Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa najem lokalu mieszkalnego
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 611), Uchwała Nr XXV/540/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 grudnia 2020 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa Górnicza (Dz.Urz. Woj. Śl. 2020 poz. 9344), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn.zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, z późn.zm.), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1781).
Miejsce Wydział Polityki Społecznej
Informacja Tel: (032) 295 68 19   295 68 21   295 67 89   295 67 05   295 68 65   295 69 91
fax: (032) 295 96 54
e-mail: wps@dg.pl
 
GODZINY PRACY WYDZIAŁU:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek   7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty - wniosek o najem lokalu mieszkalnego,
- dokument tożsamości wnioskodawcy,
- dokumenty potwierdzające wszelkie osiągane dochody,
- dokumenty dodatkowe w zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy:
. dokumenty potwierdzające niepełnosprawność w stopniu znacznym,
. zaświadczenie potwierdzające bezdomność przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
. dokumenty potwierdzające ukończenie programów usamodzielniania się lub wychodzenia z bezdomności,
. dokumenty potwierdzające zły stan techniczny lokalu (ekspertyza),
. dokumenty potwierdzające przemoc w rodzinie (Niebieska Karta/wyrok skazujący sprawcę przemocy).
Załączniki - załącznik nr 1 deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,
- załącznik nr 2 oświadczenie o stanie majątkowym,
- załącznik nr 3 informacja o warunkach mieszkaniowych.
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, odpowiedź wysyłana drogą pocztową, możliwość osobistego odbioru korespondencji przy stanowisku nr 22 Wydziału Polityki Społecznej - Referat Spraw Mieszkaniowych.
Termin rozpatrzenia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich dokumentów.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, niedopełnienie powyższego skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez dalszego biegu.
Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
Uwagi Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy należy rozumieć przynajmniej jedną z niżej wymienionych przesłanek:

1. Zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jedną osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym przypada nie więcej niż 9,10 m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego nie więcej niż 13 m2 powierzchni mieszkalnej;

2. Zamieszkiwanie w lokalu, który nie spełnia wymogów lokalu wskazywanego dla osób niepełnosprawnych określonych w §5 uchwały przez wnioskodawcę z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub gdy członek jego gospodarstwa domowego jest osobą z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, a także w przypadku małoletniego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy legitymującego się stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub wskazaniem konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Lokale wynajmowane na czas nieoznaczony mogą być wynajmowane osobom, których średni miesięczny dochód w okresie 3 kolejnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony nie przekracza:

1. 190% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, ewentualnie 220% najniższej emerytury w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego gospodarstwa domowego niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz w przypadku małoletniego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy legitymującego się stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub wskazaniem konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. 220% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, ewentualnie 250% najniższej emerytury w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Lokale będące przedmiotem najmu socjalnego mogą być wynajmowane osobom, których średni miesięczny dochód w okresie 3 kolejnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu nie przekracza:
1. 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
2. 60% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu przysługuje:

1. Wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne lub socjalizacyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze, których ostatnim miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej była Dąbrowa Górnicza, jeżeli wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu złożą nie później niż w terminie dwóch lat od uzyskania pełnoletności, a w przypadku, gdy po uzyskaniu pełnoletności pozostawały nadal w rodzinach zastępczych lub placówkach, jeżeli wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu złożą nie później niż w terminie dwóch lat od ich opuszczenia;

2. W przypadkach istnienia przemocy w rodzinie, choroby psychicznej, ciężkiej choroby lub alkoholizmu członka rodziny, uniemożliwiającej zamieszkiwanie w dotychczasowym lokalu.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO,  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,  w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w zakresie mieszkaniowego zasobu gminy, wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń, na podstawie art.  6 ust.1 lit c i art.9 ust.2 lit a – ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego  w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-04-06 09:24:18
Data utworzenia 2003-09-24
Data udostępnienia 2003-09-24 12:38:25
Osoba odpowiedzialna Natalia Wierzelewska
Udostępnił Anna Psuj