Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, Biura

Nazwa Centrum Zarządzania Kryzysowego
Adres ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
32 295 96 94, 32 295 68 55,  
32 262 44 10 całodobowo

Fax

32 262 44 46

e-mail
Godziny pracy poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek:          7.30 - 15.30
środa:           7.30 - 15.30
czwartek:       7.30 - 18.00
piątek:          7.30 - 13.00
Naczelnik Naczelnik
Ireneusz Ryl
tel. (32) 295 67 84
pok. 126 B  I piętro

Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Kierownik Lidia Kolasa
tel. (32) 295 67 83
pok. 126 I piętro
Pracownicy Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Daniel Ujdak
tel. (32) 295 68 53
pok. 126 I piętro

Anna Zagała-Słaboń
tel. (32) 295 68 53
pok. 126 I piętro

Mirosław Stelmaszyński        
tel. (32) 295 69 65                           
pok. 126 I piętro

Adam Pilarek
tel. (32) 295 96 50
pok. 106a I piętro

Michał Król
tel. (32) 295 68 52
pok. 109 I piętro
Zadania Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności 1.Opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego.
2.Opracowanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej.
3.Przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych.
4.Przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w planie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
5.Utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
6.Opracowanie rocznego planu działania w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności.
7.Przygotowanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.
8.Koordynowanie przedsięwzięć obrony cywilnej w podmiotach gospodarczych, instytucjach i organizacjach społecznych.
9.Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej.
10.Organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności.
11.Organizacja konkursów dotyczących bezpieczeństwa.
12.Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania.
13.Nadzór nad tworzeniem i przygotowaniem do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.
14.Przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców miasta.
15. Zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania.
16.Ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców, placówek medycznych i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej.
17.Inicjowanie i uzgadnianie wspólnych działań Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i innych podmiotów mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom, które mogą wystąpić na terenie gminy.
18.Współpraca z właścicielami infrastruktury krytycznej  w zakresie  ochrony infrastruktury.
19.Realizacja zadań w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, zgodnie z ustawą.
20.Zapewnienie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powołanych na terenie miasta.
21.Współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Oddziałem Powiatowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej w zakresie szkolenia, ćwiczeń, zawodów, turniejów, utrzymania  gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych.
22.Planowanie środków finansowych na cele związane z bezpieczeństwem i ochroną ludności. Nadzór nad wykorzystaniem środków. Wykonywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.
23.Współpraca z organizacjami pozarządowymi, rozstrzyganie konkursów o udzielenie dotacji, przekazywanie i rozliczanie dotacji w zakresie realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i ochrony ludności.
24.Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej.
25.Kontrola imprez masowych i zgromadzeń organizowanych na terenie miasta.
26.Opracowywanie i aktualizacja  "Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Dąbrowy Górniczej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny" wraz z kartami realizacji zadań operacyjnych.
27.Przygotowanie dokumentacji i organizowanie  Akcji Kurierskiej (plan, szkolenia, treningi).
28.Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych. Oględziny sprzętu, na który nałożono świadczenia.
29.Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji dotyczącej głównego stanowiska kierowania Prezydenta Miasta oraz zadań ochronnych w czasie pokoju.
30.Planowanie potrzeb w zakresie budowli ochronnych, prowadzenie ewidencji obiektów, nadzorowanie funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz innych obiektów ochrony ludności.
31.Prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru. Organizacja treningów stałego dyżuru.
32.Ochrona dóbr kultury z terenu miasta wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków na wypadek zagrożenia zniszczeniami wojennymi.
33.Nadzór nad aktualizacją dokumentacji działań mających na celu zapewnienie funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla miasta Dąbrowy Górniczej.
34.Opracowywanie "Planu przygotowań podmiotów leczniczych miasta Dąbrowa Górnicza na potrzeby obronne państwa". Nadzór nad przygotowywaniem Zastępczych Miejsc Szpitalnych.
35.Kontrola wykonania zadań obronnych oraz wybranych zagadnień obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim,  jednostkach organizacyjnych miasta, podmiotach gospodarczych i instytucjach na terenie miasta. Oględziny infrastruktury i sprzętu w tym zakresie.
36.Ustalanie wysokości  i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.
37.Organizacja miejskich ćwiczeń obronnych oraz szkoleń w zakresie obronności.
38.Przeprowadzanie konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie spraw obronnych. Sprawdzanie celowości dotacji.
39.Organizacja zawodów strzeleckich i sprawnościowych dla młodzieży szkół  ponadpodstawowych ("O Srebrne Muszkiety", "Sprawni jak żołnierze").
40.Współpraca ze środowiskiem kombatanckim i sybirackim z terenu miasta.
41.Przygotowanie HNS (Host Nation Support) - wsparcia pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terytorium miasta.
42.Współpraca ze służbami, strażami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie zadań obronnych.
43.Planowanie i bieżące wydatkowanie środków na zadania związane ze sprawami obronnymi.
44.Egzekucja i windykacja mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską.
45.Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej w zakresie sporządzania sprawozdań z działalności, projektów uchwał, interpelacji, wniosków i terminowego przygotowywania odpowiedzi oraz udzielania pisemnych informacji zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentów.
Referat Całodobowych Interwencji Kryzysowych Kierownik Łukasz Niewiadomy
tel. (32) 295 96 94
pok. 106 I piętro
Pracownicy Referatu Całodobowych Interwencji Kryzysowych Łukasz Luboń
tel. (32) 295 68 55
pok. 106 I piętro

Zbigniew Filipowski        Katarzyna Jaworska
tel. (32) 262 44 10       tel. (32) 262 44 10
pok. 024 parter            pok. 024 parter

Sebastian Kopczyński     Grzegorz Miska
tel. (32) 262 44 10        tel. (32) 262 44 10
pok. 024 parter             pok. 024 parter


Jerzy Naja                    Aleksander Stępień
tel. (32) 262 44 10        tel. (32) 262 44 10
pok. 024 parter             pok. 024 parter
Zadania Referatu Całodobowych Interwencji Kryzysowych 1.Monitorowanie, planowanie, reagowanie i współdziałanie przy usuwaniu skutków zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym, siłami natury i nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska.
2.Całodobowe pełnienie dyżurów w ramach Służby Dyżurnej, w systemie zmianowym.
3.Sporządzanie raportów dobowych z przebiegu dyżurów.
4.Przyjmowanie zgłoszeń i interwencji od mieszkańców oraz reagowanie na zaistniałe zdarzenia.
5.Przekazywanie zgłoszeń o wystąpieniu nagłych zdarzeń do właściwych służb ratowniczych, porządkowych i technicznych, ich monitorowanie i ocena oraz uruchomienie procedur stanowiskowych.
6.Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego przy realizacji zgłoszeń i interwencji od mieszkańców.
7.Uruchamianie zasobów Magazynu Zarządzania Kryzysowego na potrzeby realizowanych interwencji.
8.Informowanie Prezydenta Miasta oraz innych osób wskazanych o wystąpieniu istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, a także przedstawianie propozycji rozwiązań.
9.Powiadamianie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o posiedzeniu zwołanym w trybie natychmiastowym.
10.Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
11.Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
12.Wizje miejsc, w których doszło lub może dojść do zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, środowiska i innych zdarzeń tego wymagających.
13.Utrzymywanie łączności, bieżąca wymiana informacji i współdziałanie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi podmiotami.
14.Współpraca z innymi miastami w czasie trwania zagrożenia wykraczającego poza granice administracyjne.
15.Rejestr i przetwarzanie ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych. Dystrybucja informacji do odpowiednich podmiotów i mieszkańców.
16.Raportowanie do  Rządowego Centrum Bezpieczeństwa za pomocą Centralnej Aplikacji Raportującej o zdarzeniach powstałych na terenie miasta, podczas obowiązujących ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych.
17.Współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia warunków udzielania
i odbioru pomocy humanitarnej przeznaczonej dla poszkodowanej ludności.
18.Współpraca w realizacji planu "Akcji Zima" zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta.
19.Współpraca ze służbami, inspekcjami, strażami oraz innymi instytucjami i podmiotami na terenie miasta w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje" i "Bezpieczne Ferie".
20.Monitorowanie zagrożenia powodziowego - okresowe przeglądy rzek, cieków, zbiorników wodnych oraz kontrola poziomu wód na łatach wodowskazowych.
21.Realizacja zadań związanych z informowaniem i ostrzeganiem mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz innych podmiotów o zagrożeniach.
22.Dystrybucja wiadomości SMS do zarejestrowanych mieszkańców w systemie INFO SMS.
23.Planowanie i zapewnienie pomocy w stopniu wymaganym osobom poszkodowanym podczas zdarzeń.
24.Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie miasta.
25.Ogłaszanie informacji o planowanych zgromadzeniach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznych.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713/
Osoba wyłączająca Naczelnik Wydziału Kadr i Płac Agata Kemona
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-06-22 14:46:58
Data utworzenia 2003-07-18
Data udostępnienia 2003-07-18 14:44:44
Osoba odpowiedzialna Ireneusz Ryl
Udostępnił Anastazja Wypych