Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Budownictwo, nieruchomości

Nazwa Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Opis 1.Podstawa prawna: art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 ze zm)
ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz.U.2021.1048)
art. 2 ust.1 pkt 1 lit. h. ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2023.2111)
ustawa z dnia 10.05.12018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781)
Miejsce Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Informacja Tel: (32) 295 67 56
fax: (32) 295 69 53
e-mail: nieruchomosci@dg.pl
 
GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
poniedziałek, wtorek, środa  7.30 - 15.30
czwartek  7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty -  dokumenty na poparcie prawa do bezprzetargowego nabycia nieruchomości
Załączniki 1. Załączniki:
wniosek nr 2 "sprzedaz lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy"- istnieje możliwość pobrania wniosku WGN-2 na stronie internetowej: www.dabrowa-gornicza.pl. (Biuletyn Informacji Publicznej - sposoby załatwiania spraw) lub w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.
Opłaty Tytułem przygotowania lokalu mieszkalnego do sprzedaży pobiera się opłatę w wysokości 750,00 zł. W przypadku rezygnacji z wykupu lokalu, po zleceniu wykonania operatu szacunkowego ustalajacego jego wartość, opłata nie podlega zwrotowi.
Termin załatwienia sprawy Odpowiedź w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi 1. Uwagi: Przeznaczenie nieruchomości do zbycia wymaga opinii Wydziału Nadzoru Mienia, Uchwały Rady Miejskiej/Zarządzenia Prezydenta Miasta, oszacowania nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia wywiesza się na tablicy ogłoszeń, zamieszcza na stronie internetowej miasta www.dabrowa-gornicza.pl i podaje się powyższą informację  do prasy. Przy zbyciu w trybie przetargu dodatkowo podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu.
Sprzedaż lub przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje w drodze umowy notarialnej.
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00,
e-mail: um@dg.pl         
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pana Łukasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej odo@cuw.dg.pl,
b) pisemnie na adres
Centrum Usług Wspólnych
Al. J. Piłsudskiego 74
41-303 Dąbrowa Górnicza,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 718 04 50,
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. na podstawie art. 6 ust.1 lit.  b - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa o których mowa w rubryce : podstawa prawna.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli  podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-05 11:36:43
Data utworzenia 2004-01-16
Data udostępnienia 2016-01-13 14:33:41
Osoba odpowiedzialna Wioletta Sawicka
Udostępnił Agnieszka Maskiewicz