Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotowe
Menu przedmiotowe
Inne
 
Wydziały, referaty Drukuj...
Nazwa
Wydział Komunikacji i Drogownictwa

Adres
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Sekretariat
Ewelina Kopecka   tel.: 32/295-68-62,  fax: 32/295-96-76
e-mail
Godziny pracy
Godziny pracy Wydziału:
W poniedziałki i czwartki pełnimy dyżur w godzinach od 7.30 do 17.00,
wtorek, środa, piątek od godziny 7.30 do 15.30

Biuro Obsługi Interesanta (rejestracja pojazdów i prawa jazdy):
W poniedziałki i czwartki pełnimy dyżur w godzinach od 7.45 do 17.00,
wtorek, środa, piątek od godziny 7.45 do 15.30


W sprawie wniosków i skarg dyżury pełnią kolejno w poniedziałki i czwartki w godzinach od 15.30 do 17.00
1. Arkadiusz Grządziel
2. Paweł Gradzik
3. Michał Dratwiński
4. Damian Czechowski
5. Przemysław Jodłowski
Naczelnik
Arkadiusz Grządziel
Z-ca Naczelnika
Paweł Gradzik
Zadania Wydziału dotyczące rejestracji pojazdów, uprawnionych diagnostów, stacji kontroli pojazdów oraz wydawanych uprawnień niezbędnych do wykonywania przewozu drogowego
1. Podejmowanie decyzji w sprawie rejestracji lub przerejestrowania pojazdów.
2. Wydawanie dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu.
3. Dokonywanie korekt i zmian w bazie danych i wydawanych dokumentach.
4. Wydawanie skierowań na dodatkowe badanie techniczne pojazdu, w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu.
5. Wydawanie decyzji w sprawach o nadanie numerów identyfikacyjnych pojazdu.
6. Realizacja zadań związanych z usuwaniem pojazdów z drogi oraz przechowywaniem ich na parkingu strzeżonym.
7. Wydawanie uprawnień wynikających z przepisów dotyczących wykonywania przewozów drogowych.
8. Wykonywanie czynności nadzorczych oraz kontrolnych w stosunku do podmiotów gospodarczych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie krajowego transportu drogowego.
9. Wydawanie i cofanie upoważnień dla stacji kontroli pojazdów oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem.
10. Wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do badań technicznych pojazdów.
11. Obsługa kancelaryjno - biurowa Zastępcy Prezydenta Miasta.


Michał Dratwiński - koordynator ds. rejestracji pojazdów, ewidencji uprawnionych diagnostów, stacji kontroli pojazdów oraz wydawanych uprawnień niezbędnych do przewozu drogowego

tel.: 32/295-69-02, fax: 32/295-96-24,
e-mail: mdratwinski@dabrowa-gornicza.pl


Pracownicy:

Grażyna Bartos - tel.: 32/295-96-24
Barbara Duszyńska - tel.: 32/295-67-81
Marta Fidyk - tel.: 32/295-69-01
Arkadiusz Kępski - tel.: 32/295-67-81
Urszula Krzyśko - tel.: 32/295-96-24
Patrycja Kućmirska- Bartela - tel.: 32/295-67-81
Piotr Lipiński - tel.: 32/295-69-03
Joanna Malczewska - tel.: 32/295-69-03
Beata Mazurek - tel.: 32/295-67-81
Aleksandra Muzyk- tel.: 32/295-67-81
Teresa Ryszczyk - tel.: 32/295-67-81
Magdalena Sokal - tel.: 32/295-96-24
Teresa Urbańczyk - tel.: 32/295-67-81
Piotr Zieliński - tel.: 32/295-67-81
Zadania Wydziału dotyczące wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, ewidencji instruktorów oraz ośrodków szkolenia kierowców
1. Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców na terenie gminy.
2. Wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami.
3. Prowadzenie ewidencji instruktorów szkolących kierowców, jeżeli spełniają warunki ustawowe.
4. Wzywanie kierujących pojazdami do poddania się egzaminowi sprawdzającemu kwalifikacje lub do poddania się badaniom sprawności fizycznej i psychicznej.
5. Wykonywanie kar zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonych wyrokiem Sądu.
6. Obsługa kancelaryjno - biurowa Zastępcy Prezydenta Miasta.


Damian Czechowski - koordynator ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, ewidencji instruktorów oraz ośrodków szkolenia kierowców

tel.: 32/295-69-02, fax: 32/295-96-24,
e-mail: dczechowski@dabrowa-gornicza.pl


Pracownicy:

Krzysztof Drdzeń - tel.: 32/295-67-92
Małgorzata Jasik - tel.: 32/295-67-92  
Beata Kacuga - tel.: 32/295-67-92
Hanna Krajewska - tel.: 32/295-67-92
Aneta Pobiega - tel.: 32/295-69-01
Marcin Marzec - tel.: 32/295-69-01
Zadania Wydziału dotyczące drogownictwa
1. Koordynowanie planowania i finansowania budowy, modernizacji, remontów, utrzymania i ochrony dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
2. Planowanie prac remontowo - budowlanych utrzymania i ochrony dróg i infrastruktury pasa drogowego w ramach wydziału.
3. Bieżące utrzymanie systemu odwodnienia układu dróg położonych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza.
4. Prowadzenie postępowań związanych z uszkodzeniami spowodowanymi ubytkami w pasie drogowym.
5. Wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie miasta na prawach powiatu.
6. Zaliczanie dróg na terenie gminy do poszczególnych kategorii w zależności od ich komunikacyjnego znaczenia.
7. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przejęcia dróg w zarząd lub na majątek gminy.
8. Realizacja zadań w zakresie zarządzania i administrowania drogami będącymi w zarządzie Prezydenta Miasta.
9. Administrowanie parkingami niestrzeżonymi w pasie drogowym.
10. Wydawanie decyzji z upoważnienia Prezydenta Miasta na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót.
11. Wystawianie dokumentów z upoważnienia Prezydenta Miasta, niezbędnych do naliczania i pobierania opłat i kar za zajmowanie pasa drogowego.
12. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla wszczęcia postępowania egzekucyjnego w zakresie, o którym mowa w pkt 10, do tytułu wykonawczego włącznie.
13. Wydawanie zgody w formie postanowień (decyzji) o zmniejszeniu odległości budynków od krawędzi pasa drogowego.
14. Opiniowanie spraw związanych z lokalizacją reklam w pasie drogowym.
15. Opiniowanie projektów zmian zagospodarowania przestrzennego miasta.
16. Przejmowanie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na własność Skarbu Państwa lub gminy za odszkodowaniem.
17. Wznowienia, rozgraniczenia, podział nieruchomości pasa drogowego.
18. Współpraca z zarządami dróg wojewódzkich i krajowych.
19. Gospodarowanie majątkiem komunalnym miasta, przekazanym w oparciu o ustawy, uchwały Rady Miejskiej, w szczególności:
- drogami gminnymi i innymi na terenie miasta, dla których Prezydent jest zarządcą,
- placami, parkingami miejskimi, parkingami niestrzeżonymi w pasie drogowym,
- infrastrukturą pasa drogowego, w tym mostami, wiaduktami oraz systemem odwodnienia dróg i rowów odwadniających drogi.
20. Realizacja zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach.
21. Organizowanie posiedzeń Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
22. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przynależnością gminy do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
23. Nadzór w zakresie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.
24. Ustalanie zasad wykorzystania infrastruktury technicznej dla celów komunikacji publicznej w pasie drogowym.
25. Obsługa kancelaryjno - biurowa Zastępcy Prezydenta Miasta.

Przemysław Jodłowski - koordynator ds. drogownictwa

tel.: 32/295-96-72, fax: 32/295-96-76,
e-mail: pjodlowski@dabrowa-gornicza.pl

Pracownicy:

Paweł Głowacki - tel.: 32/295-67-24
Agnieszka Klamka - tel.: 32/295-69-97
Tobiasz Nykamowicz - tel.: 32/295-96-89
Krzysztof Serafiński - tel.: 32/295-96-89
Barbara Struzik - tel.: 32/295-67-57
Bartosz Szewczyk - tel.: 32/295-67-24
Piotr Żmuda - tel.: 32/295-69-79
Pliki
oswiad. majątk. J.Malczewska (2008) w formacie *.pdf113,34 kB
ośw. majatk.- korekta S.Muszyński *.pdf64,04 kB
oświad. majątk. A. Rosół (2002) *.pdf8,73 MB
oświad. majątk. A.Grządziel (2006) *.pdf1,08 MB
oświad. majątk. A.Grządziel (2007) w formacie *.pdf109,57 kB
oświad. majątk. A.Grządziel (2008) w formacie *.pdf119,78 kB
oświad. majątk. A.Grządziel (2009) w formacie *.pdf656,05 kB
oświad. majątk. A.Grządziel (2010) w formacie *.pdf657,39 kB
oświad. majątk. A.Kępski (2010) w formacie *.pdf690,90 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (2003) *.pdf5,37 MB
oświad. majątk. A.Pobiega (2004) *.pdf1,09 MB
oświad. majątk. A.Pobiega (2005) *.pdf703,78 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (2006) w formacie *.pdf567,65 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (2008) w formacie *.pdf117,00 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (2009) w formacie *.pdf935,84 kB
oświad. majątk. A.Rosół (2007) w formacie *.pdf105,84 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2003) *.pdf4,50 MB
oświad. majątk. B.Mazurek (2004) *.pdf1,09 MB
oświad. majątk. B.Mazurek (2005)*.pdf726,16 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2006) w formacie *.pdf617,92 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2007) w formacie *.pdf106,42 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2008) w formacie *.pdf120,19 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2009) w formacie *.pdf651,06 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2010) w formacie *.pdf625,91 kB
oświad. majątk. D.Czechowski (2010) w formacie *.pdf700,62 kB
oświad. majątk. D.Górska (2006) w formacie *.pdf547,60 kB
oświad. majątk. D.Górska (2007) w formacie *.pdf103,55 kB
oświad. majątk. D.Jakubczak (2004) *.pdf1,13 MB
oświad. majątk. D.Jakubczak (2005) *.pdf772,54 kB
oświad. majątk. D.Skrzypek (2010) w formacie *.pdf677,04 kB
oświad. majątk. D.Skrzypek (na dzień 14.11.2011) w formacie *.pdf667,22 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2003) *.pdf5,01 MB
oświad. majątk. G.Bartos (2004) *.pdf1,09 MB
oświad. majątk. G.Bartos (2005) *.pdf801,49 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2006) w formacie *.pdf790,28 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2007) w formacie *.pdf115,31 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2008) w formacie *.pdf131,52 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2009) w formacie *.pdf985,50 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2010) w formacie *.pdf705,87 kB
oświad. majątk. J.Malczewska (2003)*.pdf4,43 MB
oświad. majątk. J.Malczewska (2004)*.pdf0,98 MB
oświad. majątk. J.Malczewska (2005) *.pdf735,07 kB
oświad. majątk. J.Malczewska (2006) w formacie *.pdf549,94 kB
oświad. majątk. J.Malczewska (2007) w formacie *.pdf104,16 kB
oświad. majątk. J.Malczewska (2009) w formacie *.pdf632,20 kB
oświad. majątk. J.Malczewska (2010) w formacie *.pdf609,42 kB
oświad. majątk. K.Dybich (2008) w formacie *.pdf120,15 kB
oświad. majątk. K.Dybich (2008) w formacie *.pdf607,94 kB
oświad. majątk. K.Dybich (2009) w formacie *.pdf708,69 kB
oświad. majątk. K.Dybich (2010) w formacie *.pdf666,13 kB
oświad. majątk. M. Szafruga (2002) *.pdf4,98 MB
oświad. majątk. K.Halaburda (2006) w formacie *.pdf628,58 kB
oświad. majątk. M.Dratwiński (2006) w formacie *.pdf589,33 kB
oświad. majątk. M.Dratwiński (2007) w formacie *.pdf535,57 kB
oświad. majątk. M.Dratwiński (2008) w formacie *.pdf119,62 kB
oświad. majątk. M.Dratwiński (2009) w formacie *.pdf705,44 kB
oświad. majątk. M.Dratwiński (2010) w formacie *.pdf667,95 kB
oświad. majątk. M.Sokal (2008) w formacie *.pdf119,52 kB
oświad. majątk. M.Sokal (2008) w formacie *.pdf630,83 kB
oświad. majątk. M.Sokal (2009) w formacie *.pdf671,14 kB
oświad. majątk. M.Sokal (2010) w formacie *.pdf678,75 kB
oświad. majątk. M.Szafruga (2003) *.pdf4,71 MB
oświad. majątk. M.Szafruga (2005) *.pdf768,43 kB
oświad. majątk. M.Szafruga (2006) w formacie *.pdf596,45 kB
oświad. majątk. M.Szafruga (2007) w formacie *.pdf116,95 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2002) *.pdf813,50 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2003) *.pdf4,70 MB
oświad. majątk. S.Muszyński (2004) *.pdf1,12 MB
oświad. majątk. S.Muszyński (2005) *.pdf902,79 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2006) w formacie *.pdf678,13 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2007) w formacie *.pdf116,00 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2008) w formacie *.pdf129,41 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2009) w formacie *.pdf700,21 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2010) w formacie *.pdf695,92 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2003) *.pdf4,76 MB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2004) *.pdf0,99 MB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2005) *.pdf718,54 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2006) w formacie *.pdf718,84 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2007) w formacie *.pdf105,95 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2008) w formacie *.pdf117,09 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2009) w formacie *.pdf657,49 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2010) w formacie *.pdf665,84 kB
oświad. majątk. T.Skrzypek (2006) w formacie *.pdf653,04 kB
oświad. majątk. T.Skrzypek (2007) w formacie *.pdf566,40 kB
oświad. majątk. T.Skrzypek (2008) w formacie *.pdf577,50 kB
oświad. majątk. T.Stokowska (2003) *.pdf4,92 MB
oświad. majątk. T.Stokowska (2004) *.pdf1,12 MB
oświad. majątk. T.Stokowska (2005) *.pdf714,66 kB
oświad. majątk. T.Stokowska (2006) w formacie *.pdf721,19 kB
oświad. majątk. T.Stokowska (2007) w formacie *.pdf486,51 kB
oświad. majątk. T.Stokowska (2008) w formacie *.pdf118,48 kB
oświad. majątk. T.Stokowska (2009) w formacie *.pdf636,57 kB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2002) *.pdf4,27 MB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2003) *.pdf4,78 MB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2006) w formacie *.pdf601,01 kB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2007) w formacie *.pdf110,06 kB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2008) w formacie *.pdf116,18 kB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2009) w formacie *.pdf643,74 kB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2010) w formacie *.pdf611,82 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2004) *.pdf1,14 MB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2005) *.pdf787,91 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2006) w formacie *.pdf568,15 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2007) w formacie *.pdf568,88 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2008) w formacie *.pdf116,04 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2009) w formacie *.pdf646,01 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2010) w formacie *.pdf629,28 kB
oświad. majątk. M.Dratwiński (2011) w formacie *.pdf670,90 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2011) w formacie *.pdf644,21 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2011) w formacie *.pdf633,28 kB
oświad. majątk. D.Czechowski (2011) w formacie *.pdf673,91 kB
oświad. majątk. E.Kopecka (na dzień 06.04.2012)w formacie *.pdf664,68 kB
oświad. majątk. B.Duszyńska (na dzień 04.04.2012) w formacie *.pdf633,85 kB
oświad. majątk. K.Dybich (2011) w formacie *.pdf675,85 kB
oświad. majątk. A.Grządziel (2011) w formacie *.pdf662,44 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2011) w formacie *.pdf692,10 kB
oświad. majątk. A.Kępski (2011) w formacie *.pdf673,20 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2011) w formacie *.pdf637,05 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (2011) w formacie *.pdf645,80 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2011) w formacie *.pdf682,88 kB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2011) w formacie *.pdf649,46 kB
oświad. majątk. J.Malczewska (2011) w formacie *.pdf629,92 kB
oświad. majątk. M.Sokal (2011) w formacie *.pdf629,97 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (na dzień 26.02.2013 r.) w formacie *.pdf681,35 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (15.03.2013) w formacie *.pdf636,18 kB
oświad. majątk. P.Gradzik (15.03.2013) w formacie *.pdf578,84 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2012) w formacie *.pdf690,13 kB
oświad. majątk. D.Czechowski (2012) w formacie *.pdf668,20 kB
oświad. majątk. M.Dratwiński (2012) w formacie *.pdf661,58 kB
oświad. majątk. B.Duszyńska (2012) w formacie *.pdf631,38 kB
oświad. majątk. K.Dybich (2012) w formacie *.pdf654,35 kB
oświad. majątk. A.Kępski (2012) w formacie *.pdf656,31 kB
oświad. majątk. E.Kopecka (2012) w formacie *.pdf674,96 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2012) w formacie *.pdf634,62 kB
oświad. majątk. P.Lipiński (2012) w formacie *.pdf660,61 kB
oświad. majątk. J.Malczewska (2012) w formacie *.pdf627,33 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2012) w formacie *.pdf633,42 kB
oświad. majątk. S.Muszyński (2012) w formacie *.pdf675,89 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (2012) w formacie *.pdf648,69 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2012) w formacie *.pdf651,71 kB
oświad. majątk. M.Sokal (2012) w formacie *.pdf629,01 kB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2012) w formacie *.pdf643,92 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (na dzień 17.12.2013) w formacie *.pdf631,40 kB
oświad. majątk. Ż.Skrędzelewska (na dzień 10.12.2013) w formacie *.pdf777,69 kB
oświad. majątk. P.Lipiński (2013) w formacie *.pdf837,57 kB
oświad. majątk. P.Gradzik (2013) w formacie *.pdf813,97 kB
oświad. majątk. A.Grządziel (2013) w formacie *.pdf742,64 kB
oświad. majątk. K.Dybich (2013) w formacie *.pdf675,63 kB
oświad. majątk. A.Kępski (2013) w formacie *.pdf773,33 kB
oświad. majątk. Ż.Skrędzelewska (2013) w formacie *.pdf780,42 kB
oświad. majątk. T.Ryszczyk (2013) w formacie *.pdf740,92 kB
oświad. majątk. B.Mazurek (2013) w formacie *.pdf764,74 kB
oświad. majątk. T.Urbańczyk (2013) w formacie *.pdf696,96 kB
oświad. majątk. B.Duszyńska (2013) w formacie *.pdf774,68 kB
oświad. majątk. E.Kopecka (2013) w formacie *.pdf830,05 kB
oświad. majątk. G.Bartos (2013) w formacie *.pdf764,30 kB
oświad. majątk. A.Pobiega (2013) w formacie *.pdf750,82 kB
oświad. majątk. M.Sokal (2013) w formacie *.pdf733,99 kB
oświad. majątk. M.Dratwiński (2013) w formacie *.pdf689,35 kB
oświad. majątk. J.Malczewska (2013) w formacie *.pdf741,87 kB
oświad. majątk. U.Krzyśko (2013) w formacie *.pdf741,19 kB
oświad. majątk. D.Czechowski (2013) w formacie *.pdf717,25 kB
oświad. majątk. Ż.Skrędzelewska (na dzień 16.06.2014) w formacie *.pdf720,04 kB
oświad. majątk. K.Dybich (na dzień 24.06.2014) w formacie *.pdf766,15 kB
oświad. majątk. M.Sokal (2013)- korekta w formacie *.pdf726,80 kB
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 12 listopada 2014
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 21362026 Oficjalna strona o BIP