Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Komunikacja Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem

Opis
Podstawa prawna: Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późn.zm.) , Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1990 z późn.zm.), Ustawa o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.341 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.) Szczegółowy wykaz aktów prawnych dla kart informacyjnych od nr WKD- 01/4 do nr WKD- 29/6 udostępniony jest w skrytce Wydziału Komunikacji i Drogownictwa umieszczonej naprzeciw stanowisk Wydziału.

Miejsce
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Stanowisko E w Biurze Obsługi Interesanta
Informacja
Tel: (32) 295 67 92, 295 69 19
fax: (32) 295 67 92
e-mail: hkrajewska@dabrowa-gornicza.pl
Wymagane dokumenty
1.dowód tożsamości (do wglądu);
2.dowód uiszczenia opłaty;
3.jeżeli cofnięcie uprawnień nastąpiło na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami:
- oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy;
4.jeżeli cofnięcie uprawnień nastąpiło na podstawie orzeczenia psychologicznego stwierdzającego istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami:
- oryginał orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
5.jeżeli cofnięcie uprawnień nastąpiło w wyniku utraty kwalifikacji, na podstawie wyniku egzaminu państwowego:
- pozytywny wynik egzaminu państwowego;
6.jeżeli cofnięcie uprawnień nastąpiło w wyniku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów  na okres przekraczający co najmniej rok czasu:
- pozytywny wynik egzaminu państwowego.
Załączniki
Wypełniony wniosek dotyczący prawa jazdy. Producent praw jazdy wymaga posługiwania się oryginalnym formularzem, ponieważ druk wniosku podlega w dalszej obróbce skanowaniu i przesłaniu za pośrednictwem łącz satelitarnych. Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w BOI stanowisko E.
Opłaty
- opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy z depozytu - 0,50 zł;
- za wydanie decyzji administracyjnej o przywróceniu uprawnień- 10,00 zł (opłata skarbowa);
- za pełnomocnictwo - 17,00 zł (opłata skarbowa).


Stanowisko kasowe czynne w poniedziałek - środa od 7.30 do 15.00, czwartek od 7.30 do 17.30, piątek od 7.30 do 12.30 w holu głównym na parterze Urzędu Miejskiego. Pokwitowanie wpłaty drukowane  jest wcześniej w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku 6 lub 7.

Przelew można zrealizować na konto Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Getin Noble Bank S.A o/Będzin 20 1560 1010 0000 9480 0000 1082.

Przelew opłaty skarbowej należy zrealizować na konto Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Getin Noble  Bank S.A o/Będzin 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112.

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąc.
Tryb odwoławczy
Przysługuje – odwołanie od decyzji wnosi się (w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 13.
Uwagi
Wydział Komunikacji i Drogownictwa przyjmuje interesantów z wykorzystaniem automatycznego systemu kolejkowego pobierając bilet do stanowiska E.

Odbiór dokumentu prawa jazdy następuje osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa /DRUK NR 15/ w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku E.

Osoba ubiegająca się o przywrócenie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami,w przypadku konieczności poddania się sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego na podstawie art. 49 ustawy o kierujących pojazdami, przed przystąpieniem do ponownego egzaminu w WORD składa wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (karta informacyjna WKD - 15/6).

Istnieje możliwość umawiania wizyt drogą internetową poprzez stronę www.kalendarz.dabrowa-gornicza.pl.
Obowiązek informacyjny
Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00,
e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza jest Pani Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail:iodo@dabrowa-gornicza.pl,
tel. (32)295 67 34.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w celu przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i art.9 ust.2 lit. a i b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Wydział odpowiedzialny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Komunikacji i Drogownictwa czynny jest:

- poniedziałek - środa 7.45 - 15.30, czwartek 7.45- 18.00, piątek 7.45- 13.00.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaBeata Mazurek
Data utworzenia10 września 2014
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia10 września 2014

    Data ost. zmiany: 15 maja 2019
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 38895015 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony