Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotowe
Menu przedmiotowe
Inne
 
Sprawy obywatelskie Drukuj...
Nazwa
wymiana dowodu osobistego

Opis
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 06.08.2010 r o dowodach osobistych - Dz.U. z 2010, Nr 167, poz. 1131 z późn. zm. - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia , unieważnienia i zwrotu. - Dz.U z 2015, poz. 212

Miejsce
Wydział Spraw Obywatelskich- Referat Dowodów Osobistych
pok. 018  (parter budynku)
Informacja
WSO - REFERAT  DOWODÓW  OSOBISTYCH
poniedziałki, czwartki  - od 7,45 do 17,00
wtorki, środy i piątki    - od 7,45 do 15,30


TEL. (32) 295-96-56;     295-69-64 ;     FAX: (32) 295- 69-33
E-MAIL :  dowody@dabrowa-gornicza.pl
Wymagane dokumenty
* dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport  - jeśli taki się posiada
Zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w razie stwierdzenia rozbieżności w danych osobowych, urząd może zażądać odpisów aktów stanu cywilnego lub poświadczenia obywatelstwa polskiego.
Załączniki
- wniosek - formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego nr 2 dostępny w Urzędzie Miejskim  - pokój nr  018  - formularz nr 2 -  dla osób składających wniosek osobiście.
- formularz nr 3  - dla osób składających wniosek w formie elektronicznej.
* formularze dostępne również na stronie internetowej Urzędu/. Wypełnienie wniosku nie jest obowiązkowe.                      
*  jedna kolorowa fotografia /taka sama jak do paszportu/ o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu  ostatnich   6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny  kolor skóry obejmującą  wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz  zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą  wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w  pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów  z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi  oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami..
Opłaty
- czynność nie wymaga opłaty skarbowej.  
Termin załatwienia sprawy
- do 30 dni - odbioru dowodu osobistego należy dokonać osobiście w siedzibie referatu
UWAGA: Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów w/w sprawy nie wlicza się terminów  przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów  zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień  spowodowanych z  winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy
Na decyzję służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Prezydenta Miasta  Dąbrowy Górniczej do Wojewody Śląskiego w Katowicach  w terminie 14 dni od dnia  otrzymania decyzji.
Uwagi
PROSIMY O DWUSTRONNE DRUKOWANIE FORMULARZY

*  w celu złożenia wniosku i odbioru dowodu należy zgłosić się osobiście.
* Wniosek można złożyć również w postaci elektronicznej z załączonym plikiem zawierającym fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB. Dokument elektroniczny musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
       
* do wymiany dowodu osobistego dla małoletniego do 18 roku życia potrzebna jest obecność
 jednego z rodziców lub opiekuna prawnego w celu wyrażenia  przez niego zgody na dowód osobisty.
oraz obecność dziecka powyżej 5 roku życia.
*  za osoby do 13 roku życia dowód osobisty odbiera rodzic lub opiekun prawny - wnioskodawca.
* po ukończeniu 13 roku życia dowód osobisty odbiera małoletni lub rodzic, bądź opiekun prawny

* Dowód osobisty zawierający stare - nieaktualne dane  osobowe zostanie automatycznie unieważniony po upływie  4 miesięcy od zaistnienia okoliczności powodujących zmianę tych danych.

* osoby prowadzące działalność gospodarczą, które odebrały nowy dowód osobisty winny wypełnić  deklarację  CEIDG-1 - na stanowisku "15"          
Pliki

Osoba odpowiedzialnaJacek Saltarski
Data utworzenia23 września 2003
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia23 września 2003

    Data ost. zmiany: 27 lutego 2015
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 21347105 Oficjalna strona o BIP