Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Budownictwo, nieruchomości

Nazwa Zwroty wywłaszczonych nieruchomości
Opis Podstawa prawna: art.142 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.)
art. 2 ust.1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 ze zm.)
art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.)
ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781)
Miejsce Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacja Tel: (32) 295 67 48
fax: (32) 295 69 53
e-mail: nieruchomosci@dg.pl
 
GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty - dokument wywłaszczenia /akt notarialny, decyzja/
- postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku /wymagane, gdy z wnioskiem występują spadkobiercy byłego właściciela/
Załączniki wniosek nr 6 "O zwrot o wywłaszczonej nieruchomości"- istnieje możliwość pobrania wniosku WGN-6 na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) lub w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.
Opłaty nie podlega
Termin załatwienia sprawy podjęcie czynności w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy przysługuje w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pana Łukasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:
a)pod adresem poczty elektronicznej odo@cuw.dg.pl,
b)pisemnie na adres:
Centrum Usług Wspólnych
Al. J. Piłsudskiego 74
41-303 Dąbrowa Górnicza,
c)telefonicznie pod nr tel. (32) 718 04 50.
3.Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu rozpatrzenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, "o których mowa w rubryce: Opis".
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-04 13:53:02
Data utworzenia 2004-01-16
Data udostępnienia 2015-06-30 14:52:24
Osoba odpowiedzialna Wioletta Sawicka
Udostępnił Agnieszka Maskiewicz