Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Przedszkole nr 32
Adres Al. Piłsudskiego 28
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Faxstrona internetowa

32 260 22 30


www.przedszkole32dg.pl
Dyrektor Ewa Wiśniowiecka, nauczyciel dyplomowany z 36 letnim stażem pracy pedagogicznej. Ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku nauczanie początkowe , studia podyplomowe na Wydziale Prawa UŚ w zakresie Administracja i Zarządzanie oraz studia podyplomowe Doradztwo zawodowe. Funkcję dyrektora pełni od 01.09.1992r.
Wicedyrektor Olga Pytloch, nauczyciel mianowany z 11 letnim stażem pracy pedagogicznej. Ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i z wychowaniem przedszkolnym oraz studia magisterskie o kierunku Socjologia, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu j.angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi.
Kadra pedagogiczna Zespół pedagogiczny to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne. Większość nauczycieli osiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Rada pedagogiczna podnosi stale swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w licznych formach doskonalenia zawodowego.
Podstawa prawna działania Organ prowadzący przedszkole: Gmina Dąbrowa Górnicza.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Przedszkole realizuje cele i zadnia wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Statut przedszkola.
Organizację pracy przedszkola określa projekt organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący.
Wewnętrzne akty prawne regulujące pracę placówki powoływane są Zarządzeniami Dyrektora Przedszkola
Godziny pracy przedszkola Przedszkole czynne jest w godzinach od 5:30 do 16:30 od poniedziałku do piątku
Opis W placówce funkcjonuje 10 oddziałów, do których może uczęszczać 250 dzieci. Przedszkole mieści się w jednopiętrowym wolnostojącym budynku. Placówka otoczona jest przestronnym i funkcjonalnym ogrodem. Znajduje się tam ogródek przedszkolny, gdzie dzieci mają możliwość uzyskania pierwszych doświadczeń związanych z uprawą roślin. W ogrodzie zlokalizowany jest plac zabaw, wyposażony w kolorowe i nowoczesne urządzenia rekreacyjne służące dzieciom do zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu. Placówka posiada 10 przestronnych i słonecznych sal dydaktycznych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt, meble, środki dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Budynek objęty jest monitoringiem przez Straż Miejską.
Organizację przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony dla każdej grupy wiekowej.
W godzinach : 8.30 - 13.30 przedszkole świadczy bezpłatnie usługi w zakresie nauczania, wychowania i opieki.
Godziny posiłków:
godz. 9.00 - śniadanie
godz. 12.00 - obiad
godz. 14.00 - podwieczorek
W codziennej pracy pedagogicznej nauczyciele stosują innowacyjne metody pracy, zapewniając wychowankom ciekawe zajęcia, zabawy, oraz atrakcje poza przedszkolem - wycieczki, wyjazdy do teatrów, udział w organizowanych na terenie miasta imprezach plenerowych dla dzieci, a także konkursach i festiwalach.
Oferta pedagogiczna Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego: "Nasze Przedszkole"- program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, wydawnictwo MAC
"W radości dzieci Bożych", J. Stala, E. Osewska, wyd. "Jedność"
"Program nauczania języka angielskiego" J. Zorańska, M. Appel, wyd. MACMILLAN POLSKA
Podstawa programowa wzbogacona jest również o realizację ogólnopolskich programów edukacyjnych tj.:
"Bezpieczne przedszkole",
"Akademia Aquafresh",
"Kubusiowi Przyjaciele Natury",
"Mamo, tato! Wolę wodę".
"Czyste powietrze wokół nas"
I inne dostępne programy realizowane okresowo.
W ramach podstawy programowej dla dzieci z grup najstarszych prowadzone są 2 razy w tygodniu po 30 minut zajęcia z języka angielskiego.
W przedszkolu na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) prowadzone są zajęcia z religii w wymiarze 2 razy w tygodniu po 30 minut.
Zainteresowania przedszkolaków rozwijane są poprzez udział dzieci w kołach zainteresowań :
- teatralnym
- plastycznym
- muzyczno - rytmicznym
Nasi wychowankowie mają również możliwość rozwijania zainteresowań, prezentowania swoich umiejętności w środowisku lokalnym poprzez udział w konkursach o charakterze miejskim i ogólnopolskim, w których zajmują czołowe miejsca i wyróżnienia.
W przedszkolu cyklicznie organizowane są uroczystości, imprezy integracyjne, wycieczki, zajęcia otwarte, pikniki rodzinne, zebrania grupowe i indywidualne. W miesiącu sierpniu organizowane są zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci.
Współpraca ze środowiskiem Przedszkole prowadzi wieloletnią współpracę z:
Zespołem Szkół nr 2 w Dąbrowie Górniczej
Szkołą Muzyczną im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej
Miejską Biblioteką Publiczną i Filią nr 5
Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie
Pałacem Kultury Zagłębia
Muzeum Miejskim "Sztygarka"
Komendą Miejską Policji
Miejską Państwową Strażą Pożarną
Społecznością dąbrowskich przedszkoli i szkół
Misja Ideą działania naszego przedszkola jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.
Koncentrujemy się na twórczym rozwoju dzieci uwzględniając ich aktywność w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów.
Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.
Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny - dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.
Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.
Wspieramy dzieci w pokonywaniu trudności i barier.
Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.
Wizja Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.
Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.
Sposoby załatwiania spraw Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie:
- telefonicznie - 32 260 22 30
- listownie na adres - Przedszkole nr 32,  Al.J.Piłsudskiego 28,
 41-303  Dąbrowa Górnicza
- e-mail – p32@edu.dabrowa-gornicza.pl
- osobiście u dyrektora -  w każdy czwartek  od godz. 15:00 do 16:00.
- u wychowawców grup - osobiście sprawy wychowawczo - dydaktyczne –
 opiekuńcze
- konsultacje indywidualne dla rodziców - nauczycielki grup oraz specjaliści
  zgodnie z podanym do wiadomości harmonogramem

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, przedszkole nie przyjmuje  jako wiarygodne zgłoszeń telefonicznych lub wysłanych pocztą internetową , dotyczących  ważnych spraw związanych z dzieckiem.  

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

Sprawy dotyczące odpłatności: referent,  sekretariat, tel. 32 260-22-30.

Sprawy płacowo - księgowe: Główna księgowa, pokój nr 5,  tel. 32 260-22-30.
Archiwum Przedszkole posiada archiwum w zakresie akt osobowych pracowników, dokumentacji finansowej, dokumentację dotyczącą budowy obiektu. Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona po uprzednim wypełnieniu karty udostępnienia
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli Przedszkole prowadzi książkę kontroli oraz rejestr protokołów pokontrolnych.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn.zm.).
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-09 11:56:09
Data utworzenia 2017-05-31
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:37
Osoba odpowiedzialna Ewa Wiśniowiecka
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga