Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Opis Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Miejsce Wydział Urbanistyki i Architektury
Informacja tel. 32 295 68 67
fax: 32 295 96 87
e-mail: architektura@dabrowa-gornicza.pl
Wymagane dokumenty - 1 egzemplarz oryginalnej kopii mapy zasadniczej (z nakładką ewidencyjną) obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz działki bezpośrednio z nim graniczące i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, uzyskany z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali
- 1 egzemplarz kserokopii mapy zasadniczej (z nakładką ewidencyjną) z naniesioną granicą terenu objętego wnioskiem, lokalizacją projektowanej inwestycji oraz obszarem, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali
- charakterystyka planowanej inwestycji w formie graficznej
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w zależności od potrzeb)
- dokument potwierdzający możliwość obsługi komunikacyjnej działki uzyskany od właściwego zarządcy drogi
- załącznik nr 1 do druku nr 9 (dla inwestycji związanych z produkcją lub usługami)
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji
- inne dokumenty wynikające z przepisów odrębnych
Załączniki Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego (druk nr 9)
Opłaty 107 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 roku o opłacie skarbowej)
Termin załatwienia sprawy W terminie do 65 dni od dnia złożenia podania oraz wymaganych materiałów, jeżeli usunięte zostaną ewentualne przeszkody formalno - prawne.
Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniesione w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Uwagi - Za cel publiczny rozumie się cel publiczny zdefiniowany w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
- Jeżeli podanie nie spełnia wymagań ustalonych w przepisach prawa, tut. organ wezwie wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż siedem dni) z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO), informuję, że:
art. 13 RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Granicznej 21, tel. 32 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora
c) telefonicznie pod nr tel. 32 395 68 25
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu w celu realizacji działań Wydziału Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, o których mowa w rubryce: Opis
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego.
art. 14 RODO
1. Ust. 1-8 jak w art. 13 RODO.
2. Pani/Pana dane osobowe pozyskano ze źródeł publicznie dostępnych.
3. Kategorie i zakres danych osobowych: dane zwykłe (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer ewidencyjny PESEL, imiona rodziców, numer ewidencyjny działki, karta mapy, obręb, ulica).
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-02-18 10:37:54
Data utworzenia 2019-11-28
Data udostępnienia 2019-12-04 12:53:29
Osoba odpowiedzialna Illa Marek
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga