Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Budownictwo, nieruchomości

Nazwa Zaświadczenie o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji wyznaczonym zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.278)
Opis Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn.. Dz. U. z 2024 r. poz.278), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)
Miejsce Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
e-mail:  rewitalizacja@dg.pl
(32) 300 75 06
Informacja  
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania zaświadczenia stwierdzającego, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji informuję, że Gmina Dąbrowa Górnicza nie posiada gminnego programu rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.278). W związku z powyższym na terenie miasta Dąbrowa Górnicza nie wyznaczono obszaru rewitalizacji na podstawie  art. 8  ww.  Ustawy,  ani nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której  mowa w rozdziale 5  ww. ustawy.
Obecnie Gminie Dąbrowa Górnicza nie przysługuje prawo pierwokupu do nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.
Powyższą informację można pobrać w pliku pdf - druk nr 9 - Informacja (na dole strony).

Ponadto informuję, że uchwałą Nr XXV/542/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 grudnia 2020 r. został przyjęty Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2023 (aktualizacja – 2020 r.), który opracowany został na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.).


Ewa Fudali - Bondel
Naczelnik Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Załączniki - dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
- pełnomocnictwo imienne udzielone osobie fizycznej wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)
Opłaty Opłate należy uiścić poprzez: realizację płatności kartą płatniczą na stanowiskach do dokonywania wpłat w Biurze Obsługi Klienta lub dokonanie wpłaty gotówkowej w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza VeloBank S.A. O/Będzin 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112

- opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia:   17,00 zł
- opłata skarbowa za pełnomocnictwo:  17,00 zł
Termin załatwienia do 7 dni
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl
2. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Pana Łukasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: odo@cuw.dg.pl
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu wydania zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji wyznaczonym zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 09 października 2015 r. na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-08 14:12:49
Data utworzenia 2016-05-04
Data udostępnienia 2016-05-04 12:54:10
Osoba odpowiedzialna Ewa Fudali-Bondel
Udostępnił Agnieszka Maskiewicz