Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotowe
Menu przedmiotowe
Inne
 
Sprawy obywatelskie Drukuj...
Nazwa
wymiana dowodu osobistego

Opis
Podstawa prawna: ustawa z dnia 10.04.1974r o ewidencji ludności i dowodach osobistych - tekst jednolity: Dz.U. z 2006 Nr 139 poz 993, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty: Dz.U. z 2009 r. Nr 47 poz. 384;

Miejsce
Wydział Spraw Obywatelskich- Referat Dowodów Osobistych
pok. 018  (parter budynku)
Informacja
Tel: (32) 295 96 56, 295 69 64
fax: (032) 295 69 33
 
Referat Dowodów Osobistych przyjmuje interesantów:
poniedziałki i czwartki - od 7.45 do 17.00
wtorek, środa i piątek  - od 7.45 do 15.30
Wymagane dokumenty
- odpis skrócony aktu urodzenia- w przypadku osób, ktore nie wstapiły w związek małżeński,
- akt małżeństwa- w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński,
- stary dowód osobisty
Załączniki
- wniosek- formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego- do pobrania w Urzędzie Miejskim - BOI - pokój nr 018 /formularz nr 1/.
- dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
Opłaty
nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni- odbioru dowodu osobistego należy dokonać osobiście w siedzibie biura
- pokój 018

UWAGA:
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów w/w sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy
Na decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi
-  w celu złożenia wniosku i odbioru dowodu należy zgłosić się osobiście,
-  do wniosku nie dołącza się aktów stanu cywilnego jeżeli zostały sporządzone w USC - Dąbrowa Górnicza natomiast w razie niezgodności danych zawartych  we wniosku z urzędową bazą danych wymagane jest potwierdzenie wniosku  przez USC - pokój 121 - Ip.
- osoby prowadzące działalność gospodarczą, które odebrały nowy dowód osobisty winny wypełnić deklarację CEIDG-1- na stanowisku nr 15 w Biurze Obsługi Interesanta  
 
-  Dowód osobisty zawierający stare - nieaktualne dane  osobowe zostanie automatycznie unieważniony po upływie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności powodujących zmianę tych danych"

- do wymiany dowodu osobistego dla maloletniego ponizej 13 roku życia potrzebna jest obecność obojga rodziców lub opiekunów prawnych i wyrażenie przez nich zgody na dowód osobisty dziecka,
- do wymiany dowodu osobistego dla maloletniego od 13 do 18 roku życia potrzebna jest obecność jednego z rodziców lub opiekuna prawnego i wyrażenie przez niego zgody na dowód osobisty małotelniego.                                     

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą przy ul. Granicznej 21.
2. Dane osobowe są zbierane w celu określonym przepisami.
3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.              

Sprawdzanie możliwości odbioru dowodów: http://dowody.dabrowa-gornicza.pl                             

REFERAT  DOWODÓW  OSOBISTYCH  PRZYJMUJE INTERESANTÓW Z  WYKORZYSTANIEM  AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU  KOLEJKOWEGO

UWAGA: WNIOSEK NALEŻY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE!!!
Pliki

Osoba odpowiedzialnaJacek Saltarski
Data utworzenia23 września 2003
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia23 września 2003

    Data ost. zmiany: 8 kwietnia 2013
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 20947689 Oficjalna strona o BIP