Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Sposoby załatwiania spraw

Nazwa Akty prawne Referatu Rejestracji Pojazdów
Opis Szczegółowy wykaz aktów prawnych do kart informacyjnych od nr WSO.III- 01/5 do nr WSO.III- 15/1
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Rejestracji Pojazdów
Informacja 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 735).
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 09 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019r. poz. 1840 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U. z 2004r. nr 285, poz.2856 z późn.zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U. z 2004r. nr 145, poz. 1542).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016r. poz. 457).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.451 z późn. zm.).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.2130 z późn. zm.).
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. z 2011r. nr 236, poz.1401).
11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 776 z późn. zm.).
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2019r. poz. 546).
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2019r. poz. 547)
14. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.1170).
15. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019r. poz. 2214 z późn. zm.).
16. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.1546 z późn. zm.).
17. Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019r. poz.742).
18. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781 z późn. zm.)
19. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019r. poz. 1288 z późn. zm.)
20. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 z póżn. zm.)
21. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1084 z póżn. zm.)
22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz.U. z 2002r. nr 44 poz. 419 z późn. zm.)
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników Dz. U. 2020r. poz. 2152)
24. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 grudnia 2020r. w sprawie rodzaju i zakresudanych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2020r. poz. 2151)
25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2021r. poz. 1007).
 
                     
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-06-21 14:30:51
Data utworzenia 2013-05-21
Data udostępnienia 2013-05-21 11:36:00
Osoba odpowiedzialna Paweł Gradzik
Udostępnił Anastazja Wypych