Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Wydziały, Biura Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Wydział Urbanistyki i Architektury

Adres
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
32 295 96 02, 32 295 69 00
Fax
32 295 96 87
e-mail
Godziny pracy
poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30 ; czwartek 7.30-18.00 ; piątek 7.30- 13.00
Naczelnik Wydziału
Illa Marek
Z-ca Naczelnika Wydziału
Joanna Chajduga
Zadania
Do zadań Wydziału Urbanistyki i Architektury należy w szczególności:
1. Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (z zachowaniem obowiązującej procedury).
2. Sporządzanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
3. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy lub jej części i przeprowadzenie czynności wymaganych aż do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa śląskiego.
4. Zlecanie wykonania opracowań niezbędnych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Udostępnianie do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wykonywanie wypisów i wyrysów.
6. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na wniosek zainteresowanych stron.
7. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami, gromadzenie planów również uchylonych i nieobowiązujących.
8. Opiniowanie i uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i  studium uwarunkowań dla gmin sąsiednich.  
9. Dokonywanie okresowej oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przedstawianie Radzie wyników tej oceny.
10. Przeprowadzanie analizy wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
11. Orzekanie w drodze decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu.
12. Wydawanie decyzji o lokalizacji celu publicznego.
13. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy związanej z budową obiektu.
14. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dot. podziału terenu.
15. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dot. zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.
16. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dot. zmiany przeznaczenia terenu.
17. Stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy.
18. Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innych osób.
19. Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości.
20. Współdziałanie z Wydziałem Geodezji i Kartografii w zakresie uzyskiwania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, stosownie do ustaleń wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
21. Udzielanie lub odmawianie zgody na odstępstwo od warunków techniczno - budowlanych po uzyskaniu upoważnienia ministra, który je ustanowił.
22. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzanie projektów budowlanych.
23. Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych, które nie wymagają wydania pozwolenia na  budowę.
24. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektów lub robót      budowlanych zgłoszonych do wykonania.
25. Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek, które nie wymagają wydania pozwolenia na rozbiórkę oraz nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu lub jego części i udzielanie tych pozwoleń.
26. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
27. Prowadzenie rejestru decyzji  o pozwoleniu na budowę i przechowywanie akt związanych z pozwoleniami.
28. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innych osób, które wykażą prawo do dysponowania nieruchomością.
29. Rozstrzyganie (w drodze decyzji) o niezbędności korzystania z budynku lub terenu     sąsiedniego dla prowadzonej inwestycji.
30. Potwierdzanie ostateczności decyzji.
31. Wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów lub ich części.
32. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokali.
33. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne dla właścicieli domów jednorodzinnych.
34. Współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie nadzoru    urbanistyczno - architektonicznego.
35. Przekazywanie organom nadzoru budowlanego  decyzji, projektów budowlanych, kopii postanowień i zgłoszeń zgodnie z art.82 b ustawy Prawo budowlane.
36. Przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, udział w pracach komisji przetargowych i prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo  zamówień publicznych.
37. Prowadzenie miesięcznych rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i wydanych pozwoleń na budowę i przekazywanie do Wojewody Śląskiego.
38. Wykonywanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych sprawozdań dla potrzeb Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
39. Merytoryczna kontrola środków budżetowych będących w dyspozycji wydziału.
40. Planowanie i sprawozdawczość budżetowa wydziału.
41.Wydawanie opinii w sprawie planowanej inwestycji na gruntach, które chce nabyć cudzoziemiec zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Pliki
ośw. majątk.- korekta L. Jakubik *.pdf58,10 kB
oświad. majątk. A.Wandasiewicz (na dzień 1.08.2011) w formacie *.pdf626,49 kB
oświad. majątk. A.Wandasiewicz (na dzień 18.07.2011) w formacie *.pdf632,10 kB
oświad. majątk. I.Marek (na dzień 5.10.2011) w formacie *.pdf670,88 kB
oświad. majątk. L. Jakubik (2003) *.pdf5,00 MB
oświad. majątk. L.Jakubik (2004) *.pdf1,18 MB
oświad. majątk. L. Jakubik (2002) *.pdf781,90 kB
oświad. majątk. L.Jakubik (2005) *.pdf828,88 kB
oświad. majątk. L.Jakubik (2006) w formacie *.pdf620,68 kB
oświad. majątk. L.Jakubik (2007) w formacie *.pdf114,81 kB
oświad. majątk. L.Jakubik (2008) w formacie *.pdf123,83 kB
oświad. majątk. L.Jakubik (2009) w formacie *.pdf648,90 kB
oświad. majątk. L.Jakubik (2010) w formacie *.pdf649,00 kB
oświad. majątk. L.Jakubik (2011) w formacie *.pdf676,98 kB
oświad. majątk. I.Marek (2011) w formacie *.pdf680,86 kB
oświad. majątk. A.Śliwa (na dzień 1.09.2012) w formacie *.pdf653,77 kB
oświad. majątk. I.Marek (2012) w formacie *.pdf680,03 kB
oświad. majątk. A.Śliwa (2012) w formacie *.pdf659,40 kB
oświad. majątk. I.Marek (2013) w formacie *.pdf865,03 kB
oświad. majątk. A.Sliwa (2013) w formacie *.pdf843,59 kB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P. Illa Marek *.pdf3,04 MB
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok P. Aleksandra Śliwa *.pdf2,86 MB
Oświadczenie majątkowe P.A.Sliwa na dzień utraty upoważnienia2,98 MB
Oświadczenie P.J.Chajduga na dzień otrzymania upoważnienia2,86 MB
Oświadczenie majątkowe Pana A. Wandasiewicz - na dzień otrzymania upoważnienia.*.pdf1,46 MB
oświad. majątk. I. Marek za 2015r.2,46 MB
oświad. majątk. J. Chajduga za 2015r.2,14 MB
oswiadcz. majątk. za 2016r. I. Marek.pdf2,26 MB
oświadcz. majatk. za 2016r. A. Wandasiewicz.pdf2,17 MB
oświadcz. majątk. za 2016r. J. Chajduga.pdf2,14 MB
Marek Illa - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok.1,68 MB
Chajduga Joanna - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,09 MB
Wandasiewicz Arkadiusz - Oświadczenie majątkowe za 2017 rok2,08 MB
Dokumenty powiązane
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 5 września 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 38561811 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony