Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Budownictwo, nieruchomości

Nazwa Sprzedaż lub przekazywanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Górnicza / Skarbu Państwa w trybie przetargu / bezprzetargowym
Opis Podstawa prawna: art. 13, 31, 32, 37 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.)
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h. ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 ze zm.)
ustawa z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781).
Miejsce Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Informacja Tel: (32) 295 68 33, 295 68 17
fax: (32) 295 69 53
e-mail: nieruchomosci@dg.pl
 
GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 18.00
piątek: 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty -  dokumenty na poparcie prawa do bezprzetargowego nabycia nieruchomości
Załączniki 1. Załączniki:
wniosek nr 1 "o zbycie nieruchomości w drodze przetargu /bezprzetargowej na własność/
w użytkowanie wieczyste"- istnieje możliwość pobrania wniosku WGN-1 na stronie internetowej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl. (Biuletyn Informacji Publicznej) - sposoby załatwiania spraw lub w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.
Opłaty nie podlega
Termin załatwienia sprawy Odpowiedź w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi Uwagi: Przeznaczenie nieruchomości do zbycia wymaga zgody Wojewody Śląskiego,
Uchwały Rady Miejskiej/Zarządzenia Prezydenta Miasta, oszacowania nieruchomości przez
rzeczoznawcę majątkowego.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia wywiesza się na tablicy ogłoszeń i
podaje się informację o tym do prasy i internetu. Przy zbyciu w trybie przetargu
dodatkowo podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu.
Sprzedaż lub przekazanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje w drodze
umowy notarialnej.
Przetwarzanie danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pana Łukasza Więckowskiego, z którym moze się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: odo@cuw.dg.pl
b) pisemnie na adres:
Centrum Usług Wspólnych
Al. J. Piłsudskiego 74
41-303 Dąbrowa Górnicza,
c) telefonicznie pod nr tel. : (32) 718 04 50.
3.Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu do jakiego zostały podane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, "o których mowa w rubryce: Opis".
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-04 15:09:09
Data utworzenia 2004-01-16
Data udostępnienia 2015-06-29 15:22:33
Osoba odpowiedzialna Wioletta Sawicka
Udostępnił Agnieszka Maskiewicz