Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zawieranie umów najmu, dzierżawy gruntów
Opis Podstawa prawna: art. 13, 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.)
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h. ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 ze zm.)
ustawa z dnia 10.05.2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781)

Miejsce Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Informacja Tel: (32) 295 96 53
      (32) 295 67 36
fax: (32) 295 69 53
e-mail: nieruchomosci@dg.pl
 
GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 13.00
Załączniki do niniejszej karty informacyjnej 3.Załączniki: wniosek nr 5 "Wydzierżawienie/najem nieruchomości"
istnieje możliwość pobrania wniosku WGN-05 na stronie internetowej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl (BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ - spisy podmiotowe - sposoby załatwiania spraw - BUDOWNICTO, NIERUCHOMOŚCI - zawieranie umów najmu / dzierżawy) lub w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.
Wymagane dokumenty do wniosku 1. Wymagane dokumenty:
" mapa zasadnicza z nakładką ewidencyjną z zaznaczoną lokalizacją dzierżawy / najmu
" przy nabyciu obiektu np. garażu, kiosku handlowego - umowa kupna sprzedaży potwierdzona przez Urząd Skarbowy.
Opłaty nie podlega
Termin załatwienia sprawy udzielenie odpowiedzi na wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi 7. Uwagi: w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub niekompletnych wypełnień wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.

Przeznaczenie nieruchomości do najmu, dzierżawy wymaga: wizji w terenie, przygotowania Zarządzenia Prezydenta Miasta, zamieszczenia wykazu na stronie internetowej miasta www.dabrowa-gornicza.pl, wywieszenia wykazu nieruchomości na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni oraz podania powyższej informacji do prasy.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z   przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
         1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie  
       Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl  
         2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą
        może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
         a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dg.pl,
         b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
         c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
         3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste
       nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza w trybie przetargu/bezprzetargowym na podstawie
       art. 6 ust.1 lit.  c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów
       prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
       4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
       podstawie  przepisów prawa "o których mowa w rubryce: "Podstawa prawna".  
       5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały
        zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane,
       mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede
       wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
       rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że
       przepisy szczególne stanowią inaczej.  
       6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do
       treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia
       zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej
       wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek
       zrealizuje Administrator danych.  
       7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
       8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie
       będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami
       prawa albo nie będziemy mogli podpisać umowy.  
       9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-05-17 10:39:40
Data utworzenia 2004-01-16
Data udostępnienia 2015-06-29 15:22:32
Osoba odpowiedzialna Wioletta Sawicka
Udostępnił Anastazja Wypych