Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny 123
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Adres
ul. swobodna 59
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon (032) 261 22 45
Fax     (032) 261 80 03

e-mail sosw@dabrowa-gornicza.pl

Strona internetowa     www.osw.dabrowa.pl

Sekretariat szkoły
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Sekretarz szkoły    -  Macieja Karcz, Patrycja Niemczycka
Dyrektor
Violetta Trzcina
Wicedyrektorzy ośrodka
Przedszkole Specjalne  nr 2
Jolanta Stradowska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1
Agnieszka Pasternak,
Anna Caputa,
Agnieszka Michoń

Gimnazjum Specjalne  nr 2
Elżbieta Chycka

IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne -  
Elżbieta Chycka

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy -
Marlena Michalska

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 1 -
Bożena Muszyńska

Wczesnego wspomagania rozwoju oraz rehabilitacji ruchu -  
Tomasz Judek
Kierownik internatu
Jarosław Caputa
Kierownik świetlicy
Edyta Musiał
Kierownik gospodarczy
Sylwester Przywara
Główny księgowy
Jolanta Suchoszek                                        tel. (32) 264 97 48
Pedagodzy  i psycholodzy szkolni
Pedagodzy szkolni:  Renata Oskędra,  Agata Pajkert-Skadłubowicz,  Beata Kapusta,  Beata Walnik.
Psycholodzy szkolny -  Urszula Czerwińska,  Dominika Ziółkowska,  Beata Pakuła.
Doradca zawodowy
Danuta Krzystanek-Żak                           dyżur - środa do 16.00
Biblioteka szkolna
M. Rozwadowska,   M. Bartosiewicz,  Ewa Jagodzińska
Opis
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci  i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej stanowi bazę kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z województwa śląskiego. Oferuje wszechstronną edukację, wychowanie, rewalidację, terapię i opiekę, starając się zapewnić równe szanse życiowe swoim przyszłym absolwentom. Ośrodek położony jest w dzielnicy Dąbrowy Górniczej - Gołonogu.
Misja placówki
Kreujemy szkołę nowoczesną, bezpieczną i skuteczną. W naszym Ośrodku stworzyliśmy optymalne  warunki do edukacji, wypoczynku, rehabilitacji oraz rozwoju niepełnosprawnych uczniów, co w przyszłości przyczyni się do podejmowania przez nich właściwych życiowych decyzji. Zapewniamy taki poziom przygotowania ogólnego, zawodowego i społecznego, aby absolwenci naszej placówki byli zdolni do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.
Wspomagamy rodzinę w procesie wychowania i kształtowania właściwych  postaw .   Gwarantujemy  nauczanie dostosowane  do możliwości  percepcyjnych uczniów niepełnosprawnych. Zapewniamy wychowankom indywidualne podejście i interdyscyplinarny rozwój.
Struktura organizacyjna
W skład Ośrodka wchodzą:
" Przedszkole Specjalne  nr 2
" Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1.
" Gimnazjum Specjalne nr 2.
" IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne.
" Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
" Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 1 o kierunkach:
       - ogrodnik
       - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
       - cukiernik
       - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
" Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka.
Jednostki pomocnicze
o  Świetlica szkolna
o  Internat
Rekrutacja
Nabór do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej odbywa się przez cały rok. Uczniami mogą być dzieci i młodzież - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wydane przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną,  skierowanie od neurologa (małe dzieci) Uczniowie mieszkający poza Dąbrową Górniczą powinni posiadać skierowania z Urzędu Miasta.
Placówka zapewnia dowóz dzieci z terenu Dąbrowy Górniczej.
Baza placówki
Realizację podstawy programowej zapewniają dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i tablice multimedialne pracownie oraz klasopracownie.
Kompleks sportowy to: sale rehabilitacyjne, gimnastyczne, siłownie, basen dostosowany do zajęć koloroterapii oraz wyposażony w sprzęt dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Do dyspozycji uczniów są  nowoczesne pracownie i gabinety terapii indywidualnej: nauki pisma Braille'a, terapii metodą Tomatisa, Warnkego,  Vojty, Bobath ,  Kinesjoteipingu,  artezą dynamiczną,   fizykoterapii,  kinezoterapii,  orientacji przestrzennej, rehabilitacji ruchowej,  integracji sensorycznej, usprawniania widzenia,  terapii logopedycznej, pracownię biofeedbecku i tyfloakustyczną.
Oferta edukacyjna
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA
zapewnia:
" Wspomaganie rozwoju dziecka, zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychofizycznym oraz usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie sfery poznawczej, małej motoryki, komunikacji, mowy i języka, zabawy oraz czynności samoobsługowych, stwarzanie możliwości funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej.
" Cykliczną ocenę funkcjonowania dziecka.
" Konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacyjnych, poprowadzenie terapii.
" Konsultowanie w zespole wyników rehabilitacji i postępów
w rozwoju oraz ustalanie dalszego postępowania terapeutycznego.
" Udzielanie wsparcia rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne.
" Pomoc psychologiczną w radzeniu sobie rodziców z sytuacją trudną, jaką jest diagnoza niepełnosprawności u dziecka.
" Pomoc psychologiczna w uzyskaniu kompetencji rodzicielskiej
i komunikacyjnej w kontakcie z małym dzieckiem ze sprzężoną niepełnosprawnością.
" Przygotowanie rodziców do stymulowania rozwoju dziecka na terenie domu rodzinnego.
" Objaśniane rodzicom perspektyw rozwojowych dziecka niepełnosprawnego.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY zapewnia:
" Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  zapewniającą dziecku wszechstronny rozwój.
" Wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
" Opiekę pedagoga i psychologa.
" Zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne, gimnastykę korekcyjną, muzykoterapię i dogoterapię.
" Udział w programach edukacyjnych dla przedszkolaków.
Godziny pracy przedszkola dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwościami organizacyjnych placówki oświatowej.
Dzieci otrzymują pomoc materialna i rzeczową, a za  pobyt dziecka
w przedszkolu pobierana jest  opłata zgodnie z Uchwałą Rady Miasta.

SZKOŁY WCHODZĄCE W SKŁAD OŚRODKA:

" Każdemu dziecku zapewniane są  warunki do harmonijnego rozwoju, dostosowanie metod i form do jego indywidualnych potrzeb.
" Pracę w grupach dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności
" Dla każdego dziecka opracowuje się indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny ustalony  na podstawie wszechstronnej diagnozy jego funkcjonowania i zawierający szczegółowe cele, zadania i treści mieszczące się w sferze najbliższego rozwoju ucznia,
" Zapewniają uczestnictwo w wielu programach i projektach poszerzających wiedzę, współpracę  ze szkołami za granicą.
" Zapewniają uczestnictwo w różnorodnych spotkaniach z rówieśnikami szkół ogólnodostępnych, przedstawicielami kultury i nauki.
" Współpracę  z wyższymi uczelniami  i zakładami pracy, co pozwala na wybór kariery zawodowej zgodnej z zainteresowaniami.
" Wykształcenie na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na studiach wyższych.
" Dobrze wyposażone,  nowoczesne pracownie języków obcych, tablice interaktywne, sale wyposażone  w pomoce naukowe i sprzęt komputerowy, które  stwarzają każdemu uczniowi warunki do  wszechstronnego rozwoju.
" Motywuje uczniów do łączenia nauki z relaksem oraz dbałością
o zdrowie i higienę poprzez organizowanie ciekawych wycieczek oraz corocznych kolonii  rehabilitacyjnych.
" Szkoły dbają, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do życia i funkcjonowania w społeczeństwie, potrafili sprostać wymaganiom.

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY i GRUPY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
" Oferuje trzyletni cykl kształcenia przygotowujący do pracy  dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym,  znacznym, którzy ukończyli naukę w gimnazjum.
" Prowadzone są optymalne działania  mające na celu  przywrócenie osobie niepełnosprawnej sprawności, która pozwoli na osiągnięcie zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym.
" Grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim jako forma spełniania obowiązku szkolnego ćwiczą usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie    własnego ciała i orientacji przestrzennej.
Prowadzona jest także grupa wsparcia dla rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, oraz grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością ruchową.  
Rehabilitacja i rewalidacja
Prowadzone są optymalne działania  mające na celu przywrócenie osobie niepełnosprawnej sprawności, która pozwoli na osiągnięcie zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Rehabilitacja prowadzona jest przez zespół specjalistów z wykorzystaniem technologii komputerowych oraz innych nowoczesnych metod i sprzętów.
Pedagog i psycholog szkolny
W SOSW pracują pedagodzy i psycholog, którzy zajmują się indywidualnym rozpoznawaniem potrzeb uczniów i ich rodziców, analizują wraz z nauczycielami przyczyny niepowodzeń szkolnych, organizują i prowadzą różnorodne działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, organizują w porozumieniu z innymi instytucjami pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, współpracują z instytucjami i placówkami wspierającymi dzieci  i młodzież.
Biblioteka szkolna
Czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-16.30.
Biblioteka dysponuje literaturą w czarnodruku,  brajlowską, zbiorami książek mówionych i w powiększonym druku, czytelnią czasopism,  literaturą pedagogiczną i specjalistyczną dla nauczycieli. Dla uczniów z terenu województwa stworzono bibliotekę kuratoryjną zawierająca podręczniki brajlowskie oraz w powiększonym druku.
Świetlica szkolna
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  6.30 - 16.30.
W świetlicy  uczniowie mogą uzyskać pomoc w nauce, rozwijać zainteresowania plastyczne, czytelnicze, szachowe, florystyczne i inne.
Uczniowie mogą również korzystać z posiłków: śniadań oraz obiadów.
Internat
Internat jest bezpłatny i mogą w nim przebywać uczniowie mieszkający poza Dąbrową Górniczą:
" dysponuje  estetycznie urządzonymi pokojami i łazienkami, a także kuchnią z pełnym wyposażeniem,
" można korzystać ze świetlicy telewizyjnej oraz z komputerów
z dostępem do Internetu,
" działają sekcje zainteresowań: artystyczna, kulinarna, sportowa, higieniczno - zdrowotna, plastyczna oraz klub miłośników dobrego filmu,
" wychowawcy pomagają zarówno w nauce jak i w rozwiazywaniu problemów dnia codziennego,
" realizowane są programy profilaktyczne.
Przy internacie działa Integracyjny Klub Łączności pozwalający na rozwijanie dodatkowych zainteresowań polegających na nawiązywaniu łączności radiowych.
Opieka medyczna
W placówce w godz. 6.00 - 22.00 zatrudnione są dyplomowane pielęgniarki:  Dorota Wojakowska-Pruś, Renata Tokarska-Wołczyż, Agnieszka Kowalczyk, Joanna Matysik, Monika Szewczyk, Alina Miller
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie "Razem do celu" powstało we wrześniu 2002 roku
i działa przy SOSW. Zrzesza głównie nauczycieli i rodziców uczniów  Ośrodka. Celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie funduszy na pomoce dydaktyczne, edukacyjne i oprzyrządowanie dla uczniów.
Stowarzyszenie wspiera swoich podopiecznych, stawiając głównie na ich rozwój.
Jednocześnie pobudza samoświadomość osoby niepełnosprawnej, motywując ją i mobilizując do pracy i osiągania coraz to nowych celów.
Klub Sportowy "Jutrzenka" Dąbrowa Górnicza powołany został w
listopadzie 1999 r. przez wychowawców internatu SOSW.
Klub adresuje swoją działalność do dzieci i młodzieży
z dysfunkcją wzroku jak również absolwentów Ośrodka. Jest
integracyjnym środowiskiem aktywnych, młodych ludzi, którzy chcą
rozwijać swoje zainteresowania sportowe i spędzać wolny czas
w sposób aktywny -uprawiając sport i rekreację (szachy, golball).
Ośrodek współpracuje z   Fundacją  Na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych "Wygrajmy razem".
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 29 listopada 2016
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 27345176 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony