Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Rzeczy znalezione

2018-08-07
Rzeczy znalezione
Wydział Obsługi Urzędu

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Obsługi Urzędu - Biuro Rzeczy Znalezionych,
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, pokój 403,
tel. (32) 295 - 67 - 78, (32) 295 - 69 - 60,
e-mail: rzeczyznalezione@dg.pl
Czynne: poniedziałek, wtorek, środa: od godz. 7.30 do 15.30,
            czwartek: od godz. 7.30 do 18.00,
            piątek: od godz. 7.30 do 13.00.

Opłaty
Wydanie rzeczy znalezionej następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości kosztów poniesionych przez Urząd, związanych z przechowywaniem rzeczy oraz utrzymaniem w należytym stanie i poszukiwaniem osób uprawnionych do jej odbioru.

Termin i sposób załatwienia:
Kto znalazł rzecz znalezioną i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.

Biuro przyjmuje rzeczy za wyjątkiem:
- rzeczy które nie przedstawiają żadnej wartości,
- rzeczy które zostały znalezione w budynku publicznymlub w pomieszczeniu otwartym dla publiczności lub środku transportu publicznego. Znalazca obowiązany jest w tych przypadkach oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia albo zarzadcy środka transportu publicznego,
- sytuacji, w których ze względu na właściwości rzeczy lub inne przyczyny, dostarczenie ich do Biura i przechowywanie w nim nie jest możliwe.

Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.
Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że  est to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz z wyjątkiem pieniędzy.  
Biuro Rzeczy Znalezionych podejmuje czynności zmierzające do odszukania właściciela rzeczy i powiadamia go o odnalezieniu rzeczy (wykaz depozytów - w pliku do pobrania).
Biuro przyjmuje również zawiadomienia o poszukiwaniu/znalezieniu rzeczy zagubionych (druk formularza w plikach do pobrania).
Rzeczy znalezione przyjmowane są do Biura na podstawie protokołu, a znalazca otrzymuje poświadczenie znalezienia rzeczy. Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia opłaty.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z 2020r., poz. 1740, z późn. zm.),
- Ustawa o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (tekst jednolity Dz. U.z 2019r., poz. 908).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO).  
Klauzula informacyjna (art. 13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl.          
2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dg.pl, tel. (32)295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu do jakiego zostały podane, tj. realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy o rzeczach znalezionych z dnia 20 lutego 2015r.(tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 908) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1740, z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c, d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE.I.2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-06-23 11:16:43
Data utworzenia 2018-08-07
Data udostępnienia 2018-08-07 09:16:34
Osoba odpowiedzialna Barbara Cuber
Udostępnił Anastazja Wypych