Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Przedszkole nr 14
Adres ul. Tysiąclecia 25a
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 264 26 02
strona internetowa
Dyrektor Marta Janicka - nauczyciel dyplomowany. Magister pedagogiki wczesnoszkolnej. Ukończone studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie  Placówkami Oświatowymi, Terapia Pedagogiczna i logopedyczna.
Wicedyrektor Anna Strzałka- Obałek - nauczyciel mianowany. Magister pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie  Placówkami Oświatowymi, Surdopedagogika, Tyflopedagogika oraz Logopedia.
Podstawa prawna działania Organ prowadzący przedszkole: Gmina Dąbrowa Górnicza.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Sosnowcu.
Przedszkole realizuje cele i zadnia wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Statut przedszkola powoływany jest uchwałą Rady Pedagogicznej. 
Organizację pracy przedszkola określa Projekt Organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez Organ prowadzący.
Wewnętrzne akty prawne regulujące pracę placówki powoływane są Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola, Uchwałą Rady Pedagogicznej.
Organizacja pracy przedszkola Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska lokalnego - od 5.30 do 16.30
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Dostosowany jest on do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców, uwzględnia wymagania zdrowotne i higieniczne.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
Godziny posiłków:
- śniadanie – godz. 9.00
- obiad – godz. 12.00
- podwieczorek - godz. 14.00
Pracownicy przedszkola Zespół pedagogiczny to  nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne. Rada pedagogiczna podnosi stale swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w licznych formach doskonalenia zawodowego.
Rekrutacja Rekrutacja dzieci do przedszkola prowadzona jest drogą elektroniczną.
Rodzice, zapisując dziecko do  przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie kandydata i po podpisaniu składają go wraz z ewentualnymi załącznikami tylko w jednej placówce, tzw. pierwszego wyboru (wskazanej w karcie, jako pierwsza).
Opis placówki Przedszkole nr  14 mieści się przy ul. Tysiąclecia 25a  w Dąbrowie Górniczej,  dzielnicy Gołonóg, osiedle Kasprzaka. Swoją działalność opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną rozpoczęło 1 marca 1976 roku. 
W placówce funkcjonuje 6 oddziałów do których może uczęszczać 150 dzieci.

Przedszkole  mieści się w budynku wolnostojącym, który otoczony jest przestronnym i funkcjonalnym  ogrodem. W ogrodzie przedszkolnym zlokalizowany jest plac zabaw, wyposażony w kolorowe i nowoczesne urządzenia rekreacyjne, służące dzieciom do zabaw i ćwiczeń na świeżym  powietrzu.
Placówka posiada 6 przestronnych, jasnych, słonecznych, kolorowych sal dydaktycznych,  wyposażonych w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Wspaniałą atrakcją dla dzieci jest możliwość korzystania z holu zabaw wyposażonego w basen z piłeczkami, zjeżdżalnię, różnego rodzaju zabawki m.in.: domek, samochodziki, skaczące piłki, labirynty, poduchy sensoryczne w wesołych, żywych kolorach, które dostarczają maluchom dużo frajdy. 
Budynek objęty jest monitoringiem przez Straż Miejską
Misja przedszkola Nasze przedszkole miejscem  wszechstronnego rozwoju dziecka.

" Dziecko to motyl nad spienionym potokiem życia, jak dać trwałość, a nie obciążyć lotu, hartować, a nie niszczyć skrzydeł" Janusz Korczak

- Przedszkole zapewnia wszystkim swoim wychowankom warunki do ich wszechstronnego rozwoju.
- Nauczyciele rozbudzają aktywność dzieci w taki sposób, by stały się:
  -ciekawe świata,
  -samodzielne i twórcze,
  -pewne swoich możliwości,
  -otwarte na potrzeby innych i na nowe doświadczenia,
  -gotowe do podejmowania działań i twórczych poszukiwań,
  -odpowiedzialne i obowiązkowe,
  -kulturalne i tolerancyjne,
  -świadome zagrożeń.
- Dzieci traktowane są indywidualnie, czują się akceptowane, kochane i szczęśliwe, są przygotowane do odnoszenia sukcesów, ale też do radzenia sobie z porażkami. Dzieci są bezpieczne w czasie całodziennego pobytu w przedszkolu oraz w momencie odbierania ich przez opiekunów.
- Rodzice ściśle współpracują z przedszkolem, wykazują zainteresowanie działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą przedszkola.
- Wychowanie i edukacja przedszkolna przygotowują dzieci do sprostania wyzwaniom przyszłości.
Oferta dydaktyczna Pracę wychowawczo - dydaktyczną prowadzimy w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego:
" "Zbieram, poszukuję badam"- wydawnictwa Nowa Era
" "Dziecko w świecie liter" - program własny,
" "Zaczarowana matematyka" -  program własny.
" "Ćwiczyć każdy może" - Program zabaw i ćwiczeń ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej - program własny


Bierzemy udział w programach ogólnopolskich i akcjach:
"ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków - "Akademia Aquafresh".
" program ekologiczny "Kubusiowi przyjaciele natury" pod patronatem Ministerstwa Środowiska
" ogólnopolska kampania edukacyjna "Mamo, Tato, wolę wodę" pod patronatem Ministerstwa Zdrowia
"ogólnopolski projekt edukacji zdrowotnej "Zdrowo jem, więcej wiem"
" Góra Grosza" - akcja Towarzystwa "Nasz Dom" pod patronatem MEN
"program "Czyste powietrze wokół nas" rekomendowany jest przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
"kampania "Rowerowy maj"
" akcja "Miej obraz osoby niewidomej"

W przedszkolu prowadzone są  zajęcia z języka angielskiego dla dzieci z wszystkich grup wiekowych,  zajęcia z religii  na pisemny wniosek rodzica oraz udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Nasi wychowankowie mają  możliwość prezentowania swoich umiejętności w środowisku lokalnym poprzez udział w konkursach o charakterze miejskim, regionalnym i ogólnopolskim. W przedszkolu organizowane są uroczystości, imprezy integracyjne, zajęcia otwarte, pikniki rodzinne, zebrania grupowe oraz spacery, imprezy plenerowe, wyjazdy do kina i teatru oraz wycieczki. Spotkania tego typu integrują dzieci, rodziców oraz pracowników, dają wiele radości i zadowolenia. Są także okazją do prezentowania umiejętności i wiadomości zdobytych przez dzieci w przedszkolu.

Certyfikat - "Przedszkole Przyjazne Dzieciom",
Certyfikat - "Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły",
Certyfikat - "Przedszkole w ruchu",
Certyfikat  - "Akademii Zdrowego Przedszkolaka"
Certyfikat - " Bezpieczne Przedszkole"

Przedszkole aktywnie współpracuje z placówkami oświatowymi oraz licznymi instytucjami, min.:
" Szkołą Podstawową Nr 12,
" Przedszkolami dąbrowskimi,
" Zespołem  Szkół Muzycznych,
" Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
" Teatrem  Dzieci Zagłębia w Będzinie,
" Teatrem Zagłębia w Sosnowcu,
" Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej filia nr 7,
" Klubem Unikat,
" Centrum Ale Fajnie ,
" Nadleśnictwem Siewierz ,
" Centrum Stomatologii "Dental Panda",
" Komendą  Policji Miejskiej,
" Strażą Pożarną.
Odpłatności Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 8.30 do godz.13.30.

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedszkolu dziecka w wieku do lat 5 przekraczającą w/w 5 godzin naliczana jest opłata w wysokości 1zł.

Stawka dzienna żywieniowa  za:        
3 posiłki wynosi  7,00zł,  
2 posiłki - śniadanie/obiad - 5,50zł,  
2 posiłki - obiad/podwieczorek - 5,20zł
śniadanie - 1,80zł
obiad - 3,70zł
podwieczorek - 1,50zł
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłat.
Opłaty za przedszkole należy regulować  do 15-go każdego miesiąca z góry. Opłaty należy regulować poprzez wpłaty przelewem  na konta bankowe przedszkola.
Osoba odpowiedzialna za naliczanie - starszy intendent przedszkola.
Archiwum Przedszkole posiada archiwum w zakresie akt osobowych pracowników, dokumentacji finansowej, dokumentację dotyczącą budowy obiektu. Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona po uprzednim wypełnieniu karty udostępnienia
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli Przedszkole prowadzi książkę kontroli oraz rejestr protokołów pokontrolnych.
Sposoby załatwiania spraw Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie:
- telefonicznie - 32 264 26 02
- listownie na adres - Przedszkole nr 14, ul. Tysiąclecia 25 a 41-303 Dąbrowa Górnicza
- e-mail – dyrekcja@przedszkole14-dg.pl
- osobiście u dyrektora - w każdy czwartek od godz. 14:00 do 15:30.
- u wychowawców grup - osobiście sprawy wychowawczo - dydaktyczne – 
 opiekuńcze
- konsultacje indywidualne dla rodziców - nauczycielki grup oraz specjaliści 
  zgodnie z podanym do wiadomości harmonogramem
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, przedszkole nie przyjmuje  jako wiarygodne zgłoszeń telefonicznych lub wysłanych pocztą internetową , dotyczących  ważnych spraw związanych z dzieckiem.  
Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.
Sprawy dotyczące odpłatności: starszy intendent tel. 32 264-26-02.
Sprawy płacowo - księgowe: tel. 32 264-26-02.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn.zm.).
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-09 11:56:09
Data utworzenia 2017-05-31
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:35
Osoba odpowiedzialna Marta Janicka
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga