Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Budownictwo, nieruchomości

Nazwa Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
Opis Podstawa prawna:
-art. 11 ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2021.1326 ze zm.);
-art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – zał. do ustawy (część III wydanie zezwolenia, poz. 44 – zwolnienia, punkt 3) (Dz.U.2021.1923 ze zm.);
-art. 104 i 105 §1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.2021.735 ze zm.)
ustawa z dnia 10.05.2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781).
Miejsce Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Informacja Tel: (32) 295 96 31
fax: (32) 295 69 53
e-mail: nieruchomosci@dg.pl
 
GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
poniedziałek, wtorek, środa  7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty 1. Wymagane dokumenty:
- kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikiem (dla terenów, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego),
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (dotyczy inwestorów nie posiadających księgi wieczystej lub nie ujawnionych w księdze wieczystej),
- plan zagospodarowania terenu wraz z zestawieniem powierzchni do wyłączenia (zgodnie z projektem budowlanym) z uwzględnieniem klas i użytków, sporządzony przez osobę uprawnioną do projektowania. Powierzchnia do wyłączenia musi odpowiadać powierzchni, która po realizacji inwestycji w operacie ewidencji gruntów i budynków oznaczona bedzie użytkiem innym niż rolny.
Załączniki 1. Załączniki: - wniosek nr 7 "Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej" - istnieje możliwość pobrania wniosku WGN-7 na stronie internetowej: www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz w pukncie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.
Opłaty nie podlega
Termin załatwienia sprawy podjęcie czynności w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy 1. Tryb odwoławczy: - przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pana Łukasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:
a)pod adresem poczty elektronicznej odo@cuw.dg.pl,
b)pisemnie na adres
Centrum Usług Wspólnych
Al. J. Piłsudskiego 74
41-303 Dąbrowa Górnicza,
c)telefonicznie pod nr tel. (32) 718 04 50.
3.Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu wydania zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, "o których mowa w rubryce:Ois".
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zgodnie z JRWA BE10.
6.,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-04 13:53:02
Data utworzenia 2014-11-03
Data udostępnienia 2015-06-30 14:52:24
Osoba odpowiedzialna Wioletta Sawicka
Udostępnił Agnieszka Maskiewicz