Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotowe
Menu przedmiotowe
Inne
 
Wydziały, referaty Drukuj...
Nazwa
Wydział Spraw Obywatelskich

Adres
ul. graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(032) 295 67 16;  295 67 35;   295 67 00
Fax
(032) 295 69 41
e-mail
Godziny pracy
poniedziałek, czwartek od 7.30 do 17.00
wtorek, środa, piątek     od 7.30 do 15.30
Naczelnik
Leszek Jaklewicz
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności
Kierownik, Z-ca Naczelnika Iwona Pawluś
tel. 32 295 69 55
e-mail: obywatelski@dabrowa-gornicza.pl
Zadania Referatu Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności
1. Wydawanie zezwoleń lub ich odmowa na organizację imprez masowych.
2. Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie organizacji zgromadzeń oraz nadzór nad ich przebiegiem.
3. Prowadzenie wykazu stowarzyszeń oraz nadzór nad ich działalnością.
4. Prowadzenie rejestru uczniowskich klubów sportowych oraz nadzór nad ich działalnością.
5. Prowadzenie wykazu fundacji oraz nadzór nad ich działalnością.
6. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych na terenie miasta, nadzór nad ich przebiegiem oraz kontrola sposobu wykorzystania uzyskanych tą drogą środków.
7. Współpraca z placówkami dyplomatycznymi w kraju i za granicą.
8. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok z zagranicy.
9. Prowadzenie korespondencji w sprawie repatriacji.
10. Współpraca z kierownikiem Biura Informatyzacji Urzędu i Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
11. Przeprowadzanie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
12. Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta.
13. Organizacja Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz udział w jej posiedzeniach.
14. Wydawanie decyzji wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
15. Czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi.
16. Prowadzenie ewidencji ludności oraz spraw wynikających z ustawy o ewidencji ludności, w tym m. in. :
- wydawanie zaświadczeń stwierdzających dopełnienie obowiązku meldunkowego,
- wydawanie zaświadczeń i poświadczeń uwzględniających dane osobowe ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL,
- współpraca z Oddziałem Migracji i Kontroli Legalności Pobytu Cudzoziemców,
- współpraca z MSWiA - Departament Centralnych Ewidencji Państwowych w sprawach wjazdu na teren RP i wyjazdu z terenu RP obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
- wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.
17. Współpraca z Zakładem Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawach bieżącej aktualizacji bazy danych osobowych mieszkańców miasta.
18. Przekazywanie danych do MSWiA o nadanie nr PESEL dla obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie miasta.
19. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie i zameldowanie decyzją administracyjną.
20. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja stałego rejestru wyborców.
21. Współpraca z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.
22. Realizacja zadań gminy związanych z wyborami do Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta, jednostek pomocniczych gminy oraz referendów:
- przygotowywanie propozycji podziału na okręgi i obwody wyborcze,
- sporządzanie spisów wyborców i prowadzenie spraw związanych z ich przygotowaniem,
- przygotowywanie spraw związanych z powołaniem Obwodowych Komisji Wyborczych oraz nadzór i koordynacja całości prac w tym zakresie.
23. Koordynacja prac związanych ze Spisem Powszechnym Ludności.
24. Udostępnianie informacji adresowych oraz danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, na wniosek zainteresowanych (wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ewidencji ludności).
25. Sporządzanie wydruków dzieci dla szkół i przedszkoli.
26. Współpraca z instytucjami oraz urzędami na terenie miasta i całego kraju (Sądy, Prokuratura, Komornicy, Policja, Urzędy Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojskowe Komendy Uzupełnień, MOPS, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miejski, Urzędy Stanu Cywilnego itp.).
27. Przygotowywanie wyborów na ławników do sądów powszechnych.
Kierownik Referatu Dowodów Osobistych
Kierownik Jacek Saltarski
tel./fax 32 295 69 33
e-mail: dowody@dabrowa-gornicza.pl
Zadania Referatu Dowodów Osobistych
1. Przyjmowanie  wniosków  o  wydanie  dowodu  osobistego.
2. Opracowywanie  dokumentów  i  przekazywanie formularzy  do  Centrum  Personalizacji  Dokumentów.
3. Wydawanie  dowodów  osobistych oraz ich unieważniania z przyczyn ustawowych.
4. Prowadzenie  archiwum  dokumentacji  dowodowej.
5. Współpraca z Policją, Prokuraturą,  Sądami  i  innymi  jednostkami  administracji publicznej.
6. Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń.
Pliki
oswiad. majątk. J.Saltarski (2010) w formacie *.pdf618,17 kB
oswiad. majątk. L.Jaklewicz (2010) w formacie *.pdf690,63 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska (2007) w formacie *.pdf111,35 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska (2007)*.pdf748,42 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska (2008) w formacie *.pdf124,87 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska (2009) w formacie *.pdf724,17 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska-Bartosiewicz (2010) w formacie *.pdf662,58 kB
oświad. majątk. E.Wilczyńska-Bartosiewicz (na dzień 31.12.2010 r.) w formacie *.pdf602,85 kB
oświad. majątk. I.Pawluś (na dzień 19.01.2011 r.) w formacie *.pdf681,34 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2002) *.pdf2,25 MB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2003) *.pdf4,51 MB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2004) *.pdf1,08 MB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2005) *.pdf0,98 MB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2006) *.pdf768,68 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2007) w formacie *.pdf568,43 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2008) w formacie *.pdf120,82 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2009) w formacie *.pdf587,70 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2011) w formacie *.pdf657,10 kB
oświad. majątk. J.Saltarski (2011) w formacie *.pdf629,47 kB
oświad. majątk. I.Pawluś (2012) w formacie *.pdf638,79 kB
oświad. majątk. I.Pawluś (2011) w formacie *.pdf669,06 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2012) w formacie *.pdf656,02 kB
oświad. majątk. J.Saltarski (2012) w formacie *.pdf637,16 kB
oświad. majątk. L.Jaklewicz (2013) w formacie *.pdf831,08 kB
oświad. majątk. I.Pawluś (2013) w formacie *.pdf788,90 kB
oświad. majątk. J.Saltarski (2013) w formacie *.pdf808,05 kB
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 18 lipca 2014
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 21334978 Oficjalna strona o BIP