Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Jednostki organizacyjne / Placówki kulturalno- sportowe

Nazwa Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja
Adres ul. T. Kościuszki 25
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(32) 639 03 00
Fax
(32) 639 03 10
Strona internetowa
p.o. Dyrektora Edyta Piekoszewska
Zastępca Dyrektora Monika Ambrozik-Zawadzka
Opis Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Dąbrowa Górnicza pod numerem RIK/1/1992. Biblioteka utworzona została w 1945r. przez Zarząd Miejski w Dąbrowie Górniczej w obrębie struktury organizacyjnej tego Zarządu.
Zadania Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i jego społeczności;
2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej;
3) udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie ich na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej;
4) organizowanie dostępu do zbiorów i usług w sposób służący społecznej integracji, uwzględniający w szczególności dzieci, młodzież, rodziny wielodzietne, osoby starsze, niepełnosprawne, wykluczone;
5) prowadzenie i udostępnianie zbiorów prasowych i naukowych;
6) tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych;
7) tworzenie, opracowywanie i publikowanie baz, rejestrów, bibliografii i innych materiałów o charakterze regionalnym;
8) dokumentowanie życia społecznego, dorobku kulturalnego miasta i regionu poprzez gromadzenie dokumentów i materiałów, jak również poprzez podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć wykorzystujących nowoczesne narzędzia i technologie, w szczególności internet, film, social media, komunikatory;
9) tworzenie, uzupełnianie oraz udostępnianie komputerowej bazy danych o zbiorach bibliotecznych;
10) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, w tym m.in. wydawanie własnych informatorów, biuletynów;
11) zapewnienie właściwego poziomu obsługi użytkowników, szczególnie poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, środków komunikacji, narzędzi w zakresie kształtowania estetyki i funkcjonalności;
12) współpraca z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotek publicznych, z bibliotekami innych sieci w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów statutowych, w szczególności rozwijania działalności Biblioteki, rozwijania i popularyzacji czytelnictwa oraz kształtowania i zaspakajania potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa;
13) współpraca w kraju i za granicą z instytucjami i organizacjami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, naukową i oświatową, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów, osobami fizycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz organami władz publicznych,  zajmujących się działalnością kulturalną;
14) inicjowanie i organizowanie różnego typu przedsięwzięć popularyzujących wiedzę, kulturę, literaturę, upowszechniających rozwój potrzeb w zakresie czytelnictwa oraz pożądane formy współżycia społecznego;
15) promowanie - w nowoczesnej i zróżnicowanej formie - działalności i usług Biblioteki oraz Biblioteki jako marki w przestrzeni kultury;
16) podejmowanie inicjatywy w zakresie kreowania pozytywnego i rozpoznawalnego wizerunku instytucji;
17) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;
18) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć o zróżnicowanym charakterze i formie w ramach działalności kulturalnej;
19) inicjowanie i realizowanie projektów i przedsięwzięć o charakterze warsztatowym, filmowym, artystycznym, wykorzystującym zasoby sztuki, w celu kształtowania kompetencji kulturowych społeczeństwa, upowszechniania i popularyzacji literatury, promowania Biblioteki jako instytucji kultury;
20) działanie na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego poprzez podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć i inicjatyw:
a) kształtujących postawy społeczne i kompetencje kulturowe użytkowników oraz rozbudzających i zaspakajających ich potrzeb edukacyjne, informacyjne i kulturalne;
b) podtrzymujących tradycję oraz rozwijających świadomość narodową, obywatelską i kulturową;
c) upowszechniających i chroniących wolności, prawa człowieka oraz swobody obywatelskie, a także wspomagających rozwój demokracji;
21) Inicjowanie i realizowanie przez Bibliotekę jako miejską instytucję kultury innych działań wynikających z potrzeb społeczeństwa:
a) służących promocji miasta i regionu,
b) służących rozwijaniu i propagowaniu twórczości artystycznej,
c) integrujących środowiska i instytucje miejskie i regionalne działające w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,
d) wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, informacyjnych, edukacyjnych, w tym miejskich i ponadregionalnych;
22) dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki, prowadzenie praktyk, staży, wolontariatu;
23) badanie poziomu i stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie działania Biblioteki oraz formułowanie i przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji w tym zakresie;
24) działania dla zaspokajania potrzeb społeczności miasta i regionu oraz realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.
Wykaz placówek BIBLIOTEKA GŁÓWNA
ul. Kościuszki 25
41-300 Dąbrowa Górnicza


Filia nr 1
42-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Wojska Polskiego 43

Filia nr 2
42-520 Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice
ul. Chemiczna 2

Filia nr 3
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. J. Wybickiego 3a

Filia nr 4
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Reymonta 14

Filia nr 5
41-303 Dąbrowa Górnicza – Gołonóg,
Al. J. Piłsudskiego 32

Filia nr 6
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13

Filia nr 7
41-303 Dąbrowa Górnicza – Gołonóg,
ul. Kasprzaka 46

Filia nr 8
42-530 Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce Wielkie,
ul. Ofiar Katynia 93

Filia nr 9
42-530 Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce Małe,
ul. Główna 61

Filia nr 10
42-520 Dąbrowa Górnicza – Ząbkowice,
al. Zwycięstwa 91

Filia nr 13
42-523 Dąbrowa Górnicza – Łosień,
ul. Pocztowa 3

Filia nr 14
42-524 Dąbrowa Górnicza – Okradzionów,
ul. Górna 1

Filia nr 15
42-525 Dąbrowa Górnicza – Błędów,
ul. Żołnierska 180

Filia nr 16
42-522 Dąbrowa Górnicza – Tucznawa,
ul. Ks. Stanisława 1

Filia nr 17
42-520 Dąbrowa Górnicza – Ujejsce,
ul. Mieszka I 20

Filia nr 18
41-310 Dąbrowa Górnicza - Mydlice,
ul. Legionów Polskich 131a

Filia nr 20
41-303 Dąbrowa Górnicza – Łęknice,
ul. Topolowa 32
Dokumenty powiązane
Sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Sprawozdanie finansowe za 2012 r.
Sprawozdanie finansowe za 2011 r.
Sprawozdanie finansowe za 2010 r.
Sprawozdanie finansowe za 2009 r.
Sprawozdanie finansowe za 2008 r.
Sprawozdanie finansowe za 2007 r.
Sprawozdanie finansowe za 2006 r.
Sprawozdanie finansowe za 2005 r.
Sprawozdanie finansowe za 2004 r.
Sprawozdanie finansowe za 2003 r.
Sprawozdanie finansowe za 2002 r.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713/
Osoba wyłączająca Naczelnik Wydziału Kadr i Płac Agata Kemona
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-06-03 12:52:37
Data utworzenia 2003-06-26
Data udostępnienia 2003-07-09 09:48:36
Osoba odpowiedzialna Edyta Piekoszewska
Udostępnił Anastazja Wypych