Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Budownictwo, nieruchomości

Nazwa Zezwolenie na zajęcie nieruchomości Gminy Dąbrowa Górnicza / Skarbu Państwa w związku z zamierem umieszczenia na nieruchomości nowego urządzenia infrastruktury technicznej lub jego wymiany
Opis Podstawa prawna:art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 ze zm.)
art. 11 ust.1 w związku z art.4 pkt 9b1, art.12 oraz art.25 ust. 1 i 2 , oraz art.23 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.)
art. 4 ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – zał. do ustawy część III zezwolenia, poz. 44 – zwolnienia, pkt. 3 (Dz.U.2021.1923 ze zm.)
ustawa z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781)
Miejsce Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Informacja (32) 295 96 98
fax: (32) 295 69 53
e-mail: nieruchomosci@dg.pl
 
GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
poniedziałek,wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 18.00
piątek: 7.30 - 13.00
Załączniki do niniejszej karty informacyjnej 1.Załączniki:
"wniosek nr 8 "o wyrażenie zezwolenia na zajęcie nieruchomości Gminy Dąbrowa Górnicza/Skarbu Państwa w związku z zamiarem umieszczenia na nieruchomości nowego urządzenia infrastruktury technicznej lub jego wymiany"
istnieje możliwość pobrania wniosku nr 8 i 9 na stronie internetowej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) lub w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.
Wymagane dokumenty do wniosku Wymagane dokumenty:
Mapa do celów projektowych wraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków, określeniem parametrów technicznych urządzenia infrastruktury technicznej [mb] lub jego strefy
kontrolowanej[m2] wraz z podaniem terminu wejścia w teren.
W przypadku złożenia wniosku przez inwestora o wydanie zezwolenia na wejście w teren,
gdy mapa do celów projektowych nie jest wymagana do dalszej realizacji zadania,
odstępuje się od wymogu złożenia jej, a inwestor przedkłada przebieg trasy na
aktualnej mapie zasadniczej z uwidocznionymi granicami nieruchomości.
W przypadku usunięcia awarii urządzenia infrastruktury technicznej wymagana aktualna
mapa zasadnicza z uwidocznionymi granicami nieruchomości.
Opłaty zwolnienie z opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy udzielenie odpowiedzi na wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi Uwagi: W przypadku braku kompletu dokumentów lub braku danych wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni i złożenie
w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.
W mieście Dąbrowa Górnicza podjęte zostały zarządzenia, które ustalają procedury wydawania zezwolenia na wejście  w teren oraz określenia wysokości stawek opłat za zajęcie nieruchomości Gminy Dabrowa Górnicza (zarządzenie Nr 2568.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 27.10.2014r.) oraz na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa (zarządzenie Nr 2567.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 27.10.2014 r.).
Zgodnie z treścią w/w zarządzeń wydawanie zezwoleń następuje odpłatnie (jednorazowo, bez możliwości rozłożenia na raty) przed wydaniem zezwolenia. Wysokość stawki opłaty została określona ww. zarządzeniach Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej. Do opłaty zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z   przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl  
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pana Łukasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej odo@cuw.dg.pl,
b) pisemnie na adres:
Centrum Usług Wspólnych
Al. J. Piłsudskiego 74
41-303 Dąbrowa Górnicza,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 718 04 50.
3.Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu  zezwolenia na zajęcie nieruchomości Gminy Dąbrowa Górnicza/Skarbu Państwa w związku z zamiarem umieszczenia na nieruchomości nowego urządzenia infrastruktury technicznej lub jego wymiany na podstawie art. 6 ust.1 lit.  c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów prawa "o których mowa w rubryce: Opis".  
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.Zgodnie z JRWA B10.
6.,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej
wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.  
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-04 13:53:02
Data utworzenia 2004-01-16
Data udostępnienia 2015-06-29 15:22:32
Osoba odpowiedzialna Wioletta Sawicka
Udostępnił Agnieszka Maskiewicz