Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Budownictwo, nieruchomości

Nazwa Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
Opis Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U.2022.1495)
art. 67 ust. 3a i art. 69 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.);
art.1 ust.1 pkt 1 lit.a ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 ze zm.)
art 104 i 105 § 1 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.)
ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781)
Miejsce Wydział Gospodarki Nieruchomosciami
Informacja Tel: (32) 300 75 57
fax: (32) 295 69 53
e-mail: nieruchomosci@dg.pl

Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek, wtorek, środa  7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 13.00
 
Wymagane dokumenty 1. Wymagane dokumenty:
" odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego,
Załączniki 3. Załączniki:
" wniosek nr 13 i 14 "Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości"
" istnieje możliwość pobrania wniosku WGN-13 i 14 na stronie internetowej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) lub w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.
Opłaty 1. Opłaty: 10,-zł. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu. Płatności w kasie można realizować kartą płatniczą.
Stanowiska kasowe znajdujące się w Biurze Obsługi Klienta (na parterze budynku) czynne są w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15, czwartek 7:30-17:30, piątek 7:30-12:30. Płatności można realizować w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego. Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej: Getin Noble Bank S.A. 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112.
Termin załatwienia sprawy  Odpowiedź w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy 1. Tryb odwoławczy: odwołanie od decyzji-14 dni od daty doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ul. H. Dąbrowskiego 3 lub do Wojewody Śląskiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.
Uwagi 1. Uwagi: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wymaga oszacowania nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni i złożenia w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku. Nie uzupełnienie braków będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00,
e-mail: um@dg.pl  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pana Łukasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować w wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej odo@cuw.dg.pl,
b) pisemnie na adres
Centrum Usług Wspólnych
Al.J. Piłsudskiego 74
41-303 Dąbrowa Górnicza,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 718 04 50.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego    w prawo własności nieruchomości na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, o których mowa w rubryce : Podstawa prawna.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Uwagi  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-04 13:53:02
Data utworzenia 2005-11-22
Data udostępnienia 2015-06-30 14:52:24
Osoba odpowiedzialna Wioletta Sawicka
Udostępnił Agnieszka Maskiewicz