Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Refundacja zarobków utraconych przez żołnierzy rezerwy podczas ćwiczeń wojskowych.
Opis Podstawa prawna art. 119a ust. 1-3 i 5, w związku z art. 132d ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 j. t. z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.08.2015 w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881 j.t.).
Miejsce Centrum Zarządzania Kryzysowego   pokój 106A
Informacja Tel. (032) 295 96 50   
fax. (032) 262 44 46
e-mail apilarek@dabrowa-gornicza.pl
Wymagane dokumenty 1. Wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego
2. Zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych
3. Zaświadczenie pracodawcy o kwocie utraconego wynagrodzenia pracownika lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dziennego utraconego dochodu wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego.
Do wglądu – dowód osobisty.
Załączniki 1. Wzór wniosku (2 warianty) dla:
a) żołnierzy rezerwy
b) żołnierzy NSR
2. Wzór zaświadczenia o kwocie utraconego wynagrodzenia.
Opłaty Brak
Termin załatwienia sprawy Zwrot utraconego wynagrodzenia następuje w przeciągu 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Uwagi Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
a. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP
b. pisemnie pocztą tradycyjną
c. pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy
d. ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski wolne są wolne od opłat.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dabrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail um@dabrowa-gornicza.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzedzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr te. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu wypłaty rekompensaty utraconego podczas ćwiczeń wojskowych wynagrodzenia na podstawie art. 6 ust.1 lit.c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, o których mowa w rubryce: Opis.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okrees, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie orgnizacji i zakresu działania archwiwów, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskimzakłąda prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator  danych.
7. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przeiwdzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisac umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-27 09:34:39
Data utworzenia 2016-08-12
Data udostępnienia 2016-08-12 15:12:05
Osoba odpowiedzialna Ireneusz Ryl
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga