Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny E- Urząd
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut Miasta
znacznik ozdobny Regulamin organizacyjny UM
znacznik ozdobny Wydziały, Biura
znacznik ozdobny Władze Miasta
znacznik ozdobny Zarządzenia Prezydenta
znacznik ozdobny Rada Miejska
znacznik ozdobny Komisje Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Kluby Radnych Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Uchwały Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Interpelacje
znacznik ozdobny Bezpieczeństwo danych osobowych
znacznik ozdobny Baza Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
Spis podmiotowe
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
znacznik ozdobny Praktyki i staże
znacznik ozdobny Jednostki pomocnicze
znacznik ozdobny Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Polityka mieszkaniowa
znacznik ozdobny Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego
znacznik ozdobny Edukacja prawna
znacznik ozdobny Nieodpłatna pomoc prawna
znacznik ozdobny Sposoby załatwiania spraw
znacznik ozdobny Skargi i wnioski
znacznik ozdobny Zgromadzenia
znacznik ozdobny Stowarzyszenia zwykłe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Konsultacje społeczne
znacznik ozdobny Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Dąbrowski Budżet Partycypacyjny
znacznik ozdobny Budżet Obywatelski
znacznik ozdobny Gospodarka odpadami komunalnymi
znacznik ozdobny Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
znacznik ozdobny Organizacje pozarządowe
znacznik ozdobny Gospodarka wodno - kanalizacyjna
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej
znacznik ozdobny Rozkład jazdy KZK GOP
znacznik ozdobny Planowanie przestrzenne i informacje o środowisku i zabytkach
znacznik ozdobny Plany, programy
znacznik ozdobny Plan miasta
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Kontrola przedsiębiorcy
znacznik ozdobny Finanse i majątek
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Zbycie nieruchomości
znacznik ozdobny Rzeczy znalezione
Inne
znacznik ozdobny Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
znacznik ozdobny Informacja publiczna
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Mapa strony
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
 

Treść strony

Architektura Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
wydanie warunków zabudowy terenu (w przypadku terenu nie objętego ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Opis
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. )

Miejsce
Wydział Urbanistyki i Architektury  
stanowisko nr 14 w Biurze Obsługi Interesanta
Informacja
Tel: (32) 295 69 00
fax: (32) 295 96 87
Wymagane dokumenty
- 1 egzemplarz oryginalnej kopii mapy zasadniczej, obejmującej obszar trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem (jednak nie mniej niż 50 m), uzyskany z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- 1 egzemplarz oryginalnej kopii mapy ewidencyjnej obejmującej teren, którego wniosek dotyczy oraz działki bezpośrednio z nim graniczące, uzyskany z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- 1 egzemplarz kopii mapy zasadniczej z naniesioną granicą terenu objętego wnioskiem, lokalizacją projektowanej inwestycji oraz obszarem, na który ta inwestycja będzie oddziaływać
- charakterystyka planowanej inwestycji w formie graficznej
- dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystar-czające dla zamierzenia inwestycyjnego lub warunki techniczne zaopatrzenia w przypadku braku infrastruktury technicznej (ewentualnie oświadczenie wnioskodawcy o rozwiązaniu spraw zaopatrzenia w media w oparciu o posiadane limity i sieci pozostające w gestii wnioskodawcy)
- zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków
- zaopatrzenie w energię elektryczną
- zaopatrzenie w gaz
- inne: (wg potrzeb)
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub opinia Wydziału Ekologii i Rolnictwa tut. urzędu, że wnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397) oraz zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)
- dokument potwierdzający możliwość obsługi komunikacyjnej działki uzyskany od właściwego zarządcy drogi
- aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego
- załącznik nr 1 (dla inwestycji związanych z produkcją lub usługami)
- pełnomocnictwo imienne udzielone osobie fizycznej wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej* (w przypadku ustanowienia pełnomocnika)
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji
- inne: (wg potrzeb)
Załączniki
- wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (druk nr 5)
- wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania (druk nr 6)
Opłaty
Wysokość opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm. )
- od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:   107 zł
- od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby:  56 zł

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegają wszystkie decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji mieszkaniowych.

Pobór opłaty  w Kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek Urzędu Miejskiego:
GETIN NOBLE BANK S.A. Oddział Będzin
nr konta: 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112
Termin załatwienia sprawy
Organ wydający wydaje decyzje o warunkach zabudowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo, zgodnie z przepisami ustawy opracowanego wniosku. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin może być przedłużony do 2 miesięcy.
Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniesione w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Uwagi
Brak
Przetwarzanie danych osobowych
"Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia.
3. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim,
w Dąbrowie Górniczej to: tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.".
Pliki

Osoba odpowiedzialnaIlla Marek
Data utworzenia15 stycznia 2004
UdostępniłMagdalena Chojnacka
Data udostępnienia20 stycznia 2004

    Data ost. zmiany: 15 maja 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 38122587 Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony