Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Adres ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(32) 262 32 75; 262 32 76; 262 32 77; 262 40 81; 262 40 82
Fax
(32) 262 59 23
strona internetowa
p.o. Dyrektor  dr n. med. Tomasz Szczepanik
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Kontraktowania i Spraw Organizacyjno-Administracyjnych Agnieszka Kocot
Status i forma prawna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Osoba prawna
Zasady funkcjonowania 1. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw pacjenta.

Pacjenci są przyjmowani do oddziałów szpitalnych w trybie nagłym lub planowym. W trybie nagłym przyjmowani są pacjenci wymagający natychmiastowej opieki medycznej, czyli przypadki nagłego i bezpośredniego zagrożenia życia. W trybie planowym ustalany jest termin przyjęcia do oddziału dla pacjentów, którzy nie wymagają natychmiastowej interwencji.
W ZCO funkcjonują również poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne, z których pacjenci mogą korzystać po uprzednim ustaleniu wizyty lub badania. Pacjenci są rejestrowani w kolejce oczekujących zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. - Dz.U.2019.1373 z późn. zm.) W przypadkach nie cierpiących zwłoki przyszpitalne poradnie i pracownie udzielają natychmiastowej pomocy medycznej.2. Skargi i wnioski

Jeśli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie wnieść skargę lub wniosek do Działu Skarg, Wniosków i Organizacji Wsparcia Socjalnego.

Dział Skarg, Wniosków i Organizacji Wsparcia Socjalnego przyjmuje skargi i wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25-15:00. Lekarz Naczelny ZCO lub Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa przyjmują skargi i wnioski po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, przez telefax, pocztę elektroniczną (na adres szpital@zco-dg.pl), ePUAP a także ustnie do protokołu.

Zgłoszone skargi lub wnioski należy załatwiać bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Skargi  i  wnioski  nie  zawierające  imienia,  nazwiska (nazwy) oraz  adresu  wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania. Skargi i wnioski wnoszone w imieniu pacjenta wymagają jego zgody potwierdzonej na piśmie.

W okresie trwania stanu epidemii nie jest możliwe wniesienie skargi lub wniosku ustnie do protokołu w celu uniknięcia transmisji wysokozakaźnego czynnika chorobotwórczego. Skargi i wnioski w okresie trwania stanu epidemii proszę składać za pomocą środków komunikacji zdalnej.


3. Dokumentacja medyczna

ZCO prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną, a także zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z przepisami rozdziału VII ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. - Dz.U.2019.1127 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069 z późn. zm.).

ZCO, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2019.381 z późn. zm.) może odpłatnie udzielić zakładowi ubezpieczeń informacje o osobie ubezpieczonej lub osobie na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia dotyczących okoliczności związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia (z wyłączeniem wyników badań genetycznych), pod warunkiem, iż z żądaniem przekazania informacji występuje lekarz upoważniony przez zakład ubezpieczeń przedstawiając pisemną zgodę ubezpieczonego lub osoby na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia albo jej przedstawiciela ustawowego. W powyższym zakresie stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz.U.2016.1754).
Majątek instytucji Stan majątku Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza na dzień 31.12.2018 r.
- kapitał własny: - 28 501 713,15 zł,
- aktywa ogółem: 213 698 384,08 zł.
Dokumenty powiązane
Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Sprawozdanie finansowe za 2016 r.
Sprawozdanie finansowe za 2015 r.
Sprawozdanie finansowe za 2014 r.
Sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Sprawozdanie finansowe za 2012 r.
Sprawozdanie finansowe za 2011 r.
Sprawozdanie finansowe za 2010 r.
Sprawozdanie finansowe za 2009 r.
Sprawozdanie finansowe za 2008 r.
Sprawozdanie finansowe za 2007 r.
Sprawozdanie finansowe za 2006 r.
Sprawozdanie finansowe za 2005 r.
Sprawozdanie finansowe za 2004 r.
Sprawozdanie finansowe za 2003 r.
Sprawozdanie finansowe za 2002 r.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713/
Osoba wyłączająca Naczelnik Wydziału Kadr i Płac Agata Kemona
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-01-28 15:03:16
Data utworzenia 2003-07-02
Data udostępnienia 2003-07-09 09:48:40
Osoba odpowiedzialna Natalia Wierzelewska
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga