Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

2022-03-10
Ogłoszenie Nr WOP.526.3.7.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zmiany Uchwały NR VIII/114/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Górnicza
Ogłoszenie Nr WOP.526.3.7.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
Rodzaj aktu prawa miejscowego: Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zmiany Uchwały NR VIII/114/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Górnicza

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11.03.2022


Termin zakończenia konsultacji: 21.03.2022


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
• www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce: „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.
• www.ngo.dabrowa-gornicza.pl w zakładce „Konsultacje aktów prawa miejscowego”

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:

Wydział Polityki Społecznej, pokój 225, II piętro, tel. 32 295 98 93, mlankowska@dg.pl

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:

Martyna Lankowska – Podinspektor, pok. 225, II piętro, tel. 32 295 98 93, mlankowska@dg.pl


Sposób wnoszenia uwag i opinii: Opinie i uwagi należy składać na załączonym wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 21.03.2022 r. (decyduje data wpływu) w następujący sposób:

a) w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”,
b) w formie elektronicznej na adres: konsultacje@dg.pl

Podstawa prawna:
• Zarządzenie Nr 1690.2021 Prezydenta Miasta z dnia 9.04.2021 r.
• Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/584/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2021 roku, poz. 1968)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)


Z-ca Naczelnika Wydziału
Polityki Społecznej

Agnieszka Grobelna
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-03-22 15:03:13
Data utworzenia 2022-03-10
Data udostępnienia 2022-03-10 15:47:58
Osoba odpowiedzialna Agnieszka Sienkiewicz
Udostępnił Anastazja Wypych