Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Aktualne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-07-18 Symbol:  ZP.WP.271.4.58.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Dąbrowa Górnicza“ - wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony bioróżnorodności.
2018-07-18 Symbol:  WKM I.7021.175.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Biura Projektowe do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla poniższego zadania:
ZADANIE: „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 2”
2018-07-17 Symbol:  ZP.WUA.271.4.57.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR pn.:Sporządzenie „Oceny aktualności zmiany II edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta”.
2018-07-17 Symbol:  ZP.WIM.271.4.52.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSIEDLA PRZY UL. MICKIEWICZA, UL. KRASIŃSKIEGO ORAZ UL. 6 SIERPNIA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ - przebudowa ulicy 6 Sierpnia na odcinku od ulicy Majakowskiego do ulicy Wyspiańskiego i przebudowa ulicy 6 Sierpnia na odcinku od ulicy Majakowskiego do ulicy Krasińskiego oraz ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy 6 Sierpnia do ulicy Przemysłowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej.”
2018-07-16 Symbol:  ZP.BRI.271.4.53.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadnie pn.:
Projekt: Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I
Zadanie 1B: Przygotowanie i realizacja cyklu obejmującego 15 mikrowydarzeń, aktywizujących lokalne społeczności wokół działań wynikających z potrzeb mieszkańców, w obszarach rewitalizacji objętych projektem „Wsparcie społeczności lokalnych w obszarach rewitalizowanych Dąbrowy Górniczej Etap I”, tj. w osiedlach: Łączna, Mickiewicza/Norwida oraz w dzielnicy Ząbkowice.

Zamówienie jest współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
2018-07-13 Symbol:  ZP.WKM.271.4.51.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR pod nazwą :

Zadanie A: „Zabawy i festyny pod dachem”,
Zadanie B: „Nowa nawierzchnia pod nowym zadaszeniem”
2018-07-13 Symbol:  ZP.WA.271.3.55.2018
Postępowanie realizowane na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z załącznikiem nr XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE pn.: „Świadczenie usług pocztowych wymagających „urzędowego potwierdzenia nadania” dla Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej”.
2018-07-12 Symbol:  WIM-I.7013.4.1.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej – Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia ofert na zadanie pn. zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku – przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej”.
2018-07-06 Symbol:  ZP.WUA.271.4.49.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 221.000,00 EUR na zadanie pn.: Sporządzenie „Oceny aktualności zmiany II edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta”.
2018-06-29 Symbol:  WKM I.7021.79.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zaprasza do złożenia ofert na wykonanie poniższych zadań ujętych w zestawieniu:
ZADANIE A: „Zagospodarowanie terenu Świetlicy Środowiskowej”,
ZADANIE B: „Relaks i zabawa w Domu Kultury Ząbkowice dla seniora i juniora”
2018-06-28 Symbol:  WKM I.7021.165.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Biura Projektowe do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla poniższego zadania:
ZADANIE: „Zespół Szkół Plastycznych – remont pracowni rzeźby”
2018-06-27 Symbol:  WKM I.7021.164.2018.
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Biura Projektowe do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla poniższego zadania: ZADANIE: „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku MOPS przy ul. Piłsudskiego 2”
2018-06-27 Symbol:  ZP.WIM.271.4.41.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn.
„Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 do obowiązujących przepisów p.poż.”
2018-06-25 Symbol:  WKM I.7021.159.2018
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadań pod nazwą:
ZADANIE A „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej” - Remont schodów terenowych przy ul. Kasprzaka 10
ZADANIE B „Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej” - Remont schodów terenowych przy ul. Piłsudskiego 83
2018-06-22 Symbol:  ZP.WIM.271.4.42.2018
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5.548.000,00 EUR na zadanie pn:
„Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii z elementami podnoszącymi efektywność energetyczną wybranych budynków komunalnych na terenie Dąbrowy Górniczej”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 33385133 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony