Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
Opis Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1234 z późn.zm). Uchwała Nr XXXVII/737/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 maja 2014r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dz.Urz.Woj.Śla.2016 poz. 1812), ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn.zm.), art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn.zm.).
Miejsce Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja Tel: (32) 295 68 17, 295 68 19, 295 67 89, 295 68 21
fax: (32) 262 50 32
e-mail: lokalowy@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY PRACY WYDZIAŁU:
poniedziałek, wtorek, środa  7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek   7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty - dokument tożsamości wnioskodawcy,
- kserokopia decyzji o przydziale lub skierowania do zawarcia umowy najmu,
- kserokopia umowy najmu,
- dokumenty potwierdzające wszelkie osiągane dochody,
- aneks czynszowy lokalu, w którym mieszka wnioskodawca.
Załączniki Załączniki do pobrania przy stanowisku nr 17 lub na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl BIP--> Sposoby załatwiania spraw:

- załącznik nr 14: zaświadczenie o dochodach,
- załącznik nr 15: podanie,
- załącznik nr 16: wniosek.
Opłata skarbowa nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, odpowiedź wysyłana drogą pocztową, możliwość osobistego odbioru korespondencji przy stanowisku nr 17 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Referat Mieszkaniowy. Termin rozpatrzenia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich dokumentów. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, niedopełnienie powyższego skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez dalszego biegu.
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Referat Mieszkaniowy, przyjmuje interesantów z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego.

W przypadku osób, które zajmują lokal bez tytułu prawnego, na skutek wypowiedzenia umowy najmu lokalu dopuszcza się ponowne zawarcie umowy najmu dotychczasowego lokalu (przywrócenie tytułu prawnego) pod warunkiem spełniania łącznie następujących kryteriów:
1) złożenia wniosku o przywrócenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
2) ustania przyczyny będącej podstawą wypowiedzenia umowy najmu, w przypadku wypowiedzenia umowy z powodu zadłużenia z tytułu czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, warunek ten uznaje się za spełniony również wówczas gdy wnioskodawca zawarł ugodę (porozumienie) w sprawie spłaty zadłużenia i wywiązuje się z niej przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy,
3) powierzchnia zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni pozwalającej na otrzymanie dodatku mieszkaniowego, obliczonej według zasad określonych w art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami) z możliwością uwzględnienia, w uzasadnionych przypadkach, przekroczenie powierzchni maksymalnie o 50%,  
4) średni miesięczny dochód w okresie 6 miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie wniosku nie przekracza 195% najniższej emerytury na członka rodziny osoby ubiegającej się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu i 235% w przypadku osoby samotnej,
5) wnioskodawcy lub jego małżonkowi jak również osobie pozostającej we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą nie przysługuje tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości mogącej stanowić podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.
Wskazane powyżej przepisy mają zastosowanie w przypadku, gdy przywrócenie tytułu prawnego do lokalu jest zgodne z zasadami racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Przetwarzanie danych osobowych "Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w  celu do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia.
3. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do:  dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim, w  Dąbrowie Górniczej to:   tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.".
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-03-05 13:26:46
Data utworzenia 2014-09-29
Data udostępnienia 2014-09-29 14:02:29
Osoba odpowiedzialna Marcin Górski
Udostępnił Agnieszka Przybyszewska