Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotowe
Menu przedmiotowe
Inne
 
Budownictwo, nieruchomości Drukuj...
Nazwa
zgłoszenie robót budowlanych

Opis
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.07.94 r. - Prawo budowlane - (Dz.U. Nr 156/2006, poz. 1118 z późn. zm.)

Miejsce
Wydział Urbanistyki i Architektury  
stanowisko nr 11 w Biurze Obsługi Interesanta
Informacja
Tel: (32) 295 69 00
fax: (32) 295 96 87
Wymagane dokumenty
- szkice lub rysunki
- pozwolenia, opinie, uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami
Załączniki
- zgłoszenie robót budowlanych (patrz załączniki: druk nr 9 lub druk nr 10 dla robót wyszczególnionych w art.29. ust.1 pkt. 19,20 )
- oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością (druk nr 3)
Opłaty
brak
Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia.
Tryb odwoławczy
brak
Uwagi
Zgłoszenia wymaga :
1)   budowa obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d)naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2)budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
3)budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
4)budowa wiat przystankowych i peronowych;
5)budowa budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;
6)budowa wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
7)budowa parkometrów z własnym zasilaniem;
8)budowa boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
9)budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
10)budowa zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
11)budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
12)budowa gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
13)budowa obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
14)budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
15)budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a)cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b)uprawiania wędkarstwa,
c)rekreacji;

16)budowa opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
17)budowa pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
18)budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
19)budowa urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a)posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b)punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c)piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;

20) budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,  gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
21) remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
22) docieplenie budynków o wysokości do 12 m;
23)utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych ;
24)instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
25)wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
a)ziemnych stawów hodowlanych,
b)urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

26)wykonywanie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych ;
27)przebudowa sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,  gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
28)przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych;
29)wykonywanie podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;
30) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu :
a)krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
b)urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
c)na obiektach budowlanych - urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, będących instalacjami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu tej ustawy;
31)budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych,
32) rozbiórka budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości ,
33) rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą przy ul. Granicznej 21.
2. Dane osobowe są zbierane w celu określonym przepisami.
3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaIlla Marek
Data utworzenia15 stycznia 2004
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia20 stycznia 2004

    Data ost. zmiany: 29 kwietnia 2014
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 18987995 Oficjalna strona o BIP