Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Budżet partycypacyjny
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Adres
ul. Prusa 3
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ fax
e-mail
strona internetowa
(32) 264 14 97;  264 25 82
lo3dg@onet.pl
www.zso2.dabrowa.pl
 
 
 
Dyrektor
Funkcję dyrektora szkoły od 1 września 2005 r. pełni mgr Artur Iwan - absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Nauk Społecznych - kierunek historia oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z pomocą psychologiczną, Resocjalizację z socjoterapią na Wydziale Nauk Społecznych Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium.
Dyrektor kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Sprawuje nadzór pedagogiczny, a także organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą placówki. Współpracuje z Radą Pedagogiczną ZSO nr 2, Radami Rodziców i Samorządami Uczniowskimi szkół.
Pracuje codziennie od godz. 7:45 (w trybie nienormowanym)
Wicedyrektor
W szkole funkcje wicedyrektora ZSO nr 2 pełni mgr Violetta Ziółko - absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Pracuje codziennie od godz: 8.00 (w trybie nienormowanym)
Opis
Szkoła położona jest w centrum Gołonoga - dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Swoją działalność rozpoczęła w 1963 roku. W budynku znajdowała się Szkoła Podstawowa nr 15 oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Lucjana Szenwalda. Wraz z wejściem reformy oświaty zlikwidowano szkołę podstawową, a na jej miejsce utworzono Gimnazjum nr 6, do którego uczęszczają absolwenci SP nr 11, SP nr 12 i SP nr 18. W 2000 roku Uchwałą Rady Miasta Dąbrowy Górniczej Nr XXIII/439/2000 powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w skład, którego wchodzą: Gimnazjum nr 6 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa. Od 1 września 2016 roku w III LO zapoczątkowano kształcenie w klasach mundurowych, obecnie są to dwie klasy o profilu policyjnym i jedna klasa o profilu wojskowym.
W budynku szkoły znajduje się 38 sal lekcyjnych, w tym: laboratorium chemiczne, laboratorium językowe, pracownia fizyczna, pracownia biologiczna oraz jedna pracownia komputerowa. Placówka dysponuje obiektem sportowym, składają się na niego: dwie sale gimnastyczne, siłownia oraz boiska usytuowane na zewnątrz: do piłki ręcznej, do piłki koszykowej, do piłki siatkowej oraz boisko do siatkówki plażowej. Szkoła posiada: świetlicę wraz z jadalnią, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet psychologa, bibliotekę, czytelnię, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, salę do zajęć rewalidacyjnych, dwie szatnie oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
Aktualnie do szkoły uczęszcza 299 uczniów, do Gimnazjum nr 6 106 uczniów, którzy uczą się w 5 oddziałach, a do III LO 193 uczniów, którzy uczą się w 6 oddziałach.
W szkole zatrudnionych jest 34 nauczycieli (z tego: 28 dyplomowanych,
3 mianowany, 2 kontraktowych oraz 1 stażysta.)
Podstawowym aktem prawnym, określającym organizację i zasady funkcjonowania szkoły jest Statut ZSO nr 2. Uzupełnienie jego stanowi Regulamin Pracy, który ustala organizację i porządek pracy w tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
Podstawa działania
Podstawowym aktem prawnym, określającym organizację i zasady funkcjonowania szkoły jest Statut ZSO nr 2. Uzupełnienie jego stanowi Regulamin Pracy, który ustala organizację i porządek pracy w tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
Pedagog i psycholog szkolny
W ZSO nr 2 pracuje dwóch pedagogów mgr Wanda Strąk, mgr Dorota Borek i psycholog mgr Katarzyna Golińska, którzy zajmują się indywidualnym rozpoznawaniem potrzeb uczniów i ich rodziców, analizują wraz z innymi nauczycielami przyczyny niepowodzeń szkolnych, organizują i prowadzą różnorodne działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, organizują w porozumieniu z innymi instytucjami pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pedagog szkolny:
Wanda Strąk
wtorek - 9:00-13:00
czwartek - 11:00-15:00
piątek - 8:00-13:00

Dorota Borek
poniedziałek - 8:00-13:45
wtorek - 13:00-15:45
środa - 8:00-13:45
czwartek - 8:00-11:00
piątek - 8:00-12:45

Psycholog:
Katarzyna Golińska
wtorek - 9:00-13:00
środa - 9:00-12:30
czwartek - 11:00-14:30
          14:30-15:30
Biblioteka szkolna
W ZSO nr 2 pracuje 2 nauczycieli bibliotekarzy mgr Marzena Szostak i  mgr Ewa Norejko-Fornalczyk, które zajmują się: udostępnianiem zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i rodzicom, działalnością informacyjną w czytelni, doradztwem w wyborach czytelniczych, edukacją czytelniczą i medialną.

Godziny pracy:
poniedziałek - 7:30-16:15
wtorek - 8:55-15:00
środa - 9:50-15:00
czwartek - 7:30-16:20
piątek - 7:30-16:20
Świetlica szkolna
W świetlicy szkolnej zatrudnionych jest dwóch wychowawców:  mgr Marzena Szostak oraz mgr Wojciech Makaryk,  którzy zajmują się: sprawowaniem opieki nad uczniami przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych, udzielaniem pomocy dydaktyczno - wychowawczej oraz organizują zajęcia w ramach kół zainteresowań, sprawują opieką podczas posiłków, uczestniczą w pracach zespołu wychowawczego. W szkole organizowane jest żywienie: cena dwudaniowego obiadu dla ucznia wynosi - 4,50 zł., dla pracowników szkoły 7,50 zł.

Godziny pracy:
poniedziałek - 7.50-9.50 oraz 13.30-15.30
wtorek - 7.50-9.50 oraz 12.45-16.10
środa - 7.50-9.50 oraz 14.25-15.25
czwartek - 7.40-9.50 oraz 12.25 - 16:00
piątek - 7.40-9.50 oraz 12.25 - 13.30
Opieka medyczna
Opiekę medyczną w placówce sprawuje pielęgniarka szkolna Pani Krystyna Swędział

Godziny pracy:
poniedziałek - 7:30-14:20
środa - 7:30-11:30

Sekretariat szkoły
Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7: 30 do 15: 30.

" Sprawy uczniowskie załatwia samodzielny referent mgr Marzena Szydłowska - wydawanie i rejestr legitymacji szkolnych, prowadzenie księgi uczniów i księgi dzieci, wydawanie i rejestr zaświadczeń / na prośbę rodziców lub pełnoletnich uczniów/, wydawanie i rejestr delegacji służbowych, udzielanie informacji związanych z naborem do szkół.

" Sprawy kadrowe załatwia główny specjalista lic. Elżbieta Dziadkowiec - prowadzenie teczek akt osobowych, ewidencja nieobecności, urlopów, wydawanie skierowań na badania okresowe, rejestr i wydawanie legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych, świadectw pracy i innych zaświadczeń.

" Administracją i gospodarką szkoły kieruje sekretarz szkoły lic. Iwona Kościelny - kieruje zespołem pracowników administracji i obsługi, zapewnia obsługę kancelaryjno biurową szkoły, rejestruje korespondencję przychodzącą i wychodzącą, zaopatruje placówkę w materiały biurowe, środki czystości oraz wyposażenie zgodnie z decyzjami dyrektora szkoły, prowadzi księgi inwentarzowe placówki, prowadzi rejestr zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
Budżet szkoły
W roku 2017 jednostka dysponuje założonym planem jednostkowym wydatków budżetowych w wysokości 3 337966. Z poniesionych wydatków jednostka składa do Urzędu Miasta miesięczne sprawozdanie z wykonania planu Rb-28-S oraz Rb-27-S miesięczne sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych. Szkoła prowadzi wyodrębniony rachunek dochodów jednostki, obejmujący wpływy za obiady, wynajem pomieszczeń, ekspozycje reklamowe.
Główny księgowy: mgr Iwona Sośnierz
Archiwum
Placówka prowadzi szkolną składnicę akt, która obejmuje dokumentację: akta osobowe byłych pracowników SP nr 15, Gimnazjum nr 6 oraz III LO im. L. Szenwalda, listy płac jak i inne dokumenty kadrowo-księgowe oraz dokumentację nauczania uczniów w/w szkół tj. dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, protokoły egzaminów dojrzałości. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie archiwum jest główny specjalista lic. Elżbieta Dziadkowiec.
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)
Osoba wyłączającaELŻBIETA GĘCA - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 21 czerwca 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 33761770 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony