Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Placówki oświatowo- wychowawcze Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Przedszkole nr 1

Adres
ul. 1 Maja 6
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/Fax
(32) 262 40 20
strona internetowa
e-mail
Dyrektor
Dorota Lisowska- nauczyciel dyplomowany, ukończone studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Placówkami Oświatowymi, objęcie funkcji dyrektora od 1 września 2011 roku
Podstawa prawna działania
Organ prowadzący przedszkole - Gmina Dąbrowa Górnicza.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu.
Przedszkole realizuje cele i zadnia wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Statut przedszkola powoływany jest uchwałą Rady Pedagogicznej.
Organizację pracy przedszkola określa Projekt Organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez Organ prowadzący.
Wewnętrzne akty prawne regulujące pracę placówki powoływane są Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola, Uchwałą Rady Pedagogicznej.
Opis
Placówka składa się z 6-oddziałów, liczących 150 dzieci w przedziale wiekowym od lat 3 do 6 lat

Przedszkole czynne jest od godziny 5.30 do godziny 16.30.

Godziny posiłków:
9.00 - śniadanie
12.00 - obiad
14.00 - podwieczorek  oraz między posiłkami stały dostęp do picia.
Odpłatność za wyżywienie pobierana jest tylko za dni obecności dziecka w przedszkolu.

Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 8.30 do godz.13.30.
Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedszkolu dziecka w wieku do lat 5 przekraczającą w/w 5 godzin naliczana jest opłata w wysokości 1zł.
Stawka dzienna żywieniowa za 3 posiłki wynosi 6,50zł,  

śniadanie -  1,80zł
obiad -   3,50zł
podwieczorek - 1,20zł

Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się drogą elektroniczną.
Adres strony do rekrutacji www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

Sprawy dotyczące odpłatności za przedszkole, do 15 każdego miesiąca - intendent Klaudia Zając, pokój nr 16.
Sprawy płacowo - księgowe - główna księgowa Agnieszka Zając , tel (32) 262 40 20
Sprawy kadrowe - dyrektor - Dorota Lisowska, telefon (32) 262 40 20, pokój nr 2.
Współpraca
Prowadzimy szeroką współpracę z:

- Szkołami Podstawowymi Nr 10, 20, spotkania 5,6-latków z przyszłymi wychowawcami, wspólne zajęcia w szkole i przedszkolu, udział przedszkolaków i uczniów w różnych uroczystościach, śledzenie losów absolwentów przedszkola

- Zespół Szkół Muzycznych- spotkania 5,6-latków z przyszłymi wychowawcami, wstępne przesłuchania przedszkolaków w placówce, koncerty dla dzieci przedszkolnych.

- Z  innymi przedszkolami- wspólne uroczystości, zawody sportowe, konkursy, wymiana  doświadczeń miedzy nauczycielami

- współpraca z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną- badania przeprowadzone przez logopedę, pedagoga, psychologa, opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prelekcje na zebraniach z rodzicami, szkolenia rad pedagogicznych.

- Dom Opieki Społecznej- występy przedszkolaków z okazji Dnia Życzliwości, Dnia Babci i Dziadka, Jasełka

- Komenda Policji Miejskiej- pogadanki dla dzieci

- Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Będzinie, Wydziałem Ekologii przy Urzędzie Miejskim- realizacja programów ekologicznych, udział w akcjach "Sprzątanie Świata", "Dni Ziemi"

- Wyższą Szkołą Biznesu- opieka nauczycieli nad praktykami studenckimi, udział nauczycieli w seminariach naukowych, szkoleniach organizowanych przez WSB.

- Współpraca z lekarzami- rodzicami (ortodonta, stomatolog)- przesiewowe badania dzieci pod kątem wad zgryzu i próchnicy, prelekcje dla rodziców

-Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Będzinie- udział w programie "Żółty tydzień"
przeprowadzenie szczepień dzieci przeciw żółtaczce WZW, grypie; udział dzieci w konkursie plastycznym.

- Strażą Pożarną- pokazy dla dzieci, pogadanki na temat zagrożeń pożarowych.
Misja i wizja przedszkola
Misja Przedszkola

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkich swoim wychowankom.
Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i radzenia sobie z porażkami.
Wychowankom umożliwiamy samorealizację, pracę na rzecz innych, poprzez kształcenie właściwych postaw wobec rówieśników i dorosłych oraz kreatywne myślenie i działanie.
Stoi na straży praw dziecka. Promuje zdrowie fizyczne i psychiczne oraz kształtuje świadomość i postawy ekologiczne.

Jesteśmy Przedszkolem:
- Kształtującym dobre relacje pomiędzy rodzicami oraz społecznością lokalną.
- Umacniającym więzi rodzinne poprzez poznawanie i pielęgnowanie tradycji.
- Integrującym oddziaływania wychowawcze domu i przedszkola.
- Stwarzającym atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa.
- Poznającym wszechstronnie każde dziecko.
- Wychowującym dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami
- Wyrównującym szanse rozwojowe i edukacyjne dziecka.
- Zapewniającym warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.
- Stwarzającym warunki do rozwoju ekspresji oraz aktywności twórczej dzieci.
- Wyposażającym  dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej
- Kształtującym właściwe postawy w stosunku do innych osób oraz zainteresowania najbliższym środowiskiem.
- Wprowadzającym dzieci w świat wartości uniwersalnych.
- Zapewniającym optymalne warunki w zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.
- Gwarantującym rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne.
- Organizującym zajęcia dodatkowe wspierające harmonijny rozwój dziecka.
- Prowadzącym szeroką współpracę z środowiskiem z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na rzecz oświaty, z zaprzyjaźnionymi Szkołami Podstawowymi Nr 10, 20
- Zapewniającym stałą opiekę pedagogiczną podczas zajęć zarówno w placówce, jak i poza terenem przedszkola.

Wizja naszego przedszkola

- Przedszkole na miarę XXI wieku - przygotowanie do startu edukacyjnego w myśl teorii indywidualnego rozwoju człowieka E. Eriksona "im wcześniejszy etap rozwoju, tym większe jego znaczenie";
- Stworzenie równego startu dla każdego przedszkolaka w nauce języka angielskiego - nauczyciele wprowadzają elementy języka obcego na zajęciach;
- Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób  oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.
- podejmowanie przez nauczycieli takich form doskonalenia, które spełnią oczekiwania rodziców;
- znajomość najnowszych trendów w wychowaniu przedszkolnym, umiejętność doboru metod i form pracy do indywidualnych preferencji dzieci;
- innowacje, programy autorskie - kontynuacja i wprowadzanie nowych;
- zwiększenie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie nowych programów i metod, wprowadzenie nowych treści, zajęć dodatkowych przy współudziale rodziców;
- teatr w naszym przedszkolu - "Jesteśmy przedszkolem pomagającym dziecku odkrywać świat wartości"
- prowadzenie działań zmierzających do zaszczepienia od najmłodszych lat dbałości o środowisko naturalne i o własne zdrowie;
- rozszerzenie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w celu pozyskania aktywności własnej rodziców;
- promowanie przedszkola przez nauczycieli, rodziców w lokalnych mediach, w czasopismach pedagogicznych, w ramach różnych form: imprezy, uroczystości, konkursy, "Dni otwarte przedszkola";
- systematyczne ewaluowanie i doskonalenie jakości pracy naszej placówki zgodnie z oczekiwaniami, wychowanków, rodziców i pracowników;
Sposoby załatwiania spraw
Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie:
- telefonicznie - 32 262 40 20
- listownie na adres - Przedszkole Nr 1, ul. 1 Maja 6, 41-300 Dąbrowa Górnicza
- e-mail – p1dg@wp.pl
- osobiście u dyrektora -  w każdy wtorek od godz. 9.00 do 15.00.
- u wychowawców grup - osobiście sprawy wychowawczo - dydaktyczne - opiekuńcze
- konsultacje indywidualne da rodziców - nauczycielki grup oraz specjaliści zgodnie z podanym do wiadomości terminarzem

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przedszkole nie przyjmuje, jako wiarygodne zgłoszeń dotyczących bardzo ważnych spraw związanych z dzieckiem oraz wydawania dziecka do domu przekazywanych drogą telefoniczną, lub za pomocą przekazu e-mail.

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.
Archiwum
Przedszkole posiada archiwum w zakresie akt osobowych pracowników, dokumentacji finansowej, dokumentację dotyczącą budowy obiektu. Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona po uprzednim wypełnieniu karty udostępnienia.
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychAdres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawnaart. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
Osoba wyłączającaMałgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 4 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38121933 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony