Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (sklepy, lokale gastronomiczne)
Opis Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz., 2137, z późn. zm.),
- uchwała nr XLI/838/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 4030),
- uchwała nr XLI/839/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 4031).


Miejsce Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów
Informacja tel: (32) 295 69 54   (32) 295 67 37
 
e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
 
GODZINY PRACY WYDZIAŁU:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 - 15.30
czwartek w godz. 7.30 - 18.00
piątek w godz. 7.30 - 13.00
Wymagane dokumenty - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Załączniki - wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /detal/ lub do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/ do pobrania na stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej).
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miejskim - Referat Przedsiębiorczości, III piętro, pok. 328.
Opłaty Podstawowa, roczna opłata za korzystanie z zezwoleń wynosi:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
W roku nabycia zezwolenia bądź utraty jego ważności opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w danym roku. W przypadku nowego zezwolenia należy wnieść opłatę przed jego wydaniem.
W kolejnych latach ważności zezwolenia, opłatę za korzystanie z zezwoleń, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa powyżej, wnoszą opłatę w wysokości podstawowej.
Opłata ta wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Powyższą opłatę można wnieść gotówką lub zrealizować płatność kartą płatniczą w kasie Urzędu lub przelewem na konto.  Stanowiska kasowe czynne: poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 7.30 do 15.00; czwartek od godz. 7.30 do 17.30; piątek od godz. 7.30 do 12.30. Kasy znajdują się w Biurze Obsługi Klienta w holu głównym na parterze Urzędu. Przelew należy zrealizować na konto GETIN NOBLE BANK S.A. O/Będzin 20 1560 1010 0000 9480 0000 1082. Opłaty należy uiścić najpóźniej w ostatnim dniu terminu do zapłaty. Termin nie ulega przywróceniu w przypadku uchybienia.               
Termin załatwienia sprawy Organ zezwalający obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególne skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Przed wydaniem zezwolenia, na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wniosek zostaje przekazany Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem zaopiniowania w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Nr XLI/838/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 4030) oraz z uchwałą Nr XLI/839/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 4031).
Komisja jest zobowiązana zaopiniować wniosek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej żądania zajęcia stanowiska (art. 106 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego). Przekazanie wniosku do Komisji powoduje wstrzymanie biegu terminów załatwienia sprawy. GKRPA wydaje w przedmiotowej sprawie postanowienie, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie za pośrednictwem Komisji. W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia, strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zażalenia jest niedopuszczalne.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych strona lub pełnomocnik strony odbiera osobiście w pok. 328, III piętro, po uprzednim uiszczeniu opłaty określonej w pkt 4.
W przypadku braku kompletu dokumentów (wymienionych w Karcie) lub też błędnych, niekompletnych wypełnień, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów  - Referat Przedsiębiorczości - III piętro, pok. 328. Nieuzupełnienie wniosku w określonym terminie będzie skutkować wydaniem zawiadomienia o  pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.    
Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym Prezydent Miasta wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta - stanowisko nr 13. Złożenie odwołania jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ust. 53 Części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja  staje się ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania jest niedopuszczalne.
Uwagi Jeżeli wniosek jest poprawny pod względem formalnym i merytorycznym oraz została wydana pozytywna opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Nr XLI/838/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 4030) oraz z uchwałą Nr XLI/839/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 4031), wówczas Prezydent Miasta udziela zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży wydawane jest na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata.
Wydział odpowiedzialny Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów - Referat Przedsiębiorczości.
Przetwarzanie danych osobowych W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 6700, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl
2. Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych: Panią Mirosławę Danecką, z którą możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dabrowa-gornicza.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. 32 295 68 25.
3. Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się wyłącznie w celu, do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c  - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów prawa wynikających z realizacji ustawowych zadań komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. ,,Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-04-14 10:40:16
Data utworzenia 2003-06-30
Data udostępnienia 2003-07-08 13:35:29
Osoba odpowiedzialna Ewa Fudali
Udostępnił Anastazja Wypych