Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
Adres  
UL. ADAMIECKIEGO 15
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
Kontakt
Telefon/Fax
(032) 260 03 28
strona internetowa
Dyrektor Barbara Szwajczewska - nauczyciel dyplomowany, pełni funkcję od 01.09.2002 r.
Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, oligofrenopedagogiki, kwalifikacje w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi.
Zastępca dyrektora Maria Ciemięga - nauczyciel dyplomowany
Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oligofrenopedagogiki, kwalifikacje w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi.
Podstawa prawna działania Organ prowadzący Przedszkole - Gmina Dąbrowa Górnicza.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu.
Przedszkole realizuje cele i zadnia wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Statut przedszkola powoływany jest uchwałą Rady Pedagogicznej.
Organizację pracy przedszkola określa Projekt Organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący.
Wewnętrzne akty prawne regulujące pracę placówki powoływane są Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola, Uchwałą Rady Pedagogicznej.
Godziny pracy, rozkład dnia Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.30 do 17.00
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
Ramowy rozkład dnia określa czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
Godziny posiłków:
9.00 - śniadanie
12.00 - obiad
14.00 - podwieczorek  
Pomiędzy posiłkami dzieci otrzymują przekąski w formie warzyw i owoców oraz maja nieograniczony dostęp do wody.
Rekrutacja Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w terminie wskazanym przez organ prowadzący - podany do publicznej wiadomości.
Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Przy zapisie dziecka do przedszkola po raz pierwszy, rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie kandydata i po podpisaniu składają go wraz z ewentualnymi załącznikami tylko w jednej placówce, tzw. pierwszego wyboru."
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną do oddziałów integracyjnych przyjmowane są  poza rekrutacją elektroniczną.
Opis Przedszkole to budynek wolnostojący otoczony zadbanym i zagospodarowanym ogrodem, wyposażonym w urządzenia do zabaw ruchowych. Przedszkole przywiązuje wiele uwagi aby dzieci spędzały na powietrzu wszystkie wolne chwile. Dzieci mają do dyspozycji 6 przestronnych i jasnych sal zajęć, łazienki, dużą szatnię, salę zabaw z "suchym basenem". Placówka posiada bogatą bazę dydaktyczną.
Dzięki sponsorowi firmie "Arcelor Mittal" placówka posiada Salę Doświadczania Świata, z której korzystają  dzieci na zajęciach indywidualnych. Sala Doświadczania Świata - jest to pomieszczenie o przyjaznym wystroju, w którym świadomie wysyłamy do dziecka bodźce aktywizujące zmysły za pomocą światła, odgłosów, zapachów, dotyku, itp.
Od 1996 r. w placówce funkcjonują dwie grupy integracyjne, w których na równych prawach/obowiązkach, bawią się
i uczą dzieci niepełnosprawne ze swymi rówieśnikami.  Wszyscy nauczyciele pracujący w oddziałach integracyjnych posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.

Do przedszkola uczęszcza 140 dzieci, podzielonych na 6 grup wiekowych:
"Biedronki" integracyjna
"Zajączki" integracyjna
"Motylki"
"Stokrotki"
"Żabki"
"Pszczółki"

Kadra pedagogiczna
Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym,  posiadają również dodatkowe kwalifikacje oligofrenopedagoga, diagnozę pedagogiczną, logopedię, oraz kwalifikacje do pracy z dziećmi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoje umiejętności na kursach, warsztatach metodycznych, a także studiach podyplomowych. Kadrę pedagogiczną wspierają zatrudnieni w placówce specjaliści - psycholog, logopeda, rewalidant i inni w miarę potrzeb dzieci.

Od 1.09.2011 r. w placówce jest organizowana i udzielana dzieciom pomoc psychologiczno - pedagogiczna, zgodnie z rozporządzeniem MEN,. Pomoc jest udzielana dzieciom w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, innych o charakterze terapeutycznym, zajęć rozwijających uzdolnienia, a rodzicom w formie porad i konsultacji.

W pracy pedagogicznej nauczyciele stosują innowacyjne metody, zapewniając wychowankom ciekawe zajęcia, zabawy, oraz atrakcje poza przedszkolem - wycieczki, wyjazdy do teatrów, udział w organizowanych na terenie miasta imprezach plenerowych dla dzieci, a także konkursach i festiwalach.
Misja Jesteśmy przedszkolem, które nastawione jest na kontakty ze środowiskiem i rodzicami, którzy aktywnie angażują się w podejmowane przez nas działania oraz uczestniczą w przeróżnych imprezach okolicznościowych, festynach, konkursach. Kultywujemy tradycje regionu, poprzez bezpośrednie kontakty z przyrodą, historią i sztuką, dzieci uczą się i wzbogacają swoją wiedzę i doświadczenia.
Wszystkie działania podejmowane przez Przedszkole osadzone są w treściach programu wychowania przedszkolnego i programów własnych realizowanych przez nauczycieli. Szczególną troską we wszystkich naszych przedsięwzięciach jest przybliżenie i włączenie dzieci niepełnosprawnych do świata, w którym wszyscy żyjemy oraz umożliwienie optymalnego rozwoju  zgodnie  z indywidualnymi możliwościami.
Efektem pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola jest przygotowanie dzieci do szkoły, ukształtowanie ich dojrzałości szkolnej, polegającej na osiągnięciu stanu, rozwoju fizycznego, społecznego, umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym. Chronieniu przed zagrożeniem fizycznym i psychicznym, czuwaniu nad prawidłowym ich rozwojem, bezpieczeństwem i zdrowiem.
Odpłatność Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin.
Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą w/w 5 godzin naliczana jest opłata w wysokości 1zł (nie dotyczy dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne, tj. dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, z zastrzeżeniem, że zniesienie opłat następuje od początku roku szkolnego w którym dziecko ukończyło 6 lat i obowiązuje przez cały rok szkolny).
Opłata za posiłki spożywane przez dziecko w przedszkolu wynosi:
śniadanie -3,00 zł, obiad - 5,00 zł, podwieczorek -2 ,00 zł. - stawka dzienna 10,00 zł.
Opłaty pobierane są tylko za dni obecności dziecka w przedszkolu, płatność do 15 każdego miesiąca przelewem na konta bankowe przedszkola.
Sprawy dotyczące odpłatności za Przedszkole załatwia - intendent Grażyna Chodór,  tel 514 704 520
Oferta dydaktyczna Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w oparciu o program wychowania przedszkolnego:"Od przedszkolaka do pierwszaka"  Iwona Broda wyd. WSiP oraz Program dla grup integracyjnych "Model wychowania i nauczania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych o potencjalnie różnych możliwościach rozwojowych w przedszkolu integracyjnym"

We wszystkich grupach wiekowych odbywają się zajęcia  języka angielskiego, oraz religia( na wniosek rodziców).

Realizowane są ogólnopolskie  programy wspomagające:
- międzynarodowy projekt edukacyjny  "Piękna nasza Polska cała",
- program przedszkolnej profilaktyki antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas"
- program ekologiczny "Kubusiowi przyjaciele natury" pod patronatem Ministerstwa Środowiska;
- i inne dostępne programy realizowane okresowo
Współpraca ze środowiskiem Kontynuowana jest wieloletnia współpraca z:
Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
Szkołą Podstawową Nr 20 i Nr 8
Szkołą Muzyczną im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej
Przedszkola integracyjne w regionie
Miejską Biblioteką Publiczną i Filią nr 1
Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie
Dziennym Domem Pomocy Społecznej
Pałacem Kultury Zagłębia
Miejskim Ośrodkiem Pracy Twórczej
Osiedlowym Klub kultury "Helikon"
Muzeum Miejskim "Sztygarka"
Komendą Miejską Policji
Stowarzyszeniem "Husar"
Miejską Państwową Strażą Pożarną
Społecznością dąbrowskich przedszkoli i szkół

Nasze dzieci uczestniczą w licznych konkursach, turniejach i przeglądach o różnorodnej tematyce  organizowanych przez instytucje oświatowe na terenie miasta.
Sposoby załatwiania spraw Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie:
- telefonicznie - 32 260 03 28
- listownie na adres - Przedszkole Nr 20, ul. Adamieckiego 15, 41-300 Dąbrowa Górnicza
- e-mail - przedszkole20@vp.pl
- osobiście u dyrektora - w każdy wtorek
- konsultacje indywidualne dla rodziców - u wychowawców grup   oraz specjalistów  - osobiście zgodnie z podanym do wiadomości harmonogramem

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, przedszkole nie przyjmuje jako wiarygodne zgłoszeń telefonicznych lub wysłanych pocztą internetową , dotyczących ważnych spraw związanych z dzieckiem.

Sprawy kadrowe - dyrektor - Barbara Szwajczewska, telefon 32 260 03 28
Sprawy dotyczące odpłatności: intendent, telefon 514 704 520

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.
Archiwum Przedszkole posiada archiwum w zakresie akt osobowych pracowników, dokumentacji finansowej, dokumentację dotyczącą budowy obiektu. Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona:
- upoważnionym organom
- osobom zainteresowanym do wglądu tylko na pisemny wniosek.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. 2016 poz.922) dokumentów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym.
Brak opłat skarbowych i administracyjnych.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40),
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-09-13 14:49:07
Data utworzenia 2017-05-31
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:36
Osoba odpowiedzialna Barbara Szwajczewska
Udostępnił Anastazja Wypych