Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby ustalania prawa

Nazwa ZASADY STANOWIENIA AKTÓW PRAWNYCH
Opis Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy (art. 40.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z póżn. zm.)

Sposoby stanowienia aktów prawnych Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1)wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2)organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3)zasad zarządu mieniem gminy,
4)zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Aktami prawa miejscowego są uchwały rady miejskiej i zarządzenia prezydenta miasta.

Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowuje rzeczowo właściwa komórka organizacyjna, a za jego redakcję odpowiada kierownik komórki organizacyjnej. Projekty opracowanych aktów prawnych powinny zawierać:
1) tytuł (oznaczenie rodzaju aktu, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu),
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) postanowienia o wejściu w życie aktu prawnego,
5) postanowienia uchylające lub zmieniające, jeżeli normuje dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych.
Projekty winny zawierać kartę uzgodnień według wzorów przyjętych w regulaminie organizacyjnym urzędu miejskiego (Załącznik nr 7 dla projektów uchwał rady miejskiej i Załącznik nr 7.1 dla projektów zarządzeń prezydenta miasta) z właściwymi komórkami oraganizacyjnymi Urzędu lub miejskimi jednostkami organizacyjnymi, jeżeli przepisy szczególne lub zasady współdziałania albo koordynacji tego wymagają.
Projekty aktów prawnych wymagają uzgodnienia z sekretarzem miasta, radcą prawnym i skarbnikiem miasta jeśli dotyczą budżetu lub wywołują skutki finansowe.
Do projektu aktu prawnego załącza się uzasadnienie wyjaśniajace celowość lub potrzebę jego wydania.

Prawo zgłaszania projektów uchwał posiada:
1) prezydent miasta,
2) komisje rady miejskiej,
3) radni w liczbie co najmniej 3 osób,
4) kluby radnych.
5) grupie co najmniej 300 mieszkańców Miasta DG, posiadających czynne prawo wyborcze.

Zaopiniowany i zaaprobowany projekt aktu prawnego przedkłada się do akceptacji prezydentowi miasta lub do podjęcia radzie miejskiej.
Przed podjęciem uchwały przewodniczący rady miejskiej kieruje projekt do zaopiniowania do właściwych merytorycznie komisji rady miejskiej.
Projekty aktów prawnych opracowywane są na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn 20.06.2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2016 r., poz. 283).

Podjęte przez radę miejską uchwały rejestrowane są w rejestrze uchwał rady miejskiej prowadzonym przez Biuro Rady Miejskiej. Komplet egzemplarzy podjętych uchwał rady miejskiej w terminie 7 dni przekazywany jest Wojewodzie Śląskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, jeśli podjęte uchwały dotyczą spraw finansowych.
Podpisane przez prezydenta miasta zarządzenia rejestrowane są w rejestrze zarządzeń prezydenta miasta prowadzonym przez Biuro Organizacyjne.
Podjęte akty prawne Biuro Organizacyjne przekazuje do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym urzędu miejskiego i miejskim jednostkom organizacyjnym.

Przepisy gminne ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych- t.j.Dz.U. z 2019 r., poz. 1461.).

Zbiór przepisów gminnych udostępnia się do powszechnego wglądu (art. 28 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych- t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) w siedzibie urzędu lub poprzez stronę internetową BIP Urzędu Miejskiego.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych- (t.j.Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) od 1 stycznia 2010 r. na stronach BIP urzędu miejskiego udostępnia się do powszechnego wglądu także Dzienniki Ustaw i Monitor Polski (aby dowiedzieć się więcej proszę wybrać odpowiednią zakładkę z menu po lewej stronie).
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-09-06 13:59:47
Data utworzenia 2003-10-21
Data udostępnienia 2003-10-21 12:16:02
Osoba odpowiedzialna Magdalena Chojnacka
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga