Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego
Adres ul. Konopnickiej 56
41 - 300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
 
 
Dyrektor mgr Alicja Biegańska
Zastępca dyrektora mgr Marta Urbaniak
Opis Szkoła jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 21:00

Sekretariat ds. uczniowskich jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, tel. (0-32) 261-22-12

Sekretariat główny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. tel. (0-32) 262-38-71


W szkole pracuje 44 wykwalifikowanych nauczycieli. Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje z przygotowaniem pedagogicznym.
W szkole uczy się 276 uczniów.
Szkoła liczy 15 oddziałów (SP16 - 13, oraz Oddziały Przedszkolne - 2)
Nauka w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym.
Dzieci uczą się:
- w szkole podstawowej od I do VIII klasy języka angielskiego, od VII do VIII języka niemieckiego.
Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną, wielofunkcyjne boiska szkolne i plac zabaw. Szkoła posiada monitoring wizyjny. Szkoła dysponuje pracownię komputerową z 25 stanowiskami przygotowanymi do pracy stacjonarnej i zdalnej oraz sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny (tablice interaktywne, projektory).
Dokumentacja przebiegu nauczania funkcjonuje w oparciu o dziennik elektroniczny Uonet+.
Psycholog Psycholog szkolny przyjmuje:

Wtorek - 08:00 - 11.00
Środa: 08:00 - 11.00
Czwartek - 08:00 - 12.00

W dniach konsultacji i zebrań z rodzicami psycholog oraz pedagog szkolny
przyjmują w godzinach 17:00 - 18:00.
Pedagog Pedagog szkolny przyjmuje:
Poniedziałek - 08:00 - 13:00
Wtorek - 08:00 - 13.35
Środa -08:50 - 12:50
Czwartek - 10:45 - 14:00, 14:20 - 14:40, 15:25 - 16:00
Piątek - 08:55 - 12:00.

W dniach konsultacji i zebrań z rodzicami psycholog oraz pedagog szkolny
przyjmują w godzinach 17:00 - 18:00.
Obserwatorium astronomiczne Obserwatorium Astronomiczne jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00 - 17:00, bezpłatne dla zwiedzających.
Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna jest czynna:
Poniedziałek - 07:00 - 13.45,    
Wtorek - 07:00 - 12.50, 13.45- 14.45    
Środa - 07:00 - 12:30,    
Czwartek - 10:00 - 16:00,    
Piątek - 07:00 - 10.45, 12:50 - 14:00.    
Świetlica szkolna Kierownik świetlicy: p. Elżbieta Borówka

Świetlica szkolna z żywieniem czynna jest od godz. 6:30 do 16:30
Obiad dwudaniowy w roku szkolnym 2020/21 kosztuje 4,50.
Za żywienie dzieci rodzice/ opiekunowie wpłacają pieniądze do 10-go każdego miesiąca na wskazane w umowie konto .
Miesięczny koszt obiadów jest wywieszony na tablicy ogłoszeń- liczony wg wzoru:
ilość dni roboczych w miesiącu x 4,50 = miesięczny koszt obiadów
W placówce żywionych jest około 150 osób.
Rodziny o niskich dochodach mogą się starać o przyznanie dotacji na żywienie bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej -Dąbrowa Górnicza
ul. Skibińskiego 1.
Oddział przedszkolny Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 16:
Oddział dla dzieci 3 -4-5 letnich oraz oddział dla dzieci 6 letnich prowadzą nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas w placówce jest odpłatny i wynosi 1 zł/h, wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/539/2017 z dnia 08.02.2017 r. (nie dotyczy dzieci uczęszczających do grupy "0")
Przedszkole jest czynne w godzinach 06:00 - 17:00. Dzieci korzystają z 3 posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku. Kwota wyżywienia to 8,50 zł.
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych odbywa się w systemie elektronicznym.
Zajęcia dodatkowe Zajęcia dodatkowe:
 zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów szkoły oraz dzieci przedszkolnych,
 zajęcia astronomiczne dla przedszkolaków oraz uczniów uczniów prowadzone przez szkolnego specjalistę ds. astronomii,
 zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z  matematyki,
 koło szachowe,
 Szkolny Klub Wolontariusza,
 - kółko matematyczne,
 zajęcia dodatkowe z geografii.
Archiwum W szkole mieści się składnica akt, w której znajdują się dokumenty: z przebiegu nauczania byłych uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 i Gimnazjum nr 13, kadrowe (akta osobowe) byłych pracowników Szkoły Podstawowej nr 16 i Gimnazjum nr 13, płacowe (karty wynagrodzeń od 1983, karty zasiłkowe, listy płac od roku 1981) byłych pracowników szkoły
Duplikat świadectwa można otrzymać po złożeniu podania w sekretariacie szkoły oraz uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 26,00 na podstawie Ustawy o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową uiszcza się na wskazane konto bankowe szkoły.
Termin oczekiwania na wydanie duplikatu wynosi 14 dni od momentu złożenia podania i uiszczeniu opłaty skarbowej.
Sposoby załatwiania spraw Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie:
- w sekretariatach szkoły ( sekretariat główny i sekretariat ds. uczniowskich):
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;
- telefonicznie oraz przez fax:
- sekretariat główny: 32 262 38 71
- sekretariat ds. uczniowskich:  32 261 22 12
- listownie na adres: M.Konopnickiej 56 , 41-300 Dąbrowa  Górnicza;
- elektronicznie na adres email: sp16gim13@interia.pl
Dyrektor szkoły przyjmuje w sprawie skarg i wniosków: środę 8.30 - 9.30,  czwartek  14.00 - 15.00   oraz drugi czwartek miesiąca od 17.00 - 18.00
Budżet Plan Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi  rok 2019 wynosi 3297890,00 z czego:

dochody własne: 234495,00 zł
Plan dochodów własnych 234495,00 zł w tym:
- marża - 3040,00 zł
- żywienie - 124500,00 zł
- dochody z wynajmu - 63248,00 zł.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn.zm.).
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz – Naczelnik Wydziału Oświaty
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-04-27 14:19:20
Data utworzenia 2017-09-25
Data udostępnienia 2017-09-25 13:52:36
Osoba odpowiedzialna Alicja Biegańska
Udostępnił Anastazja Wypych