Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Budownictwo, nieruchomości

Nazwa Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza / Skarbu Państwa
Opis Podstawa prawna: - art. 23 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899 ze zm.)
ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2022.528)
ustawa z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 ze zm.)
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h. ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 ze zm.)
ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019.1781)
Miejsce Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Informacja Tel: (32) 295 67 48
fax: (32) 295 69 53
e-mail: nieruchomosci@dg.pl
 
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 18.00
Piątek: 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek o nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza / Skarbu Państwa zawierający następujące informacje:
1. położenie i oznaczenie ewidencyjne nieruchomości (numer działki, karta mapy, obręb, powierzchnia, numer księgi wieczystej)
2. przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / w studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzenengo
3. uzasadnienie z punktu widzenia interesów Gminy Dąbrowa Górnicza / Skarbu Państwa oraz zainteresowanych podmiotów nabyciem nieruchomości.
Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej.

W kierowanej korespondecji prosimy o zamieszczenie informacji jaką drogą chcą Państwo otrzymać odpowiedź:
1. pocztową (wymagane podanie adresu korespondencyjnego)
2. e-mail (wymagane podanie adresu e-mail)
3. Paczkomat InPost (czynny 24h/7) znajdujący się przez Urzędem przy ul. Granicznej 21 - w ciągu 48h od otrzymania wiadomości SMS (wymagane podanie numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail).
Załączniki indywidualna oferta sprzedaży nieruchomości
Opłaty nie podlega
Termin załatwienia sprawy podjęcie czynności w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy nie przysługuje
Uwagi W przypadku braku kompletu dokumentów lub niekompletnych wypełnień Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni i złożenie w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta, znajdującym się na parterze budynku. Nabycie nieruchomości następuje w drodze umowy notarialnej po uzyskaniu zgody Wojewody.
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pana Łukasza Więckowskiego, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej odo@cuw.dg.pl,
b) pisemnie na adres:
Centrum Usług Wspólnych
Al. J. Piłsudskiego 74
41-303 Dąbrowa Górnicza,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 718 04 50.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu Nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, o których mowa w rubryce : Podstawa prawna.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-04 15:09:09
Data utworzenia 2004-01-16
Data udostępnienia 2004-01-20 08:35:13
Osoba odpowiedzialna Wioletta Sawicka
Udostępnił Agnieszka Maskiewicz