Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Przedszkole nr 13

Adres
ul. III Powstania Śląskiego 4a
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 268 89 31
e-mail
strona internetowa
Dyrektor
Dorota Białas
Podstawa prawna działania
Organ prowadzący przedszkole - Gmina Dąbrowa Górnicza.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu.
Przedszkole realizuje cele i zadnia wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Organizację pracy przedszkola określa Projekt Organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez Organ prowadzący.
Wewnętrzne akty prawne regulujące pracę placówki powoływane są Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola, Uchwałą Rady Pedagogicznej.
Organizacja przedszkola
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
Ramowy rozkład dnia określa czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.
Godziny posiłków:
godz. 9.00 - śniadanie
godz. 12.00 - obiad
godz. 14.00 - podwieczorek
Pracownicy przedszkola
Liczbę personelu określa arkusz organizacyjny.
W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna (w tym logopeda i terapeuta pedagogiczny). Wielu nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Rada pedagogiczna podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych formach doskonalenia i dokształcania.
W skład stanowisk administracyjno-obsługowych wchodzą: Główny księgowy, Referent, Intendent, Kucharz, Pomoc kuchenna, Sprzątaczka, Konserwator.
Rekrutacja
Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest drogą elektroniczną:
www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl
Opis
Przedszkole Nr 13 mieści się w wolnostojącym budynku w centralnej części dzielnicy Dąbrowy Górniczej- Gołonóg. Budynek otoczony jest zadrzewionym ogrodem, osłoniony od tras komunikacyjnych. W ogrodzie zlokalizowany jest plac zabaw, co stwarza odpowiednie warunki do realizacji zajęć i zabaw na wolnym powietrzu. Budynek przedszkola posiada zabudowę parterową. Jest placówką cztero- oddziałową. Sale są widne i ciepłe, wyposażone w odpowiedni sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
Godziny pracy przedszkola
W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.
Odpłatność
Usługi świadczone przez Przedszkole w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 9 00 do godz.14 00.
Opłata za pobyt dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu - wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza w/w godzinami.
W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ulega pomniejszeniu za każdą zadeklarowaną godzinę nieobecności.
Stawka dzienna żywieniowa wynosi:
śniadanie - 1,40 zł
obiad - 3,50 zł
podwieczorek - 1,10 zł
Odpłatność za przedszkole pobierana jest do 15 dnia każdego miesiąca z góry.
Opłaty pobierane są w kasie przedszkola w wyznaczonym dniu (zgodnie z wywieszanym ogłoszeniem) lub za pomocą wpłaty przelewem na konta bankowe przedszkola.
Misja i wizja przedszkola
Nasze cele to:
- tworzenie przedszkola bezpiecznego, przyjaznego i partnerskiego;
- stymulowanie harmonijnego rozwoju dziecka, odkrywanie jego uzdolnień i predyspozycji;
- budowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej.
Wnioski z ewaluacji zewnętrznej
1. Nauczyciele stosują aktywizujące metody i formy pracy podczas zajęć, co wpływa na rozwijanie kreatywności i aktywność dzieci.
2. Placówka uczy wspólnego, bezkonfliktowego korzystania z pomocy dydaktycznych, co wpływa na integrację i współdziałanie w grupie.
3. Nauczyciele tworzą przyjazną atmosferę na zajęciach, udzielając dzieciom wsparcia, rady i pomocy, co sprawia, że dzieci czują się bezpiecznie, odważnie zabierają głos wypowiadając swoje opinie na różne tematy i uczą się samodzielności.
4. Placówka realizuje zadania związane z edukacją zdrowotną, co przyczynia się do kształtowania u wychowanków zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
5.Przedszkole stwarza dzieciom możliwość zaprezentowania swoich zdolności i talentów.
6. Przedszkole organizuje szkolenia doskonalące kompetencje wychowawcze nauczycieli i rodziców.
Oferta dydaktyczna
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w oparciu o program edukacji przedszkolnej: "Nasze przedszkole" Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska, wydawnictwo MAC.
W przedszkolu realizowane są również:
- "Ważne zasady przedszkolnej gromady-program wychowawczy"
- "Jesteśmy bezpieczni-program profilaktyki"
Przedszkole organizuje nieodpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego oraz religii.
W przedszkolu cyklicznie organizowane są uroczystości, imprezy integracyjne, zajęcia otwarte, pikniki rodzinne, zebrania grupowe oraz wycieczki. Rodzice mają możliwość indywidualnego kontaktu z nauczycielem. W miesiącu czerwcu organizowane są zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci.
Prowadzone są przez nauczycieli przedszkola:
- kółko astronomiczne "Skrzat Astronom";
- kółko teatralno-taneczne "Kurtynka";
- kółko europejskie "Mały Europejczyk".
Nasi wychowankowie mają również możliwość rozwijania zainteresowań, prezentowania swoich umiejętności w środowisku lokalnym poprzez udział w konkursach o charakterze miejskim i ogólnopolskim, w których zajmują czołowe miejsca i wyróżnienia.
Dzięki realizacji wielu projektów i programów ogólnopolskich placówka otrzymała certyfikat:
- szerzenia świadomości ekologicznej wśród dzieci;
- poprawy jakości odżywiania dzieci i promocji aktywności fizycznej w ramach profilaktyki zdrowia;
- bezpiecznego przedszkola w ramach programu "Zdrowy Początek";
- "Dodaj język polski do ulubionych", jako aktywne wspieranie dzieci z wadami wymowy, dbania o językową poprawność oraz uczestniczenia w projekcie logopedycznym;
- bezpieczne wakacje.
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie:
- telefonicznie - 32 268 89 31
- listownie na adres - Przedszkole Nr 13, ul. III Powstania Śląskiego 4a, 41-303 Dąbrowa Górnicza
- osobiście u dyrektora - w każdy poniedziałek od godz. 8.30 do 14.30.
- u wychowawców grup - osobiście sprawy wychowawczo - dydaktyczne - opiekuńcze
- konsultacje indywidualne dla rodziców - nauczycielki grup okazjonalnie lub zgodnie z ustalonym terminem.
Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.
Przyjęcie dziecka do przedszkola, sprawy kadrowe, przyjmowanie skarg i wniosków - Katarzyna Światowska, dyrektor przedszkola, pokój nr 2, tel. 32 268-89-31
Sprawy dotyczące odpłatności za Przedszkole - Wioleta Zachariasz, referent, pokój nr 3, tel. 32 268-89-31
Sprawy płacowo - księgowe - Marianna Łonak, główna księgowa, pokój nr 1 tel. 32 268-89-31
Przedszkole posiada dokumentację w zakresie akt osobowych pracowników, finansów, dydaktyczno- wychowawczą oraz dotyczącą obiektu .
Dokumentacja przechowywana może być udostępniona upoważnionym organom oraz osobom zainteresowanym na pisemny wniosek do wglądu na terenie przedszkola.
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj.Dz.U.2016.922) rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępniane są osobom postronnym.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przedszkole nie przyjmuje, jako wiarygodne zgłoszeń dotyczących bardzo ważnych spraw związanych z dzieckiem oraz wydawania dziecka do domu przekazywanych drogą telefoniczną, lub za pomocą przekazu e-mail.
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)
Osoba wyłączającaELŻBIETA GĘCA - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 7 lutego 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 32674361 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony