Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wygaszanie prawa trwałego zarządu
Opis Podstawa prawna:
art. 46 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.)
art. 2 ust.1 pkt 1 lit.h. ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2020.1546 ze zm.)
art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.)
ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781)
Miejsce Wydział Gospodarki Nieruchomosciami
Informacja Tel: (32) 295 67 48
fax: (32) 295 69 53
e-mail: nieruchomosci@dg.pl

Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piatek 7.30-13.00
 
Wymagane dokumenty 1. Wymagane dokumenty:
" określone we wniosku o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu
Załączniki 1. Załączniki:
" wniosek nr 18  "O wygaśnięcie prawa trwałego zarządu"
" istnieje możliwość pobrania wniosku WGN-18 na stronie internetowej: www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) lub w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.
Opłaty nie podlega
Termin załatwienia sprawy  Odpowiedź w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy 1. Tryb odwoławczy:
" przysługuje w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.
 
Uwagi 1. Uwagi: w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie     wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w punkcie informacyjnym Biura Obsługi Klienta znajdującym się na parterze budynku.
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a)pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b)pisemnie na adres siedziby Administratora,
c)telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3.Przetwarzanie pani/ pana danych odbywa się w celu rozpatrzenia wniosku o wygaszenie prawa trwałego zarządu na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, "o których mowa w rubryce: Opis".
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zgodnie z JRWA BE10.
6.,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
 profilowaniu.
Uwagi  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-04-28 11:47:03
Data utworzenia 2009-07-21
Data udostępnienia 2020-02-12 15:32:46
Osoba odpowiedzialna Wioletta Sawicka
Udostępnił Marlena Starostecka