Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi

Adres
ul. Adamieckiego 15
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 262 51 70
e-mail
strona internetowa
Dyrektor
Barbara Szwajczewska - nauczyciel dyplomowany, pełni funkcję od 01.09.2002 r.
Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, oligofrenopedagogiki, kwalifikacje w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi.
Zastępca dyrektora
Maria Ciemięga - nauczyciel dyplomowany
Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oligofrenopedagogiki, kwalifikacje w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi.
Podstawa prawna działania
Organ prowadzący Przedszkole - Gmina Dąbrowa Górnicza.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu.
Przedszkole realizuje cele i zadnia wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Statut przedszkola powoływany jest uchwałą Rady Pedagogicznej.
Organizację pracy przedszkola określa Projekt Organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący.
Wewnętrzne akty prawne regulujące pracę placówki powoływane są Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola, Uchwałą Rady Pedagogicznej.
Godziny pracy, rozkład dnia
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.30 do 17.00
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
Ramowy rozkład dnia określa czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
Godziny posiłków:
9.00 - śniadanie
12.00 - obiad
14.00 - podwieczorek  
Pomiędzy posiłkami dzieci otrzymują przekąski w formie warzyw i owoców oraz maja nieograniczony dostęp do wody.
Rekrutacja
Zapisy i Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywają się drogą elektroniczną.

Rodzice, zapisując dziecko do  przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie kandydata i po podpisaniu składają go wraz z ewentualnymi załącznikami tylko w jednej placówce, tzw. pierwszego wyboru (wskazanej w karcie, jako pierwsza).
Adres strony do rekrutacji www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną do oddziałów integracyjnych przyjmowane są  poza rekrutacją elektroniczną.
Opis
Przedszkole to budynek wolnostojący otoczony ładnym zadbanym i zagospodarowanym ogrodem, wyposażonym w urządzenia do zabaw ruchowych. Przedszkole przywiązuje wiele uwagi aby dzieci spędzały na powietrzu wszystkie wolne chwile. Dzieci mają do dyspozycji 6 przestronnych i jasnych sal zajęć, łazienki, dużą szatnię, salę zabaw z "suchym basenem". Placówka posiada bogatą bazę dydaktyczną.
Dzięki sponsorowi firmie "Arcelor Mittal" placówka zorganizowała Salę Doświadczania Świata, z której korzystają  dzieci na zajęciach indywidualnych. Sala Doświadczania Świata - jest to pomieszczenie o przyjaznym wystroju, w którym świadomie wysyłamy do dziecka bodźce aktywizujące zmysły za pomocą światła, odgłosów, zapachów, dotyku, itp.
Od 1996 r. w placówce funkcjonują dwie grupy integracyjne, w których na równych prawach/obowiązkach, bawią się i uczą dzieci niepełnosprawne ze swymi rówieśnikami.  Wszyscy nauczyciele pracujący w oddziałach integracyjnych posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki.

Do przedszkola uczęszcza 140 dzieci, podzielonych na 6 grup wiekowych:
"BIEDRONKI" integracyjna
"GUMISIE" integracyjna
"KRASNALE"
"MOTYLKI"
"SMERFY"
"PUCHATKI"

Kadra pedagogiczna
Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, 8 z nich posiada dodatkowe kwalifikacje oligofrenopedagoga, 1 osoba diagnozę pedagogiczną, 2 logopedię, 1 jest specjalistą do pracy z dziećmi z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoje umiejętności na kursach, warsztatach metodycznych, a także studiach podyplomowych. Kadrę pedagogiczną wspierają zatrudnieni w placówce specjaliści - psycholog. logopeda, rewalidant i inni w miarę potrzeb dzieci.

Od 1.09.2011 r. w placówce jest organizowana i udzielana dzieciom pomoc psychologiczno - pedagogiczna, zgodnie z rozporządzeniem MEN,. Pomoc jest udzielana dzieciom w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, innych o charakterze terapeutycznym, zajęć rozwijających uzdolnienia, a rodzicom w formie porad i konsultacji.

W pracy pedagogicznej nauczyciele stosują innowacyjne metody, zapewniając wychowankom ciekawe zajęcia, zabawy, oraz atrakcje poza przedszkolem - wycieczki, wyjazdy do teatrów, udział w organizowanych na terenie miasta imprezach plenerowych dla dzieci, a także konkursach i festiwalach.
Misja
Jesteśmy przedszkolem, które nastawione jest na kontakty ze środowiskiem i rodzicami, którzy aktywnie angażują się w podejmowane przez nas działania oraz uczestniczą w przeróżnych imprezach okolicznościowych, festynach, konkursach. Kultywujemy tradycje regionu, poprzez bezpośrednie kontakty z przyrodą, historią i sztuką, dzieci uczą się i wzbogacają swoją wiedzę i doświadczenia.
Wszystkie działania podejmowane przez Przedszkole osadzone są w treściach programu wychowania przedszkolnego i programów własnych realizowanych przez nauczycieli. Szczególną troską we wszystkich naszych przedsięwzięciach jest przybliżenie i włączenie dzieci niepełnosprawnych do świata, w którym wszyscy żyjemy oraz umożliwienie optymalnego rozwoju  zgodnie  z indywidualnymi możliwościami.
Efektem pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola jest przygotowanie dzieci do szkoły, ukształtowanie ich dojrzałości szkolnej, polegającej na osiągnięciu stanu, rozwoju fizycznego, społecznego, umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym. Chronieniu przed zagrożeniem fizycznym i psychicznym, czuwaniu nad prawidłowym ich rozwojem, bezpieczeństwem i zdrowiem.
Odpłatność
Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 8.30 do godz.13.30.
Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedszkolu dziecka w wieku do lat 5 przekraczającą w/w 5 godzin naliczana jest opłata w wysokości 1zł.  
Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci 6 - letnich i starszych, realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego nie wnoszą opłaty za pobyt.
Opłata za posiłki spożywane przez dziecko w przedszkolu wynosi:
śniadanie -1,70zł, obiad - 3,50ł, podwieczorek - 1,3 zł. - stawka dzienna 6,50 zł.
Opłaty pobierane są tylko za dni obecności dziecka w przedszkolu, płatność do 15 każdego miesiąca przelewem na konta bankowe przedszkola. .
Sprawy dotyczące odpłatności za Przedszkole załatwia - intendent Grażyna Chodór,  tel (32) 262 51 70
Oferta dydaktyczna
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w oparciu o program wychowania przedszkolnego: "Od przedszkolaka do pierwszaka"  Iwona Broda wyd. WSiP oraz Program dla grup integracyjnych "Model wychowania i nauczania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych o potencjalnie różnych możliwościach rozwojowych w przedszkolu integracyjnym"

We wszystkich grupach wiekowych odbywają się zajęcia  języka angielskiego, a dodatkowo w grupach starszych zajęcia religii.

Realizowane są również ogólnopolskie  programy wspomagające:
- program przedszkolnej profilaktyki antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej;
- program ekologiczny "Kubusiowi przyjaciele natury" pod patronatem Ministerstwa Środowiska;
- ogólnopolska kampania edukacyjna "Mamo, Tato, wolę wodę" pod patronatem Ministerstwa Zdrowia;
- ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków - "Akademia Aquafresh".
- i inne dostępne programy realizowane okresowo
Współpraca ze środowiskiem
Kontynuowana jest wieloletnia współpraca z:
Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
Szkołą Podstawową Nr 20 i Nr 8
Szkołą Muzyczną im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej
Przedszkola integracyjne w regionie
Miejską Biblioteką Publiczną i Filią nr 1
Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie
Dziennym Domem Pomocy Społecznej
Pałacem Kultury Zagłębia
Ośrodkiem Pracy Twórczej
Osiedlowym Klub kultury "Helikon"
Muzeum Miejskim "Sztygarka"
Komendą Miejską Policji
Stowarzyszeniem "Husar"
Miejską Państwową Strażą Pożarną
Społecznością dąbrowskich przedszkoli i szkół

Nasze dzieci uczestniczą w licznych konkursach, turniejach i przeglądach o różnorodnej tematyce  organizowanych przez instytucje oświatowe na terenie miasta.
Sposoby załatwiania spraw
Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie:
- telefonicznie - 32 262 5170
- listownie na adres - Przedszkole Nr 20, ul. Adamieckiego 15, 41-300 Dąbrowa Górnicza
- e-mail - przedszkole20@vp.pl
- osobiście u dyrektora -  w każdy wtorek
- u wychowawców grup - osobiście sprawy wychowawczo - dydaktyczne - opiekuńcze
- osobiście u wychowawców grup i in. nauczycieli (zalecane wcześniejsze ustalenie terminu).

Sprawy kadrowe - dyrektor - Barbara Szwajczewska, telefon l (32) 262 51 70
Sprawy płacowo - księgowe:  główna księgowa Beata Kowalik, tel (32) 262 51 70
Sprawy dotyczące odpłatności: intendent, telefon  (32) 262 51 70

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.
Sposoby załatwiania spraw
Przedszkole posiada archiwum w zakresie akt osobowych pracowników, dokumentacji finansowej, dokumentację dotyczącą budowy obiektu. Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona:
- upoważnionym organom
- osobom zainteresowanym do wglądu tylko na pisemny wniosek.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. 2016 poz.922) dokumentów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym.
Brak opłat skarbowych i administracyjnych.
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
Osoba wyłączającaMałgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38122453 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony