Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Ochrona zdrowia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Archiwum
Nazwa
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Adres
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(32) 262 32 75; 262 32 76; 262 32 77; 262 40 81; 262 40 82
Fax
(32) 262 59 23
strona internetowa
e-mail
Dyrektor
p.o. Iwona Łobejko
Status i forma prawna
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Osoba prawna
Zasady funkcjonowania
1. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw pacjenta.

Pacjenci są przyjmowani do oddziałów szpitalnych w trybie nagłym lub planowym. W trybie nagłym przyjmowani są pacjenci wymagający natychmiastowej opieki medycznej, czyli przypadki nagłego i bezpośredniego zagrożenia życia. W trybie planowym ustalany jest termin przyjęcia do oddziału dla pacjentów, którzy nie wymagają natychmiastowej interwencji.
W ZCO funkcjonują, również poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne, z których pacjenci mogą korzystać po uprzednim ustaleniu wizyty lub badania. Pacjenci są rejestrowani w kolejce oczekujących zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. - Dz.U.2016.1793 z późn. zm.) W przypadkach nie cierpiących zwłoki przyszpitalne poradnie i pracownie udzielają natychmiastowej pomocy medycznej.2. Skargi i wnioski

Jeśli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenie, a następnie do Działu Kontraktowania i Statystyki Medycznej. Dział Kontraktowania i Statystyki Medycznej przyjmuje skargi i wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25-15:00. Dyrektor ZCO lub Zastępca Dyrektora ZCO również przyjmują skargi i wnioski w godzinach ustalonych. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Zgłoszone skargi lub wnioski należy załatwiać bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek, do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Skargi  i  wnioski  nie  zawierające  imienia,  nazwiska (nazwy)  oraz  adresu  wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.


3. Dokumentacja medyczna

ZCO prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną, a także zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z przepisami rozdziału VII ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. - Dz.U.2016.186 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069 z późn. zm.).

ZCO, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015.1844 z późn. zm.) może odpłatnie udzielić zakładowi ubezpieczeń informacje o osobie ubezpieczonej lub osobie na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia dotyczących okoliczności związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia (z wyłączeniem wyników badań genetycznych), pod warunkiem, iż z żądaniem przekazania informacji występuje lekarz upoważniony przez zakład ubezpieczeń przedstawiając pisemną zgodę ubezpieczonego lub osoby na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia albo jej przedstawiciela ustawowego. W powyższym zakresie stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2016 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz.U.2016.1754).
Majątek instytucji
Stan majątku Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza na dzień 31.12.2017 r.
- kapitał własny: - 55 079 689,07 zł,
- aktywa ogółem: 176 966 638,12 zł.
Pliki
Dokumenty powiązane
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 15 kwietnia 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38122071 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony