Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa uznawanie osoby, której doręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza za osobę samotną
Opis Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.Dz.U.2019.1541 ze zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2020.1546 ze zm.)


Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
pok. 101 (I piętro)
Informacja Tel: (32) 295 69 55
fax: (32) 295 69 55
e-mail: obywatelski@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY PRACY:
poniedziałek, wtorek, środa  od 7.30 do 15.30
czwartek     od 7.30 do 18.00
piątek        od 7.30 do 13.00
Wymagane dokumenty - dowód osobisty do wglądu;
- karta powołania lub zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie /odbywanie/ służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia /odbycia/ służby.
Załączniki -  wniosek żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do zasdniczej służby wojskowej.

Istnieje możliwość pobrania wymaganych załączników na stronie www.dabrowa-gornicza.pl  (Biuletyn Informacji Publicznej), lub w przeciwnym wypadku:  
Formularz nr 15 do pobrania w Biurze Obsługi Klienta lub Wydziale Spraw Obywatelskich - I piętro, pokój nr 101.
Opłaty Czynność nie wymaga opłat skarbowych.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni /w miarę możliwości sprawę załatwia się w krótszym terminie/.
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub w wydziale prowadzącym sprawę.
Przetwarzanie danych osobowych Klauzula informacyjna (art.13 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  zgodnie  z  art. 13 ust.1 i ust.2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO),  informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  z  siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl  
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych  odbywa się w celu uznanie osoby której doręczono kartę powołania do ZSW
lub  żołnierza za osobę samotną na podstawie art. 6 ust.1 lit. c - ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2019.1541.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.  Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,  umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-09-30 14:41:02
Data utworzenia 2006-07-21
Data udostępnienia 2006-07-21 15:26:43
Osoba odpowiedzialna Paweł Gradzik
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga