Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Przedszkole nr 39
Adres ul. Mireckiego 25
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 262 52 29
strona internetowa
Dyrektor Małgorzata Żarnowiecka
Zastępca dyrektora Renata Giza
Organizacja pracy placówki Podstawa prawna działania jednostki:
- organ prowadzący przedszkole : Gmina Dąbrowa Górnicza,
- organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Delegatura w Sosnowcu.
- Statut Przedszkola powołany Uchwałą Rady Pedagogicznej.
Organizacja pracy przedszkola - organizacje pracy określa projekt organizacyjny
na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący.

Liczba oddziałów - 10 oddziałów do których uczęszcza 242 dzieci w wieku od 3
do 6 lat (w szczególnych przypadkach do przedszkola możne uczęszczać
dziecko 2,5 letnie)
Liczba dzieci w grupie - 25 dzieci.

Czas pracy przedszkola - od godz. 5:30 do godz. 17:00  

W przedszkolu prowadzone są zajęcia z religii: -w wymiarze 2 x 30 min. /tygodniowo dla chętnych dzieci 5 i 6 letnich na pisemny wniosek rodzica;w wymiarze 2 x 10 min. /tygodniowo dla chętnych dzieci 3 i 4 letnich na pisemny wniosek rodzica;Zajęcia są nieodpłatne

Godziny posiłków:
godz. 9:00 - śniadanie,
godz. 12:00 - obiad,
godz. 14:00 - podwieczorek.

Ilość posiłków z których mogą korzystać dzieci - jeden, dwa, trzy.
Dzienna stawka wyżywienia wynosi:
1 posiłek: śniadanie - 1,80 zł., obiad - 3,50 zł.
2 posiłki: śniadanie + obiad - 5,30 zł.
3 posiłki: śniadanie + obiad + podwieczorek - 6,50 zł.

Odpłatność za wyżywienie pobierana jest wyłącznie za dni obecności dziecka w przedszkolu.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu: -przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pierwszych 5 godzinpobyty dziecka w przedszkolu. Dzieci objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym zwolnione są z opłaty za pobyt.-za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (powyżej 5ciu godzin) odpłatność wynosi 1,00 zł, z wyłączeniem dzieci odbywającychroczne przygotowanie przedszkolne -w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ulega pomniejszeniu o każdą zadeklarowaną godzinę powyżej 5ciu godzin.

Zapisy do przedszkola.
Rekrutacja dzieci do przedszkola prowadzona jest w oparciu o obowiązujące
przepisy prawne: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. poz. 59)
w terminie wskazanym przez organ prowadzący - podany do publicznej wiadomości.

Odpłatność za przedszkole należy uiścić do 15 dnia każdego miesiąca za pomocą przelewu bankowego.Informacje o wysokości opłat na poszczególne miesiące i numery kont podane będą na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole39.pl
Opis placówki Przedszkole Nr 39 usytuowane jest w wolno stojącym budynku, otoczonym ogrodem. Mieści się około 5 km od centrum miasta, na osiedlu Mydlice Północ  przy ulicy Mireckiego Placówka działa od 1 września 1990 roku. Budynek  znajduje się z dala od głównej arterii drogowej, a ulica osiedlowa nie ma dużego natężenia ruchu. Dzieci mogą się bezpiecznie, spokojnie bawić w ogrodzie przedszkolnym wśród otoczenia zieleni, częściowo na nowych drewnianych urządzeniach ogrodowych. Umożliwia to dzieciom nie tylko obcowanie z naturą, ale także rozwijanie pod względem sprawności fizycznej.
           
Budynek przedszkola jest typową zabudową,  nowoczesną, cały czas modernizowaną do potrzeb dzieci, objęty monitoringiem przez Straż Miejską. Sale zajęć są przestronne, widne z pełnym węzłem sanitarnym, doskonale wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne oraz zabawki. W salach zajęć sukcesywnie  wymieniana jest stara drewniana stolarka okienna na nową -  plastikową.
Dzięki współpracy z firmą Arcellor Mittal w  2008 roku w przedszkolu powstała pracownia multimedialna przeznaczona do realizacji projektu edukacyjnego "Świat w naszych oczach- gazetka przedszkolaka".
Dzięki współpracy z ING Bank Śląski w 2013r  w przedszkolu powstała sala relaksacyjna dla dzieci młodszych.


Przedszkole współpracuje z:
- Szkołą Podstawową  Nr 3 oraz Szkołą Podstawową  Nr 30 -  zwiedzanie szkoły, spotkania 5-latków z przyszłymi wychowawcami, wspólne zajęcia w szkole i przedszkolu, udział przedszkolaków i uczniów w różnych uroczystościach, śledzenie losów absolwentów przedszkola,
- Zespołem  Szkół Muzycznych - koncerty dla dzieci przedszkolnych, wstępne przesłuchania przedszkolaków w placówce,
- z innymi przedszkolami- wspólne uroczystości, zawody sportowe, konkursy, wymiana  doświadczeń miedzy nauczycielami,
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną- badania przeprowadzone przez logopedę, pedagoga, psychologa, opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prelekcje na zebraniach z rodzicami, szkolenia rad pedagogicznych,
- z Teatrem  Dzieci Zagłębia w Będzinie - udział w spektaklach  teatralnych dla dzieci,
- Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej filia nr 5 oraz nr 18 - udział w akcji "Cała Polska czyta dzieciom",
- Komendą  Policji Miejskiej- pogadanki dla dzieci,
- Strażą Pożarną- pokazy dla dzieci, pogadanki,
- Wyższą Szkołą Biznesu- opieka nauczycieli nad praktykami studenckimi, udział nauczycieli w seminariach naukowych, szkoleniach organizowanych przez WSB.

Kadra pedagogiczna Kadra Przedszkola liczy 24 wykwalifikowanych nauczycieli z praktyką zawodową 14 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli mianowanych,5 nauczycieli kontraktowych, 2 nauczycieli stażystów.

Przedszkole pracuje na programach:-„Program wychowania przedszkolnego”W. Żaba-Żabińska, W. Majewska, R. Paździo;-„Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3, 4, 5, i 6 latków” M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska;-„Program przygotowania dzieci przedszkolnych do posługiwania się językiem nowożytnym” M.Rudzik-Smugowska;-„The Goog Start Method for English program Metody Dobrego Startu  w nauczaniu języka angielskiego” M. Bogdanowicz, K. Bogdanowicz, M. Łockiewicz;-"Kochamy dobrego Boga" -program z katechezy dla dzieci 5, 4, 3 letnich;-„TAK dla Jezusa” -program z katechezy dla dzieci 6 letnich;Programy autorskie:-„One, two, three”-bawimy się po angielsku;-„Czytajmy dzieciom -czytanie rozwija wyobraźnie”;-Profilaktyczny program logopedyczny „Pieknie mówimy iwspólnie się bawimy”;-„Zabawa wczytanie”;-„Ruch to zdrowie każdy przedszkolak to powie”.Przedszkole prowadziinnowację pedagogiczną pt.: Once upon a time ... czyli anglojęzyczne czytanki i bajki animowane w życiu przedszkolaka”


Przedszkole organizuje nieodpłatne zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami
wymowy.
Archiwum W przedszkolu znajduje się archiwum. Zbiory zawierają miedzy innymi: listy płac, akta osobowe, karty wynagrodzeń z placówek oświatowych. O zakresie przechowywanej dokumentacji można uzyskać informacje telefonicznie pod numerem 32 261 64 19.
Dane zawarte w archiwalnych dokumentach udostępniane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej złożony w pokoju nr 29.
Przyjmowanie i załatwianie spraw Skargi i wnioski przyjmowane są przez dyrektora w każdy wtorek od godziny 14.00 do 15.00 lub po uprzednim umówieniu terminu - nr tel. 32 262 52 29.
Sprawy księgowe – główny księgowy Małgorzata Pietruszka nr tel. 32 261 64 19.
Sprawy płacowe – referent Aneta Domańska nr tel. 32 261 64 19.
Odpłatność za przedszkole – referent Izabela Zabagło nr tel. 32 261 64 19.
Obsługa archiwum – archiwista Izabela Zabagło nr tel. 32 261 64 19.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn.zm.).
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-07-15 11:22:47
Data utworzenia 2017-05-31
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:39
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Żarnowiecka
Udostępnił Anastazja Wypych