Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Budownictwo, nieruchomości

Nazwa Ustanawianie służebności gruntowej / służebności przesyłu na nieruchomości Gminy Dąbrowa Górnicza / Skarbu Państwa
Opis Podstawa prawna:
art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 ze zm.),
art. 145, 3051 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2023.1610 ze zm.),
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2023.2111) oraz
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2019.1781)
Miejsce Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Informacja Tel: (32) 295 67 56
fax: (32) 295 69 53
e-mail: nieruchomosci@dg.pl
 
GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 13.00
Załączniki do niniejszej karty informacyjnej wniosek nr 18/ wniosek nr 19 "Ustanawianie służebności gruntowej/ służebności przesyłu na nieruchomości Gminy Dąbrowa Górnicza/ Skarbu Państwa" - istnieje możliwość pobrania wniosku WGN-18 / WGN-19 ze strony internetowej: www.dabrowa-gornicza.pl - Biuletyn Informacji Publicznej - lub w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.
Wymagane dokumenty do wniosku * określone we wniosku o ustanowienie służebności gruntowej - wniosek nr 18/ służebności przesyłu - wniosek nr 19;
* wniosek podpisać muszą wszyscy współwłaściciele nieruchomości władnącej - na rzecz której ma zostać ustanowiona służebność (w przypadku służebności gruntowej);
* wniosek podpisać musi upoważniony przedstawiciel przedsiębiorcy (w przypadku służebności przesyłu).
Opłaty nie podlega
Termin załatwienia sprawy udzielenie odpowiedzi na wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.

W mieście Dąbrowa Górnicza podjęte zostały zarządzenia, które ustalają zasady ustanawiania służebności gruntowych lub służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza lub będących w jej użytkowaniu wieczystym (zarządzenie Nr 2356.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 24.06.2014 r.) oraz na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa lub będących w jego użytkowaniu wieczystym (zarządzenie Nr 2355.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 24.06.2014 r.).

Zgodnie z treścią w/w zarządzeń ustanowienie służebności gruntowej / służebności przesyłu następuje odpłatnie (jednorazowo, bez możliwości rozłożenia na raty) w drodze umowy notarialnej. Wartość wynagrodzenia określona zostaje w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość tą powiększa się o należny podatek VAT. Niezwłocznie po sporządzeniu operatu wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o wartości rynkowej ograniczonego prawa rzeczowego, zgodnie z którą zostaje przygotowywany protokół uzgodnień, na podstawie którego zostaje zawarta umowa notarialna.
Mapa dostarczona do wniosku stanowi podstawę do wykonania, przez geodetę, wkreślenia na mapie przebiegu projektowanej służebności oraz obliczenie jej powierzchni, która to mapa stanowić będzie załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej.

W przypadku ustanowienia służebności gruntowej/przesyłu a także w przypadku rezygnacji bądź wycofania wniosku (anulowania) podmiot, który wystąpił z wnioskiem zostanie obciążony kosztami związanymi z ustanawianiem służebności gruntowej lub służebności przesyłu (m.in. jest to koszt związany z wkreśleniem służebności na mapie przez geodetę, sporządzeniem operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, itp.), a także kosztami sporządzenia aktu notarialnego, wypisów aktu notarialnego oraz wpisu służebności gruntowej lub służebności przesyłu do ksiąg wieczystych.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuje że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. (32) 295-67-00, e-mail: um@dg.pl.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pana Łukasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:
a)pod adresem poczty elektronicznej odo@cuw.dg.pl,
b)pisemnie na adres:
Centrum Usług Wspólnych
Al. J. Piłsudskiego 74
41-303 Dąbrowa Górnicza,
c)telefonicznie pod nr tel. (32) 718 04 50.
3.Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu Ustanowienia Służebności Gruntowej / Służebności Przesyłu Na Nieruchomości Gminy Dąbrowa Górnicza / Skarbu Państwa, na podstawie art. 6 ust.1 lit.  c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających         z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, "o których mowa w rubryce : Opis".
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zgodnie z JRWA dla służebności gruntowej - BE5, dla służebności przesyłu - B10.
6.,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli podpisać umowy.
9.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-04 15:09:10
Data utworzenia 2014-11-03
Data udostępnienia 2015-06-29 15:22:33
Osoba odpowiedzialna Wioletta Sawicka
Udostępnił Agnieszka Maskiewicz