Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Przedszkole nr 13

Adres
ul. III Powstania Śląskiego 4a
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 268 89 31
e-mail
strona internetowa
Dyrektor
Katarzyna Światowska - nauczyciel dyplomowany. Posiada ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi.
Podstawa prawna działania
Organ prowadzący przedszkole - Gmina Dąbrowa Górnicza.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu.

Przedszkole realizuje cele i zadnia wynikające z Ustawy o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź.zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Organizację pracy przedszkola określa Projekt Organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez Organ prowadzący.

Wewnętrzne akty prawne regulujące pracę placówki powoływane są Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola, Uchwałą Rady Pedagogicznej.
Organizacja przedszkola
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

Ramowy rozkład dnia określa czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
Pracownicy przedszkola
Liczbę personelu określa arkusz organizacyjny.
W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna (w tym logopeda i terapeuta pedagogiczny). Wielu nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Rada pedagogiczna podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych formach doskonalenia i dokształcania.
W skład stanowisk administracyjno-obsługowych wchodzą:
- Główny księgowy
- Referent
- Intendent
- Kucharz
- Pomoc kuchenna
- Sprzątaczka
- Konserwator
Rekrutacja
Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest drogą elektroniczną:
www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl
Opis
Przedszkole Nr 13 mieści się w wolnostojącym budynku w centralnej części dzielnicy Dąbrowy Górniczej- Gołonóg. Jest placówką cztero- oddziałową.
Godziny pracy przedszkola
W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.
Odpłatność
Usługi świadczone przez Przedszkole w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 9 00 do godz.14 00.
Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą w/w 5 godziny naliczana jest opłata w wysokości 1zł, przy czym rozliczenie odbywa się z uwzględnieniem każdych rozpoczętych 30 minut.

Stawka dzienna żywieniowa wynosi:
3 posiłki - 5,20 zł,
2 posiłki - śniadanie/obiad - 4,20 zł,
2 posiłki - obiad/podwieczorek - 3,90 zł
śniadanie - 1,30 zł
obiad - 2,90 zł
podwieczorek - 1,00 zł

Opłaty za przedszkole należy regulować do 15-go każdego miesiąca z góry. Opłaty pobierane są w kasie przedszkola w wyznaczonych terminach lub za pomocą wpłaty przelewem na konta bankowe przedszkola.

Osoba odpowiedzialna za naliczanie i pobieranie opłat - referent przedszkola.
Misja i wizja przedszkola
Nasze cele to:
- tworzenie przedszkola bezpiecznego, przyjaznego i partnerskiego;
- stymulowanie harmonijnego rozwoju dziecka, odkrywanie jego uzdolnień i predyspozycji;
- budowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej.
Wnioski z ewaluacji zewnętrznej
1. Nauczyciele stosują aktywizujące metody i formy pracy podczas zajęć, co wpływa na rozwijanie kreatywności i aktywność dzieci.
2. Placówka uczy wspólnego, bezkonfliktowego korzystania z pomocy dydaktycznych, co wpływa na integrację i współdziałanie w grupie.
3. Nauczyciele tworzą przyjazną atmosferę na zajęciach, udzielając dzieciom wsparcia, rady i pomocy, co sprawia, że dzieci czują się bezpiecznie, odważnie zabierają głos wypowiadając swoje opinie na różne tematy i uczą się samodzielności.
4. Placówka realizuje zadania związane z edukacją zdrowotną, co przyczynia się do kształtowania u wychowanków zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
5.Przedszkole stwarza dzieciom możliwość zaprezentowania swoich zdolności i talentów.
6. Przedszkole organizuje szkolenia doskonalące kompetencje wychowawcze nauczycieli i rodziców.
Oferta dydaktyczna
W przedszkolu cyklicznie organizowane są uroczystości, imprezy integracyjne, zajęcia otwarte, pikniki rodzinne, zebrania grupowe oraz wycieczki. Rodzice mają możliwość indywidualnego kontaktu z nauczycielem. W miesiącu czerwcu organizowane są zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programów wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.
Dbając o wszechstronny rozwój osobowości dziecka korzystamy w roku szkolnym 2013/2014 z programu "Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej."  Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska; Wydawnictwo MAC, 2009 r.
oraz programów nauczycieli:
- "Ważne zasady przedszkolnej gromady."
- "Jesteśmy bezpieczni."
- "Klub młodego naukowca, czyli przez zabawę do nauki - obserwacje i doświadczenia w grupie dzieci 5-6-letnich."
- "Jestem dziedzicem tej Ziemi."

W przedszkolu organizuje się bezpłatne zajęcia dodatkowe języka angielskiego.

Ponadto bezpłatnie dla dzieci 5-6-letnich (za zgodą rodziców) prowadzone są zajęcia z religii.

Nieodpłatnie w ramach zajęć dodatkowych prowadzone są przez nauczycieli przedszkola kółka zainteresowań:
- "Skrzat Astronom";
- "Ekoludek w krainie matematyki";
- "Dąbrowiaczek";
- "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak"
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Przyjęcie dziecka do przedszkola, sprawy kadrowe, przyjmowanie skarg i wniosków - Katarzyna Światowska, dyrektor przedszkola, pokój nr 2, tel. 32 268-89-31

Sprawy dotyczące odpłatności za Przedszkole - Wioleta Zachariasz, referent, pokój nr 3, tel. 32 268-89-31

Sprawy płacowo - księgowe - Marianna Łonak, główna księgowa, pokój nr 1 tel. 32 268-89-31
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 12 maja 2016
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony