Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, Biura

Nazwa Wydział Urbanistyki i Architektury
Adres ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
SEKRETARIAT - 32 295 96 02 ; BIURO OBSŁUGI KLIENTA WUiA - 32 295 68 67
Fax
32 295 96 87
Godziny pracy poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-18.00
piątek 7.30-13.00
Naczelnik Wydziału Aleksander Tuczyński
e-mail: architektura@dabrowa-gornicza.pl
Z-ca Naczelnika Wydziału Arkadiusz Wandasiewicz
tel. 32 295 68 42
e-mail: architektura@dabrowa-gornicza.pl
Pracownicy Wydziału SEKRETARIAT:
E. Szatan, Ż.Żyglińska - tel. 32 295 96 02

BIURO OBSŁUGI KLIENTA WUA:
- tel. 32 295 68 67

SPRAWY Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO:
A. Niedbała, N. Kropidłowska, O. Urbaniak, A. Markowicz - tel. 32 295 67 26
J. Skarszewski - tel. 32 295 69 44
A. Korzeniowska - tel. 32 295 68 43

SPRAWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ:
M. Mrozowska-Satała, M. Węgrzynowicz, M. Wierdak - tel. 32 295 69 38
D. Ożdżyńska - tel. 32 295 68 43
M. Bac-Czech, J. Walasek - tel. 32 295 67 25
S. Malicka-Skrzek - tel. 32 295 69 73
K. Kozłowska-Dudwał, K. Wieczorkowska-Majowska - tel. 32 295 96 37
P. Mazur - tel. 32 295 69 00
A. Oleksiak - tel. 32 295 69 37
A. Winniczek - tel. 32 295 96 25
K. Drozd - tel. 32 300 75 84
Zadania Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należy w szczególności:
1. Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (z zachowaniem obowiązującej procedury).
2. Sporządzanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
3. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy lub jej części i przeprowadzenie czynności wymaganych aż do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego.
4. Zlecanie wykonania opracowań niezbędnych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Udostępnianie do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wykonywanie wypisów i wyrysów.
6. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na wniosek zainteresowanych stron.
7. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami, gromadzenie planów również uchylonych i nieobowiązujących.
8. Opiniowanie i uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i  studium uwarunkowań dla gmin sąsiednich.  
9. Dokonywanie okresowej oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przedstawianie Radzie wyników tej oceny.
10. Przeprowadzanie analizy wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
11. Orzekanie w drodze decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu.
12. Wydawanie decyzji o lokalizacji celu publicznego.
13. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy związanej z budową obiektu.
14. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dot. podziału terenu.
15. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dot. zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.
16. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dot. zmiany przeznaczenia terenu.
17. Stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy.
18. Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innych osób.
19. Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.
20. Współdziałanie z Wydziałem Geodezji i Kartografii w zakresie uzyskiwania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, stosownie do ustaleń wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
21. Udzielanie lub odmawianie zgody na odstępstwo od warunków techniczno - budowlanych po uzyskaniu upoważnienia ministra, który je ustanowił.
22. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzanie projektów budowlanych.
23. Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych, które nie wymagają wydania pozwolenia na  budowę.
24. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektów lub robót      budowlanych zgłoszonych do wykonania.
25. Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek, które nie wymagają wydania pozwolenia na rozbiórkę oraz nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu lub jego części i udzielanie tych pozwoleń.
26. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
27. Prowadzenie rejestru decyzji  o pozwoleniu na budowę i przechowywanie akt związanych z pozwoleniami.
28. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innych osób, które wykażą prawo do dysponowania nieruchomością.
29. Rozstrzyganie (w drodze decyzji) o niezbędności korzystania z budynku lub terenu     sąsiedniego dla prowadzonej inwestycji.
30. Potwierdzanie ostateczności decyzji.
31. Wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów lub ich części.
32. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokali.
33. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne dla właścicieli domów jednorodzinnych.
34. Współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie nadzoru    urbanistyczno - architektonicznego.
35. Przekazywanie organom nadzoru budowlanego  decyzji, projektów budowlanych, kopii postanowień i zgłoszeń zgodnie z art.82 b ustawy Prawo budowlane.
36. Przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, udział w pracach komisji przetargowych i prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo  zamówień publicznych.
37. Prowadzenie miesięcznych rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i wydanych pozwoleń na budowę i przekazywanie do Wojewody Śląskiego.
38. Wykonywanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych sprawozdań dla potrzeb Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
39. Merytoryczna kontrola środków budżetowych będących w dyspozycji wydziału.
40. Planowanie i sprawozdawczość budżetowa wydziału.
41.Wydawanie opinii w sprawie planowanej inwestycji na gruntach, które chce nabyć cudzoziemiec zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dokumenty powiązane
Zaopiniowanie fizycznego podziału budynku
Zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości
Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej
Sporządzenie/zmiana aktu planowania przestrzennego
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Wypis i wyrys: - z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ze studium uwarunkowań i ki
Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Ustalenie warunków zabudowy
Potwierdzenie samodzielności lokali
Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania
Zgłoszenie robót budowlanych
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Pozwolenie na rozbiórkę
Pozwolenie na budowę
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713/
Osoba wyłączająca Naczelnik Wydziału Kadr i Płac Agata Kemona
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-05-06 15:19:06
Data utworzenia 2003-07-14
Data udostępnienia 2003-07-14 10:54:09
Osoba odpowiedzialna Aleksander Tuczyński
Udostępnił Anastazja Wypych