Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Jednostki organizacyjne / Jednostki administracji zespolonej

Nazwa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej
Adres ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon

e-mail:

ePuaP:
(32) 295 69 24     295 69 25

sekretariat@dg.pinb.gov.pl

/PINB_DabrowaGornicza/skrytka
pok. 021B
(parter budynku)
 
Godziny przyjmowania klientów poniedziałek - środa 7.30 - 15.00
czwartek 7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 12.00

Załatwienie spraw poza wyznaczonymi godzinami jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Ponadto istnieje możliwość pozostawienia dokumentów w skrzynce podawczej, znajdującej się przed wejściem do pokoju nr 22.
Otrzymanie korespondencji zostanie potwierdzone elektronicznie na żądanie (e-mail).
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Józków
Koordynator ds. dostępności Dawid Kuc, tel. 32 295 96 11
Inspektor ochrony danych osobowych Paulina Staroń, tel. 32 295 69 25
Status prawny Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest jednostką administracji rządowej, stojącym na straży przestrzegania prawa w procesie budowlanym. Jako organ powiatowej administracji zespolonej, wykonuje zadania rządowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Organem wyższego stopnia jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Powiatowy Inspektor Nadzoru  Budowlanego w Dąbrowie Górniczej jest urzędem administracji zespolonej i podlega przepisom ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z późn. zm.).
Zadania Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należą zadania i kompetencje określone w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz.1186, z późn. zm.) a w szczególności:
- kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego
- badanie przyczyn katastrof budowlanych
- inspekcje w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego
- kontrola stanu technicznego obiektów i urządzeń budowlanych wybudowanych  i użytkowanych
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych

W ramach swojej działalności PINB prowadzi:
-  postępowania administracyjne w  sprawach samowoli budowlanych
- orzeka o wyłączeniu z użytkowania ze względu na zły stan techniczny obiektów budowlanych lub ich części
- przyjmuje zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia budowy lub robot budowlanych
- prowadzi postępowania legalizacyjne obiektów budowlanych wybudowanych bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
- udziela pozwoleń na użytkowanie
- wnioskuje o rozpoczęcie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Dla osiągnięcia celów działalności PINB jest uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, sporządzania wniosków do sądów powszechnych oraz zawiadomień do prokuratury.
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.

Załatwianie spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej  odbywa się na podstawie następujących ustaw:

- Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (t.j. 2019 r., poz. 1186, z późn.zm.)
- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.)
- o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1000 z późn. zm.)

Sprawy są przyjmowane:
- za pośrednictwem poczty, na adres Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
- składane bezpośrednio w sekretariacie Inspektoratu w godzinach urzędowania
- istnieje możliwość pozostawienia dokumentów w skrzynce podawczej, znajdującej się przed wejściem do pokoju nr 22.       

Uwaga:
Informujemy, iż skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46).

Udostępnianie informacji Publicznej
Informacje publiczne nie umieszczone w Biuletynie, a znajdujące się w posiadaniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej, są udostępniane na wniosek - art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1429).
Wnioski do spraw Poniżej zajdują się druki w formacie pdf niezbędne do załatwienia sprawy w tutejszym Inspektoracie
KOMUNIKATY Komunikat nr 1/2022 z dnia 03.01.2022r.
PINB.SOl.019.1.2022.JK
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej przypomina, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.)
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 ww. ustawy obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli bezpiecznego użytkowania podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane).
W związku z powyższym, w celu usunięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Dąbrowie Górniczej
Jacek Józków
Dąbrowa Górnicza, dn. 03.01.2022r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-05-13 11:17:09
Data utworzenia 2003-07-02
Data udostępnienia 2003-07-09 09:48:40
Osoba odpowiedzialna Jacek Józków
Udostępnił Anastazja Wypych