widzenia, terapii logopedycznej, biofeedbecku i tyfloakustycznej, terapii w pracowni Cyber-Oko.
Oferta edukacyjna WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA
zapewnia:

"Wspomaganie rozwoju dziecka, zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości
w rozwoju psychofizycznym oraz usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie sfery poznawczej, małej motoryki, komunikacji, mowy i języka, zabawy oraz czynności samoobsługowych, stwarzanie możliwości funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej.
"Cykliczną ocenę funkcjonowania dziecka.
"Konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacyjnych, poprowadzenie terapii.
"Udzielanie wsparcia rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne.
"Pomoc psychologiczną w radzeniu sobie rodziców z sytuacją trudną, jaką jest diagnoza niepełnosprawności u dziecka.
"Pomoc psychologiczna w uzyskaniu kompetencji rodzicielskiej i komunikacyjnej
w kontakcie z małym dzieckiem ze sprzężoną niepełnosprawnością.
"Przygotowanie rodziców do stymulowania rozwoju dziecka na terenie domu rodzinnego.
"Objaśniane rodzicom perspektyw rozwojowych dziecka niepełnosprawnego.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie Górniczej, pełni rolę wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, w ramach kompleksowego wsparcia rodzin programem " Za życiem". Do zadań ośrodka należy:
 - udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 - wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistyczne
   pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej,psychologicznej,
   pedagogicznej i logopedycznej;
 - wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 -organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127  ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. - Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 - koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a)zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b)prowadzenie akcji informacyjnych,
c)monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
Ośrodek może:
1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka,  w zależności od ich potrzeb;
3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.
W celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacji, terapii, opieki, w tym  opieki pielęgniarskiej, oraz innych form kompleksowej pomocy ośrodek współpracuje z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

PRZEDSZKOLE SPECJALNE nr 2 zapewnia:
"Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zapewniającą dziecku wszechstronny rozwój.
"Wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
"Opiekę pedagoga i psychologa.
"Zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne, gimnastykę korekcyjną, muzykoterapię
i dogoterapię.
"Udział w programach edukacyjnych dla przedszkolaków.
Godziny pracy przedszkola dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwościami organizacyjnych placówki oświatowej.
Dzieci otrzymują pomoc materialną i rzeczową.


SZKOŁY WCHODZĄCE W SKŁAD OŚRODKA ZAPEWNIAJĄ:

"Każdemu dziecku warunki do harmonijnego rozwoju, dostosowanie metod i form do jego indywidualnych potrzeb.
"Pracę w grupach dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.
"Dla każdego dziecka opracowuje się indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny ustalony na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy jego funkcjonowania i zawierający szczegółowe cele, zadania i treści mieszczące się w sferze najbliższego rozwoju ucznia,
"Uczestnictwo w wielu programach i projektach poszerzających wiedzę, współpracę ze szkołami za granicą.
"Uczestnictwo w różnorodnych spotkaniach integracyjnych z rówieśnikami szkół masowych, przedstawicielami kultury i nauki.
"Współpracę z wyższymi uczelniami i zakładami pracy, co pozwala na wybór kariery zawodowej zgodnej z zainteresowaniami.
"Wykształcenie na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na studiach wyższych.
"Dobrze wyposażone, nowoczesne pracownie języków obcych, tablice interaktywne, sale, oraz gabinety specjalistyczne wyposażone w pomoce naukowe i sprzęt komputerowy, które stwarzają każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju.
"Motywują uczniów do łączenia nauki z relaksem oraz dbałością  o zdrowie i higienę poprzez organizowanie ciekawych wyjść, wycieczek oraz corocznych zielonych kolonii.
"Szkoły dbają, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do życia i funkcjonowania
w społeczeństwie, potrafili sprostać wymaganiom.

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY:
"Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
"Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, by mogli uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.
GRUPY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE:
"Grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim jako forma spełniania obowiązku szkolnego ćwiczą usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.
"Prowadzona jest także grupa wsparcia dla rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, oraz grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością ruchową.  
Rehabilitacja i rewalidacja Prowadzone są optymalne działania, które  pozwolą na osiągnięcie osobie niepełnosprawnej zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Rehabilitacja prowadzona jest przez zespół specjalistów z wykorzystaniem technologii komputerowych oraz innych nowoczesnych metod i sprzętów.
Zespół pedagogów i psychologów szkolnych W SOSW pracują pedagodzy i psycholodzy, którzy zajmują się indywidualnym rozpoznawaniem potrzeb uczniów i ich rodziców, analizują wraz z nauczycielami przyczyny niepowodzeń szkolnych, organizują i prowadzą różnorodne działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, organizują w porozumieniu z innymi instytucjami pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, współpracują z instytucjami i placówkami wspierającymi dzieci i młodzież, prowadzą poradnictwo dla rodziców.
Biblioteka szkolna Biblioteka dysponuje literaturą w czarnodudku, brajlowską, zbiorami książek mówionych
i w powiększonym druku, czytelnią czasopism, literaturą pedagogiczną i specjalistyczną dla nauczycieli. Uczniowie korzystają z podręczników w ramach rządowych programów "Dotacja podręcznikowa" ora "Wyprawka szkolna".
Świetlica szkolna Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  6.30 - 16.30.
W świetlicy uczniowie mogą uzyskać pomoc w nauce, rozwijać talenty i pasje zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami w sekcjach plastycznych, czytelniczych oraz teatralnych. Istnieje również możliwość nauki gry w szachy.
Uczniowie mogą również korzystać z posiłków: śniadań oraz obiadów.
Internat Internat jest bezpłatny i mogą w nim przebywać uczniowie mieszkający poza Dąbrową Górniczą:
"dysponuje estetycznie urządzonymi pokojami i łazienkami, a także kuchnią z pełnym wyposażeniem,
"można korzystać ze świetlicy telewizyjnej oraz z komputerów  z dostępem do Internetu,
"działają sekcje zainteresowań: artystyczna, kulinarna, sportowa, higieniczno - zdrowotna, plastyczna oraz klub miłośników dobrego filmu,
"wychowawcy pomagają zarówno w nauce jak i w rozwiazywaniu problemów dnia codziennego,
"realizowane są programy profilaktyczne.
Opieka medyczna Uczniowie SOSW i wychowankowie Internatu mają zapewnioną opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry dyplomowanych pielęgniarek w godzinach od 6: 00 do 22:00. Działania pielęgniarek SOSW są wspomagane przez NZOS " SZKOL - MED - INFO" w zakresie profilaktyki i edukacji prozdrowotnej uczniów.
Organizacje pozarządowe "Stowarzyszenie "Razem do celu" powstało we wrześniu 2002 roku
i działa przy SOSW. Zrzesza głównie nauczycieli i rodziców uczniów Ośrodka. Celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie funduszy na pomoce dydaktyczne, edukacyjne
i oprzyrządowanie dla uczniów. Stowarzyszenie wspiera swoich podopiecznych, stawiając głównie na ich rozwój.  Jednocześnie pobudza samoświadomość osób niepełnosprawnych, motywując ich i mobilizując do pracy i osiągania coraz to nowych celów.
"Stowarzyszenie "Ósmy dzień" -   założone w 2018 r.  daje wsparcie psychologiczne, prawne i edukacyjne  dzieciom  niepełnosprawnym i ich rodzinom. Głównym celem działań jest  stworzenie w naszym mieście miejsca, w którym dzieci oraz ich rodzice będą mogli spotykać się w wolnym czasie, rozwijać swoje zainteresowania i wspólnie rozwiązywać problemy.
"Uczniowski Klub Sportowy " Dart" - powstał w grudniu 2002r. i działa przy SOSW . Celem Klubu jest wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej, a także popularyzacja sportu wśród młodzieży szkolnej, oraz organizacja imprez sportowych o zasięgu międzywojewódzkim.
"Integracyjny Klub Łączności SP9PBH przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Dąbrowie Górniczej. Wraz z uczniami prowadzona jest łączność radiowa z korespondentami krajowymi i zagranicznymi posiadającymi znak wywoławczy przy użyciu urządzenia radionadawczego zwanego transceiverem ( TRX). Głównym celem jest popularyzowanie wśród młodzieży sportu krótkofalarskiego jak również konsolidacja środowiska osób zainteresowanych amatorską łącznością radiową, telewizyjną, cyfrową
z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych.
"Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych "Start Katowice" - prowadzi zajęcia  goalballa jako formy rehabilitacji  dzieci niepełnosprawnych wzrokowo.
"Uczniowski klub Sportowy RONIN 1 w Dąbrowie Górniczej - realizuje program "Karate dla osób niepełnosprawnych".

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn.zm.).
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-10 16:08:27
Data utworzenia 2017-06-05
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:49
Osoba odpowiedzialna Violetta Trzcina
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga